Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Podstawa Prawna

Regulamin pracy oceny nauczyciela

1. Karta nauczyciela z dnia 1.10.2001r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ,

2. Ustawa z dnia 18.02.2000r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela Dz. U. Nr.19 poz. 239.

3. Rozporządzenie MEN z dnia 2.11.2000r. Dz. U .2000/98/1066 w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela , trybu postępowania odwoływanego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

4. Rozporządzenie MP i PS z dnia 2.05.2001r. Dz. U Nr.50 par.523.

Regulamin oceny pracy nauczyciela pracującego w Szkole Podstawowej w Mokowie.

I Postanowienia ogólne :

1. Praca nauczyciela , z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty , podlega ocenie.

Ocena pracy oraz mogą być dokonania w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po wpływie roku od dokonywania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek :

a) nauczyciela ,

b) organ sprawującego nadzór pedagogiczny ,

c) organ prowadzącego szkołę ,

d) rady rodziców.

2. Dyrektor szkoły jest zobąwjozany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie niedłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku ,

3. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisany i jest załączona stwierdzeniem ogulniającym :

a) ocena wyrównująca ,

b) ocena dobra ,

c) ocena negatywna ,

4. Na ocenę pracy nauczyciela nie mogę mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne , a także odmowa wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego , gdy odmowa taka wynika.

II Ogólne dokonania oceny nauczyciela w pracy.

1. Pierwszej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Mokowie na podstawie ustawy o pracę dokonuję się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku , że ocena może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego u – la za okres stażu ,

2. Do okresu , o którym mowa , nie uważa się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy u – la trwającej dłużej niż miesiąc i dwukrotnej wynikającej z przepisów i w sprawie organizacji roku szkolnego.

3. W przypadku dokonywania oceny z inicjatywy dyrektora szkoły , organu sprawującego nadzór pedagogicznego , prorokującego szkolę lub radę rodziców , dyrektor szkoły powiadamia o tym piśmie , n – la co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny.

III Treść i forma oceny pracy nauczyciela.

1. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela , uwzględniając ze szczegółami :

a) poprawność merotyczną prowadzących zajęć zajęć dydaktycznych wychowanych i opiekujących ,

b) prawidłowość realizacji innych zdolności zawodowych wynikających ze statusu szkoły ,

c) kulturę i poprawność języka ,

d) inicjatywa uczniów ,

e) zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach ,

f) zaangażowanie zawodowe nauczyciela ,

g) aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym ,

h) działania w zależności wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia , uwzględnieniem jego możliwości , potrzeb ,

i) przestrzeganie porządku pracy.
2. Na wniosek n – la dyrektor szkoły zasięga opinii na temat pracy nauczyciela właściwego doradcy metodycznego lub innego n – la dyplomatyczny czy mianowanego. Opinie wyrażane są na piśmie.

3. Dyrektor szkoły jest zobąwiozany zapoznać n – la z pismem projektu oceny i wysłuchać jego uwagi i zastrzeżenia.

4. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie , jednak nie w ciągu niż 3 dni od daty zapoznania się z projektem oceny.

5. Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy , który wzór został załączony w rozporządzeniu . Opis karty oceny pracy włącza się do akt osobistych nauczyciela.

IV Postępowania odwoławcze :

1. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje się na wniosek nauczyciela , w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania ,

2. Organ sprawdzający nadzór pedagogiczny powołuje zespół oceniający w składzie:

a) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą jako przewodniczący szkoły ,

b) przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły ,

c) właściwy doradca metadodyczny ,

d) przedstawiciel właściwej zakładowej organizacji zawodowej.

3. Ocena pracy nauczyciela ustawa w trybie odwoławczym przez organ sprzedaży nadzór pedagogiczny nad szkołę jest ostatecznie.

