Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Regulamin samorządu.

Postanowienia ogólne

W szkole działa Samorząd uczniowski, zwany dalej Samorządem.

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Samorząd funkcjonuje w oparciu o regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Regulamin określa zasady działania i wspierania organów samorządu.

4. Organy samorządu są jednymi reprezentantami uczniów.

5. Samorząd może przedstawić wnioski Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi szkoły, Radzie Rodziców, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do jawnej i umotywowanej oceny,

b) prawo do zapoznania się z programem, jego celami i wymogami,

c) prawo realizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych potrzeb i zainteresowań,

d) prawo do redagowania i wydawania własnej gazety,

e) prawo do organizowania działań kulturalnych, oświatowych, sportowych, zgodnie a własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

f) prawo wyboru opiekuna.

Organami władzy Samorządu są:

Rada Samorządu – (z wyboru ogólnoszkolnych)
Trybunał Uczniowski – (z zebrania społeczności szkolnej)

Rada Samorządu składa się z:

a) Prezydium Rady Samorządu – z wyborów szkolnych

b) Przewodniczących klas – z wyborów klasowych

c) Przedstawicieli organizacji szkolnych – z wyborów klasowych

d) Kierowników sekcji – wybory ogólnoszkolne.

Regulamin wyborczy – postanowienia ogólne.

1. Rada Samorządu jest wybierana demokratycznie.

2. Każdy wyborca jest zobowiązany znać i rozumieć kompetencje i zadania organu władzy, którego wyboru ma dokonać.

3. Każdy kandydat winien być świadomy czekających go zadań i obowiązków,

4. Okres wyborczy poprzedza zebranie społeczności szkolnej, które dokonuje:

- oceny aktualnych władz,

- podejmuje uchwałę o rozwiązaniu istniejącej Rady Samorządu,

- powołuje Komisję wyborczą , której zadaniem jest przygotowanie wyborów.

5. Zebranie otwiera dyrektor szkoły, udział biorą uczniowie wszystkich klas i Rada Pedagogiczna.

6. Na zebraniu określa się termin wyborów, liczbę członków przyszłej Rady, liczbę kandydatów na poszczególne stanowiska.

Regulamin wyborczy – postanowienia szczegółowe.

1. Wybrany może być każdy uczeń uprawniony do głosowania.

2. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.

3. Głosować trzeba osobiście.

4. Głosowanie jest tajne poprzez wrzucenie karty wyborczej do urny.

5. Głosować mogą także pracownicy szkoły.

6. W głosowaniu powszechnym i tajnym wybierane są następujące organy władzy:
Prezydium Rady Samorządu, Przewodniczący, Kierownicy sekcji./ decyduje ilość Zdobywanych głosów /.

Regulamin działania organów Samorządu.

1. Zebranie społeczności szkolne stanowi najwyższą władzę samorządową /Sejmik szkolny/.

2. Sejmik szkolny odbywa się raz w roku.

3. Prawo uczestniczenia i zabierania głosu mają wszyscy uczniowie.

4. Zebranie społeczności szkolnej podejmuje najważniejsze decyzje i postanowienia dotyczące szkoły, odwołuje członka Samorządu, udziela absolutorium ustępującej Radzie, podejmuje decyzje o rozpisaniu wyborów, powołuje Trybunał Uczniowski występuje z wnioskiem o zmianę opiekuna.

5. Rada Samorządu zastępuje Zebranie Społeczności Uczniowskiej, składa się z delegatów klas.

a) rada zbiera się raz w miesiącu,

b) ocenia działalność Samorządu,

c) wyznacza zadania.

Regulamin działania władz Samorządu.

Rada Samorządu – jest organizatorem życia ogólnoszkolnego i odpowiada za swą pracę przed całą społecznością szkolną. Działa według planu. Wytycza klasom i sekcjom zadania oraz kontroluje ich działalność.

Prezydium Samorządu składa się z: sekretarza, skarbnika, kronikarza, przewodniczących.

Zadaniem jego jest:

- współdziałać z dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, samorządami klasowymi,

- systematycznie przeprowadzać zebrania Rady Samorządu,

- inicjować akcję i imprezy,

- rozliczać się przed społecznością szkolną z przyjętych zadań.

