Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

REGULAMIN RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KROJCZYNIE

Rada rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież poprzez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinna sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.

1. Cele i zadania rady rodziców :

- zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w celu doskonalenia organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku,

- przedstawianie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły,

- współdziałanie z dyrektorem szkoły, rada pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z ich zadaniami dla rodziców i szkoły,

- upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo - wychowawczych rodziny,

- pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy materialnej w tym zakresie.

2. Skład i struktura rady rodziców :

- podstawowe ogniwo stanowią rady klasowe rodziców, w które wchodzi trzech rodziców wybranych przez ogół rodziców danej klasy na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym oraz wychowawca danej klasy,

- rada rodziców składa się ze wszystkich przedstawicieli rad klasowych rodziców oraz dyrektora szkoły , w skład rady mogą wchodzić także inne osoby,

- działalnością rady rodziców kieruje przewodniczący wraz jednym
wiceprzewodniczącym, sekretarzem i skarbnikiem,

- rada rodziców na pierwszym posiedzeniu wybiera 10 osobowe prezydium w skład, którego wchodzą przewodniczący wiceprzewodniczący, skarbnik, sekretarz, dyrektor szkoły oraz pięciu członków,

- dyrektor szkoły / oraz inne osoby /posiadają jedynie głos doradczy i nie biorą udziału w zatwierdzaniu uchwał i decyzji rady rodziców,

- dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie uchwały lub innych decyzji rady rodziców jeżeli jest ona sprzeczna z obowiązującym prawem do czasu jej wyjaśnienia,

- rada rodziców posiada komisję rewizyjną w liczbie 3 członków wybieraną na pierwszym posiedzeniu rady,

- rada rodziców może tworzyć stałe komisje w zależności od potrzeb,

- kadencja rady rodziców trwa trzy lata.

3. Zadania przewodniczącego rady rodziców :

- opracowanie planu działalności wraz z planem finansowym rady na dany rok szkolny / lub inny określony czas / z uwzględnieniem potrzeb i zadań wynikających z planów dydaktyczno - wychowawczych szkoły i przedstawienie go do zatwierdzenia radzie rodziców,

- dokonanie podziału obowiązków i zadań między członków prezydium rady,

- współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy rady,

- zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz prezydium,

- określanie zakresu działań komisji rady rodziców,

- kierowanie działalnością finansowo - gospodarczą,

- przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz.

4. Zadania prezydium rady rodziców :

- bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami rady rodziców,

- zatwierdzanie harmonogramu planu pracy rady rodziców,

- nadzór nad pracami komisji,

- decydowanie o działalności finansowo - gospodarczej, odbywanie zebrań na wniosek przewodniczącego lub dyrektora szkoły w miarę bieżących potrzeb,

- podejmowanie uchwał i decyzji dotyczących bieżących zadań rady rodziców,

- składanie okresowych sprawozdań przed ogólnym zebraniem rodziców.

5. Zadania sekretarza rady rodziców :

- opracowanie harmonogramu prac i zebrań oraz kierowanie jego realizacją,

- prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.

6. Zadania skarbnika rady rodziców :

- prowadzenie całokształtu działalności finansowo- gospodarczej, a w szczególności wypełnienie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

7. Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami. Przedstawianie sprawozdania dotyczącego działalności finansowo - gospodarczej rady rodziców po zakończeniu jej kadencji. Kontrolowanie działalności ogniw rady rodziców na żądanie dyrektora szkoły, rodziców lub organu nadzorującego szkołę.

8. Zasady działalności finansowo - gospodarczej rady rodziców :

- fundusze powstają z dobrowolnych składek rodziców, z własnej działalności statutowej oraz z innych wpłat osób fizycznych i prawnych,

- wysokość minimalnej składki rodziców w danym roku szkolnym oraz innych dobrowolnych składek ustala się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców większością 2/3 głosów,

- uczniowie będący trzecim dzieckiem w rodzinie zwolnieni są ze składek , zwolnieni ze wszystkich składek są także uczniowie pochodzący z rodzin najuboższych,

- rodzice mogą wpłacać składkę jednorazowo lub w postaci dwóch rat,

- fundusze są użytkowane na działalność określoną w punkcie 1 niniejszego regulaminu.

9. Postanowienia końcowe :

- uchwały rady rodziców i prezydium rady rodziców zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania,

- prezydium rady rodziców ma prawo do podejmowania uchwał i decyzji dotyczących ogółu prac rady rodziców w okresie między zebraniami rady rodziców,

- członkowie rady nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji, na miejsce odwołanych lub ustępujących członków rady wybiera się nowych,

- ustępująca rada działa do chwili wyboru nowej, co powinno nastąpić nie później niż po dwóch tygodniach od momentu wyboru rad klasowych.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-17 11:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-17 12:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2193
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-17 12:12

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4257945
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 13:04

Stopka strony