V Postępowanie po dokonaniu oceny pracy :

1. Ocenianie , od której uzależniony jest nauczyciel , dyrektor szkoły ma obowiązek posiadanie pisemne organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącą w szkole ,

2. Dyrektor szkoły oryginalną kartę oceny pracy

3. Kopię i kartę pracy nauczyciela , którego ocena uwzględniany jest awans zawodowy , przekonuje się organ sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą i opanować szkołę.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Mokowie na rok szkolny 2004/2005

I Cele ogólne :

1.opieka wychowawcza nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków ,

2. wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia ,

3. ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowiskowej ,

4. przygotowanie ucznia do dalszego etapu kształcenia ,

5. skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu , szkoły i środowiska rówieśniczego ,

6. zapewnienie uczniom wymaganych dodatkowego wsparcia pomocy psychologiczno – pedagogicznej ,

7. zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym ,

8. kształtowanie pożądanych podstaw i zachowań uczniów poprzez wprowadzanie właściwych , zrozumiałych zasad nauczania i oceniania.

II Wychowanie jest tworzeniem pewnego ładu , który powinien uwzględniać następujące obszary :

1) aksjologiczny – tworzenie systemu wartości ucznia ,

2) organizacyjny – sposób organizowania imprez szkolnych ,

3) informacyjny – prawdziwy przepływ informacji w szkole , przemyślany kalendarz uroczystości szkolnych

4) estetyczny – dbałość o wystrój szkoły , klas ,

5) emocjonalny – zapewnianie poczucia bezpieczeństwa i szacunku uczniom ,

6) obyczajowy – dbałość o kulturę słowa , kulturę osobistą , regionalną.

III Metody pracy :

1) dyskusje na forum grupy ,

2) twórczość plastyczna , techniczna , artystyczna dziecka ,

3) wycieczki tematyczne , turystyczno – krajobrazowe ,

4) zajęcia pozalekcyjne ,

5) wystawy okolicznościowe , eksponowanie na forum szkoły prac uczniów ,

6) inscenizuje okolicznościowe ,

7) pogadanki ,

8) inscenizacje sytuacji wychowawczych ,

9) projekcje filmów : fabularnych , dokumentalnych , dydaktycznych ,
animowanych , oraz ich omawianie

10) uczestnictwo w różnych konkursach ,

11) w miarę możliwości częste wyjazdy do kina , teatru.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-12 12:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-12 12:33
Kalendarz imprez szkolnych szkoły podstawowej w Mokowie
Lp.NazwaOdpowiedzialniTermin
1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.Dyrektor szkoły IX
2.Sprzedanie ŚwiataWychowawczy klasIX
3.Dzień Edukacji Narodowej i SportuA.Redestowicz
M.Pawłoska
X
4.Przyjęcie do społeczności uczniowskiej klasy IŻ. KalinowskaX
5.Święto Niepodległości PolskiA Redestewicz XI
6.Andrzejkowe spotkaniaWychowawcy klasXI
7.Mikołajki klasoweWychowawcy klasXII
8.Chinka szkolnaM. Konarska I
9.Święto wiosny - konkursyWychowawcy klas
H. Neclaw
III
10.Świętowy dzień ziemi – konkurs ekologicznyH. Neclaw IV
11.Święto konstytucji 3go – maja A. Redestewicz V
12.Apel w ŁagiewnikachWychowawcy klasV
13.Dzień Dziecka – Dzień SportuP. GajewskiVI
14.Uroczyste zakończenie roku szkolnegoSamorząd uczniowski
H Neclaw
VI
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-12 12:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-12 12:35
ZadaniaSposoby realizacjiOsoba odpowiedzialnaOsobyTerminUwagi
1.1 Opracowanie materiałów nauczania w oparciu o obowiązujące minimum programoweWszyscy nauczycieleDyrektor szkołyWrzesień20.09.2003
1.2 Ustalenia terminów i uzgodnienie osób do prowadzenia lekcji pokazowych.
1.3 Opracowanie wspólnie z uczniami harmonogramu imprez szkolnych oraz szkolnego systemu profilaktycznego.
Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców , Samorząd uczniowski. Dyrektor szkołyListopad

Marzec

Wrzesień
10.09.2003
1.4 Ustalone tematyki szkoleniowych Rad Pedagogicznych :
a) spotkanie w tworzeniu programu wychowawczego, programów
b) przydzielenie opiekuna stażu ,
c) organizacja i przebieg pisma próbnego ,
d) raport i analiza z przebiegu próbnego sprawdzenia klasy VI ,
e) omówienie lekcji pokazowych ,
f) na potrzeby szkoły.
Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły
Sierpień