Przewodniczących Rady Samorządu – kieruje pracą całej Rady , prowadzi zebrania, kontroluje wykonanie zadań z planu pracy, kontroluje działalność klas, reprezentuje Samorząd na zewnątrz szkoły.

Kronikarz – prowadzi kronikę szkoły, gromadzi materiały obrazujące życie szkoły.

Sekretarz – prowadzi zeszyt protokołów, przekazuje i informuje społeczność szkolną o podjętych zadaniach na gazetce.

Skarbnik – kontroluje pracę skarbników klasowych, troszczy się o wzbogacenie funduszy Samorządu.

Przewodniczący klas – przekazuje zadania Samorządu swoim klasom, informują Radę o poczynaniach klas. Rozliczają się ze swej pracy przed Radą Samorządu.

Trybunał Uczniowski – jest najwyższym organem przestrzegania praworządności w szkole. Jego zadaniem jest:

- kontrolowanie przestrzegania Kodeksu Ucznia,

- rozstrzyganie konfliktów i spraw spornych,

- branie udziału w ustalanie regulaminów i przepisów.

Trybunał powołuje Zebranie Społeczności uczniowskiej.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-18 09:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-18 10:09
PLAN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU SZKOLNEGO
DziałZadaniaWykonawcyTerminUwagi o realizacji
Organizacja pracy1. Uruchomienie działalności samorządu
2. Przygotowanie gazetki szkolnej
3. Opracowanie planu pracy
4. Zebranie z dyrektorem
5. Wybory do samorządu szkolnego
Przewodnicząca i zastępca

Sekretarz

Przewodnicząca, opiekun
Przewodnicząca

Przewodnicząca, opiekun
Wrzesień


Wrzesień

Wrzesień

Październik

Czerwiec
Dyżury1. Organizacja dyżurów
Kl. III a
Kl. III b
Kl. II b
Kl. II a
Kl. I a
Kl. I b
Kl. II a
Kl. I a, Kl. I b
2. Podsumowanie dyżurów


3. Kontrola izb
lekcyjnych i higieny uczniów
Przewodniczący klas i ich zastępcy
Przewodnicząca szkoły, opiekun, wychowawcy klas, przewodniczący klas
Komisja z klasy dyżurującej w danym miesiącu
Październik
Listopad
Grudzień
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj


Czerwiec

Raz w miesiącu, po zakończonym
dyżurze
Prace społeczne1. Kierowanie akcją ,,Sprzątanie świata”
2. Porządkowanie klas
3. Dbałość o tereny zielone
4. Odśnieżanie
Trójki klasowe i dyżurniWrzesień

Cały rok
Jesień, wiosna

Zima
Pomoc koleżeńska1. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej
2. Pomoc w sklepiku szkolnym

3. Pomoc chorym kolegom
Rada Samorządu Szkolnego
Osoby wybrane przez opiekuna spółdzielni
Przewodniczący klas
Grudzień

Cały rok


W razie potrzeby
Uroczystości1. Dzień Edukacji Narodowej
2. Odzyskanie niepodległości
3. Jasełka

4. Konstytucja 3 Maja
Kl. III a i wychowawca
Kl. III b i wychowawca
Kl. II b i wychowawca
Kl. I a i I b oraz wychowawcy
Październik

Listopad

Grudzień

Maj
Imprezy szkolne1. Ślubowanie klas pierwszych
2. Ślubowanie klas trzecich
3. Dzień sportu

4. Dzień samorządności
5. Zaprzysiężenie samorządu
Przewodnicząca i uczniowie kl. II
Opiekun samorządu i uczniowie kl. II
Nauczyciele w. fizycznego
Przewodnicząca, opiekun
Przewodnicząca, opiekun
Wrzesień

Czerwiec

Czerwiec

Marzec

Czerwiec
Turystyka i kultura1. Wycieczka do Krakowa
2. Wyjazdy do kina i teatru
Wychowawcy kl. III

Nauczyciele języka polskiego
Maj

Cały rok
Konkursy1. ,,Na najładniejszą klasę”
2. Ortograficzny
Przewodniczący klasy
Nauczyciele języka polskiego
Od października do maja
Luty
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-18 10:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-18 10:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2666
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-18 10:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4342468
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 11:34

Stopka strony