Wrzesień


Sierpień

Październik

Listopad
Listopad Marzec
II. Doskonalenie i podnoszenie wyników nauczania 2.1 stosowanie aktywnych metod nauczania z zastosowaniem pomocy dydaktycznychNauczyciele przedmiotówCały rok szkolny
2.2 udział nauczycieli w lekcjach otwartych przeprowadzonych w szkole.Luty
2.3 tworzenie uroczystości szkolnych i okazjonalnychWychowawcy klas Dyrektor szkołyCały rok szkolny
2.4 indywidualizacja pracy z uczniami słabymi i tworzenie zajęć wyrównawczych Redestowicz Anna
Neclaw Hanna
Bukowska Edyta
Cały rok szkolny
2.5 Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowegoWszyscy nauczycieleDyrektor szkołyCały rok szkolny
2.6 Aktywizacja nauczycieli w kierunku korzystania ze zbiorów literatury oraz z pracy z komputerem.
2.7 Aktywizowanie współpracy z centrum Edukacji Narodowej we Włocławku
Wszyscy nauczyciele
Wszyscy nauczyciele
Dyrektor szkołyCały rok szkolnyWrzesień
3.1 Nabywanie umiejętności kontaktowania się z innymiWszyscy nauczycieleCały rok szkolny
3.2 Umiejętność współżycia w zespole klasowym i szkolnymWychowawcy klasCały rok szkolny
3.3 odpowiedzialność za swoje czyny.Wychowawcy klasCały rok szkolny
3.4 otwarcie na potrzeby innychWychowawcy klasCały rok szkolny
3.5 umiejętność rozwiązywania problemów różnymi sposobamiWychowawcy klas Cały rok szkolny
4.1 przygotowanie kompleksowych sprawdzianów wyników nauczania w klasach III i VPawłowska Małgorzata
Neclaw Halina
Dyrektor szkoły
4.2 przeprowadzenie licznych konkursów wedle potrzeb uczniówWszyscy nauczyciele Dyrektor szkołyCały rok szkolny
IV. Badanie efektywności nauczyciela5.1 znaczenie prawidłowego odżywiania się
5.2 dbałość o stan swojego zdrowiaPielęgniarka , nauczyciele , policjantDyrektor szkoły Cały rok szkolny
5.3 prawidłowe poruszanie się po drogach i ulicachWrzesień Maj
5.4 wprowadzenie modeli aktywnego trybu życia poprzez organizowanie imprez sportowych Gajewski Piotr Maj
Czerwiec
5.5 profilaktyka uzależnień - narkotyki :
- papierosy ,
- alkohol.
Neclaw Halina
Wychowawcy klas.
Lekarz pielęgniarkaMarzec
5.6 problemy okresu dojrzewaniaNeclaw Halina
5.7 podstawowe zachowanie się podczas pożaruStraż z OSP MokowoDyrektor szkołyMaj
5.8. profilaktyka uczniów mających kłopoty z nauką :
a)ćw.lokopetyczne
b)dysleksja ,
c) dysgrafia ,
d) dysortografia ,
e) upośledzenie w stopniu lekkim.
Nauczyciele prowadzący zajęcia wyrównawczeDyrektor szkoły

Poradnia przychologiczno-pedegagoiczna
Cały rok szkolny
5.9 przemoc i zaniedbania wychodzące wobec dzieci Wychowawcy klasKomenda Policji i kurator sądowyCały rok szkolny
V. wdrążenie do przestrzegania zasad BHP6.1 przestrzeganie regulaminu szkolnegoWychowawcy klasCały rok szkolny
6.2 zakaz wychodzenia uczniów poza teren szkołyNauczyciele dyżurującyj. w
6.3 zakaz przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu innych Wychowawcy klasj. w
6.4 zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach publicznychWychowawcy klas
Gajewski Piotr
Bukowska Edyta
Komisariat policjiJ. w

Wrzesień kwiecień
VI. Zapobieganie rozwojowi patologi społecznej7.1 postawy agresywne zagrożenia i przeciw działanie Nauczyciele dyżurujący
Wszyscy nauczyciele
j.w.
7. 2 badanie warunków domowych i uczniów z rodzin patologicznych i współpraca z kuratorem sądowymWychowawcy klas , Dyrektor szkołyj. wj. w
VII. Rozwuj edukacji kulturalnej8.1 udział w różnych specjalnych teatralnychj.wPoradnia Przychologiczno-Pedagogiczna
8.2 udział w seansach filmowychj.wj.w.
8.3 udział w konkursach plastycznychBukowska Edyta
Kalinowska Żaneta
Tarnecka M
j.w
8.4 dbanie o kulturę języka uczniów na co dzień Wychowawczych klas
Redestowicz Anna
j.w
8.5 kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjachj.wj.w
VIII. Kształtowanie wartości moralnych , estetycznych. Przygotowanie do odpowiedzialności oraz do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.9.1 kształtowanie wartości światowego wyboruj.wj.w
IX. Rozwój edukacji ekonomicznej9.2 kształtowanie postawy życzliwości wobec drugiego człowiekaj.wj.w
9.3 poszanowanie mienia szkolnego i społecznegoj.wj.w
9.4 rozwiązanie zainteresowań uczniów
- kółka zainteresowań
j.wj.w
10.1 wycieczki krajobrazowej.wj.w
10.2 kształtowanie nawyków ochrony przyrody i najbliższego otoczenia Neclaw Halina
Kalinowska Żaneta
Tarnecka M
Bukowska Edyta
j.w
10.3 zagrożenia : pożary , powodzie , huraganyNauczyciele klas j.w
10.4 udział konkursachNauczyciele klas
Bukowska Edyta
j.w
X. Rozwiązywanie współpracy z rodzicami11.1 współuczenistwo tworzeniu programów wychowawczego i profilaktycznego
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Dyrektor szkoły
Wrzesień
11.2 Spotkania z rodzicami - wywiadówkaRada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Dyrektor szkoły
Wrzesień
11.3 konsolacjeNauczyciele poszczególnych przedmiotówDyrektor szkołyCały rok szkolny
11.4 pedagogizacja rodziców :
- informacja o pisaniu próbnego sprawdzianu klas VI
- referat „Dysekcja , jak pomóc dziecku”
- wedle potrzeb rodziców
Gajewski PiotrRedestowicz Anna
Dyrektor szkołyPaździernik


Styczeń
XI. Kształtowanie obrzędów i tradycji szkoły i regionu12.1 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnegoDyrektor szkołyWrzesień
12.2 udział w akcji Sprzątając ZiemieWychowawcy klasDyrektor szkołyj.w
12.3 Dzień Edukacji Narodowej i SportuWysocka Ewa
Kalinowska Żaneta
Październik
12.4 przyjęcie do społeczności uczniowskie klasy IKalinowska ŻanetaDyrektor szkołyj.w23.10.2003
12.5 Święto Niepodległości Polski Redestowicz Annaj.wListopad
12.6 andrzejkowe spotkanieSamorząd uczniowskiKalinowska ŻanetaGrudzień
12.7 Mikołajki szkolneWychowawcy klasGrudzień
12.8 Choinka szkolnaNeclaw Halina
Gajewski Piotr
Dyrektor szkołyStyczeń
12.9 Święto Wiosny-konkurs Marzanna , różne konkursy związane z wiosnąSamorząd uczniowskiKalinowska ŻanetaMarzec
12.10 Światowy Dzień Ziemi-konkurs ekologicznyNeclaw Halina
Nauczyciele klas zintegrowanych
Dyrektor szkołyMarzec , Kwiecień
12.11 Święto Konstytucji 3-go maja Redestowicz Annaj.wMaj
12.12 Dzień Matki , Dzień OjcaWychowawcy klasKalinowska ŻanetaMaj
12.13 Dzień Dziecka – Dzień SportuGajewski PiotrCzerwiec
12.14 uroczyste załączenie roku szkolnegoGajewski PiotrDyrektor szkołyj.w
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-16 08:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-16 08:49
PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI DZIECI I MŁODZOEŻY.

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Art.72

2. Konferencja o Prawach Dziecka Art.3,19 i 33.

3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67 z późniejszymi zmianami ) Np. Art.1 i inne ,

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 51 poz. 458 Działalność edukacyjna szkół).
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-16 11:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-16 11:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4265
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-16 11:18

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3054437
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony