Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej w Mokowie 2001 - 2006

I. Charakterystyka szkoły.

Szkoła posiada budynek dwukondygnacyjny o powierzchni 1200m z boiskiem szkolnym , placem apelowym , placem zabaw i placem rekreacyjnym.W budynku szkolnym , na parterze znajduje się 4 sale lekcyjne , 3 toalety , pokój nauczycielski , pokój dyrektora oraz aneks kuchenny. Na piętrze jest jedna sala lekcyjna , biblioteka oraz sala gimnastyczna.

II. Misja szkoły.

„ Wartość człowieka jest najcenniejszą wartością świata „

Marta Grzegorzewska

Jesteśmy szkołą , która wychowuje człowieka :

- wartościowego ,

- odpowiedzialnego ,

- twórczego ,

- aktywnego ,

- wrażliwego ,

- kulturalnego ,

- otwartego na potrzeby innych ,

- mającego poczucie patriotyzmu lokalnego , regionalnego , narodowego.

III. Wizja szkoły.

1. Pracujemy i uczymy się w szkole nowoczesnej , zgodnej z oczekiwaniami uczniów , rodziców i społeczeństwa lokalnego.

2. Posiadamy bazę lokalną na miarę oczekiwań i potrzeb naszego środowiska.

3. Kształcimy ucznia , który nie musi się obawiać o swoją przyszłą edukację. Nasi absolwenci dostają się do szkół , które wybierają.

4. Nasza szkoła jest przyjazna , tolerancyjna , otwarta na potrzeby uczniów i środowiska.

5. Kadra naszej szkoły jest wysoko wyspecjalizowana , świadcząca pomoc każdemu , kto jej potrzebuje.

6. Jesteśmy otwarci na zmiany.

IV. Cele główne.

Cele wyprowadzone zostały z aktualnej diagnozy placówki.

1. Podnoszenie kwalifikacji kadry.

2. Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komputerowej w procesie dydaktycznym.

3. Kształtowanie pozytywnych cech i wartości ludzkich.

4. Wykorzystywanie szkoły w godzinach pozalekcyjnych.

5. Poprawa zewnętrznego wizerunku szkoły.

6. Doposażenie szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne.

7. Promocja szkoły.

8. Poprawa sprawności fizycznej oraz zdrowia uczniów poprzez wdrożenie programu „ Zdrowy styl życia „.

9. Zaciśnięcie współpracy z rodzicami.

10. Wypracowanie systemu stałego monitorowania jakości pracy szkoły.

11. Kształcenie ucznia , który poradzi sobie w każdej szkole.

V. Projekty.

1. Poprawa zewnętrznego wizerunku szkoły.

a) akcja propaganda służąca zaakceptowaniu pomysłu przez środowisko i władze lokalne,

b) pozyskiwanie środków finansowych i sponsorów,

c) rozpoczęcie remontów w szkole,

2. Kształcenie ucznia , który poradzi sobie w każdej szkole.

a) doskonalenie procesu dydaktycznego przez wdrażanie metod aktywizujących,

b) prowadzenie ścieżek przedmiotowych w ramach korelacji międzyprzedmiotowej,

c) poprawa czytelnictwa wśród uczniów.

3. Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komputerowej.

a) edukacja informacyjna ,

b) stworzenie Sali komputerowej.

Poprawa bazy szkoły.

Analiza sytuacji obecnej.

1. Sala gimnastyczna adekwatna do potrzeb szkoły i uczniów,

2. Stara stolarska okienna w salach lekcyjnych , na korytarzach , w toaletach oraz na sala gimnastycznej ,

3. Słabe pokrycie dachu ,

4. Mała powierzchnia biblioteki szkolnej i czytelni ,

5. Brak gabinetu logopedycznego ,

6. Brak szatni ,

7. Mały budżet gminy ,

8. Rozpoczęta budowa sieci kanalizacyjnej w mieście ,

9. Unikający czas.

Cele szczególne , czyli dokąd zmierzamy.

1. Podjęcie działań zmierzających do poprawy bazy lokalnej szkoły.

2. Poszukujemy osób , mogących pomóc finansowo w/w pracach.

3. Współpracujemy ze sobą ( nauczyciele ), z radnymi , władzami miasta , Zespołem Obsługi Szkół i mieszkaniami.

4. Poszukujemy sojuszników wśród rodziców i społeczności lokalnej dla naszych działań.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-12 09:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-12 09:54
Zadania , działania – ich harmonogramy.
Co robimy ?OdpowiedzialnyTermin realizacjiKryteria sukcesu
Dążymy by stanął wniosek o remontach zewnętrznych szkołyDyrektor , Szkół Obsługi Szkół , Burmistrz Miasta i Gminy IX.2001r.
Dyrektor - radnyIX 2001r.
Szuka ludzi dobrej woli , w celu pomocy w/w zamiarach.DyrektorIX.2001r.
Spotkania i relacje z postępu pracyNauczyciele , dyrektor , rodzice.Na bieżąco
Wyjazd do Starostwa i władz wojewódzkich w sprawie pomocy przy budowie.Dyrektor, rodzice.II.2003r.
Zabezpieczenie środków w budżecie gminy na plany inwestycyjne.Dyrektor , władze gminne.I.2002r.
Rozpoczęcie remontów.DyrektorIV.2002r.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-12 09:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-12 09:56
Kształcenie ucznia , który poradzi sobie w każdej szkole

A. Doskonalenie procesu lekcyjnego przez wprowadzenie metod aktywizujących.

Analiza sytuacji obecnej.

1. Niewystarczająca baza materialna szkoły.

2. Lekcje są mało atrakcyjne.

3. Uczniowie nie potrafią się uczyć.

4. Brak integracji międzyprzedmiotowej.

5. Zbyt dużo materiału pamięciowego.

6. Nauczyciele często popadają w rutynę.

7. Rzadko stosowane metody aktywizujące.

8. Są grupy uczniów, którzy aktywnie uczestniczą na lekcji.

9. Dosyć liczna grupa nauczycieli jest po kursach , szkoleniach , formach doskonalenia zawodowego.

Cele szczególne.

1. Stosujemy atrakcyjne , aktywizujące metody pracy.

2. Nauczyciel jest mało twórczy.

3. Kształcimy umiejętności twórcze.

4. Wiedza jest doskonała do doświadczeń życiowych dziecka.

5. Duża część klasy jest chętna do pracy i aktywna na lekcji.

6. Uczeń ma wpływ na sposób uczenia się.

7. Nauczyciele stosują indywidualizację nauczania.

8. Jest nacisk dyrekcji i lidera WDN na aktywizujące metody pracy.

9. Uczniowie osiągają dobre przygotowanie na miarę swoich możliwości.

10. Poprawia się baza dydaktyczna szkoły.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-12 10:20
Co robimy ?OdpowiedzialnyTermin realizacji Kryterium sukcesu
Szkolimy nauczycieli na radach pedagogicznych pod kątem metod aktywizujących.Dyrektor , lider WDNStosowanie do potrzeb
Prowadzimy lekcje otwarte prezentujące metody aktywizujące Nauczyciele , dyrektorCały rok
Przeprowadzamy ankiety wśród nauczycieli i uczniów dotyczące atrakcyjności lekcjiLider WDN , nauczyciel , dyrektorNa bieżąco
Analizujemy wyniki klasyfikacji.Dyrektor I semestr i koniec roku.
Wprowadzamy metody aktywizujące do pracy z uczniamiDyrektor , nauczycielCały rok
Pozyskujemy nowoczesne pomoce dydaktyczneDyrektorW miarę możliwości finansowych
Umożliwiamy uczniom prezentacje swoich osiągnięć w różnych dziedzinachWychowawcy klas , nauczycieleCały rok
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-12 10:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-12 10:23
B. Prowadzenie ścieżek przedmiotowych w ramach korelacji międzyprzedmiotowej.

Zadania , działania – ich harmonogramy.

Analiza sytuacji obecnej.

1. Niewystarczająca baza materiałowa szkoły.

2. Zbyt mała atrakcyjność prowadzonych ścieżek przedmiotowych.

3. Słaba korelacja międzyprzedmiotowa w prowadzonych ścieżkach.

4. Uczniowie niezbyt zadowoleni z zajęć.

5. Mała aktywność uczniów na lekcjach.

6. Nauczycielka jest po kursie dotyczącym prowadzenia ścieżek edukacyjnych.

7. Poprawia się baza dydaktyczna szkoły.

Cele szczególne:

1. Stosujemy aktywizujące metody pracy.

2. Tworzymy zespół do spraw ścieżek edukacyjnych.

3. Uczniowie mają wpływ na sposób prowadzenia ścieżek.

4. Powstaje plan realizacji ścieżek edukacji.

5. Nauczyciele realizują ścieżki zgodnie z wypracowanym planem.

6. Uczniowie dobrze wiążą treści prezentowane na ścieżkach edukacyjnych z treści programowi innych przedmiotów.

7. Poprawia się baza dydaktyczna szkoły.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-12 10:40
Zadania , działania – ich harmonogramy.
Co robimy ?OdpowiedzialnyTermin realizacjiKryterium sukcesu.
Szkolimy nauczycieli na radzie pedagogicznej pod kątem ścieżek edukacyjnych.Dyrektor , naczelnik ścieżek edukacyjnych.Początek roku i w miarę potrzeb
Prowadzimy lekcje otwarte ścieżek edukacyjnychNauczyciel ścieżekCały rok
Przeprowadzamy ankiety wśród nauczycieli i uczniów dotyczące atrakcyjności ścieżek edukacyjnych.Nauczyciel ścieżek Na bieżąco
Powołujemy zespół do spraw ścieżek edukacyjnych i korelacji międzyprzedmiotowejDyrektor , nauczycielePoczątek roku
Pozyskujemy nowoczesne pomoce dydaktyczne.DyrektorW miarę możliwości
Umożliwiamy uczniom aktywny udział w ścieżkach ( prezentacja prac tematycznych , indywidualnych i grupowych )NauczycieleCały rok
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-12 10:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-12 10:41
C. Poprawa czytelnictwa wśród uczniów.

Analiza sytuacji obecnej.

1. Czytelnictwo ogólnie jest na bardzo niskim poziomie.

2. Są duże grupy uczniów nie rozumiejących przeczytanych poleceń.

3. Uczniowie bardzo rzadko czytują głośno na lekcjach.

4. Nie jest sprawdzona technika czytania w klasach IV-VI.

5. Duża grupa uczniów czyta bardzo słabo.

6. Uczniowie słabo uczestniczą w konkursach czytelniczych.

7. Jest dość bogaty księgozbiór w bibliotece szkolnej.

8. Prowadzone są w szkole zajęcia terapeutyczne doskonalące umiejętność czytania uczniom z problemami w czytaniu.

9. Nauczyciele dostrzegają bardzo często potrzebę pomocy dzieciom w czytaniu.

Cele szczególne.

1. Sprawdzamy technikę czytania na poziomie każdej klasy.

2. Śledzimy postępy uczniów w czytaniu , w ciągu całej edukacji szkolnej.

3. Informujemy i angażujemy rodziców dzieci mających kłopoty z czytaniem do pracy w domu

4. Wprowadzamy w każdej klasie element głośnego czytania przez nauczyciela wybranej Ksiązki ( nie koniecznie lektury ).

5. Nauczyciele prowadzą lekcje biblioteczne.

6. Nauczyciele na bieżąco sprawdzają stan czytelnictwa.

7. Nauczyciele kontrolują stopień zrozumienia przez uczniów przeczytanych zadań i poleceń na każdej lekcji.

8. Nauczyciele współpracują ze sobą.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-12 10:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-12 10:51
Co robimy ?<?b>OdpowiedzialnyTermin realizacjiKryterium sukcesu.
Czytamy głośno na każdej lekcji.NauczycieleCały rok
Sprawdzamy technikę czytania.Nauczyciele, poloniści, nauczyciel nauczania zintegrowanego.Cały rok
Czytamy głośno dzieciom przez ich wybraną książkę raz w tygodniu.Wychowawcy Cały rok
Sprawdzamy stopień zrozumienia przez uczniów przeczytanych treści.Nauczyciele , dyrektorCały rok
Współpracujemy z rodzicami.Wychowawcy , nauczyciele , poloniści.Cały rok
Zapewniamy pomoc uczniom mającym kłopoty w czytaniu.Pedagog z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej.Cały rok
Proponujemy konkursy :
- konkurs na zeszyt lektur ,
- konkurs czytelniczy ,
- konkurs „OMNIBUS”
Nauczyciel biblioteki , wychowawcy , nauczyciele poloniści , nauczyciele nauczania zintegrowanego.Cały rok
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-12 10:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-12 10:52
Wykonanie technologii informacyjnej i komputerowej.

A. Edukacja informacyjna.

1. Uczniowie posiadają małą wiedzę informacyjną ,

2. Zajęcia komputerowe są w innej szkole ,

3. Kontakt z komputerem dla wielu jest tylko w szkole ,

4. Uczniowie korzystają z komputerów tylko na lekcjach informatyki ,

5. 2 nauczycieli posiada ukończony kurs podstaw obsługi komputera ,

6. Nauczyciele widzą potrzebę zorganizowania wewnętrznego kursu Informatycznego ,

7. Szkoła nie posiada Sali komputerowej.

Cele szczegółowe.

1. W szkole , dla nauczycieli jest prowadzony kurs podstaw obsługi komputera ,

2. Nauczyciel prowadzi lekcje informatyki w sposób absorbujący i ciekawy ,

3. Uczniowie mają wpływ na sposób prowadzenia zajęć i współuczestniczą w tym procesie ,

4. Uczniowie chętniej uczą się poprzez urozmaicenie im lekcji przedmiotowych z wykorzystaniem komputera ,

5. Komputer jest narzędziem niemal codziennej pracy ucznia i nauczycieli ,

6. Kształcimy umiejętności praktyczne i teoretyczne w sposób odpowiadający uczniom.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-12 11:07
Co robimy ?OdpowiedzialnyTermin realizacjiKryterium sukcesu
Organizujemy kurs komputerowy dla nauczycieli.Nauczyciel posiadający kwalifikacje , dyrektorCały rok
Prowadzimy otwarte lekcje informatyki.Nauczyciel informatykiCały rok
Prowadzimy ankiety wśród uczniów dotyczące atrakcyjności lekcji pod kątem wykorzystania komputera.DyrektorCały rok
Powstaje sala komputerowa.Dyrektor , Zespół Obsługi Szkół , Burmistrz.V.2002r.
Umożliwiamy uczniom aktywny udział w lekcjach z wykorzystaniem komputera.Wszyscy nauczycieleCały rok
Pozyskujemy nowe programy komputerowe do różnych przedmiotów.Nauczyciel informatyki , dyrektorW miarę możliwości
Organizujemy kółko informatyczne dla uczniów.Nauczyciel informatykiCały rok
Organizujemy zajęcia z obsługi komputera dla rodziców.Nauczyciel informatykiCały rok według potrzeb.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-12 11:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-12 11:08
PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOKOWIE NA LATA 2004 - 2005

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 2004-08-28

Zaopiniowany przez Radę Rodziców 2004-09-01

Zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski 2004-09-10


 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-12 11:16
Podpisy Rady Pedagogicznej Podpisy Rady Rodziców Podpisy Sam. Uczniowskiego.
Małgonek Kornowska
Małgorzata Pawłowska
Anna Redestewicz
Żak Elżbieta
Alicja Bukowska
Adam Bukowski
Katarzyna Charkowska
Anna Piórkowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-12 11:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-12 11:17
ZadaniaFormy realizacjiInstrukcje i osoby wspomagająceSpodziewane efektyOsoba odpowiedzialnaTermin
Zapewnienie prawidłowego spożycia posiłków w szkole. Opracowanie listy uczniów objętych dożywianiemMGOPS Dobrzyń nad WisłąSpożycie posiłków w miłej i higienicznej atmosferzeMGPOS w Dobrzyniu nad Wisłą , Dyrektor szkołyPaździernik
Rozwijanie pracowni komputerowejZakupienie dodatkowego osprzętuUrząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad WisłąSzkoła będzie posiadała nowoczesne oprzyrządowania nie w pracowni komputerowejDyrektor szkołyW zależności od środków finansowych
Zorganizowanie WDN w zakresie obsługi komputeraSzkolenie nauczycieli w zakresie podstaw obsługi komputera Dyrektor szkołyWszyscy nauczyciele potrafią i umieją korzystać i posługiwać się komputeremPiotr GajewskiListopad
Zorganizowanie kursu „Podstaw obsługi komputera” dla środowiska lokalnegoPrzygotowanie środowiska do częstego korzystania z komputeraDyrektor szkołyUmożliwianie korzystania z zasobów sieci komputerowej w szkole i poza niąPiotr GajewskiListopad - grudzień
Promocja szkoły na zewnątrzUdział w zawodach sportowo - kulturalnych na terenie szkoły i w imprezach gminnych . Zagospodarowanie boiska Dyrektor szkołyZnajomość szkoły przez środowisko uczniowskie , nauczycielskie i innych szkół i środowiska lokalnego. Umożliwianie rozwoju gier zespołowych :
- piłki nożnej , siatkówki oraz turnieje sportowe
Dyrektor szkoły, nauczycielePaździernik w zależności od harmonogramu roku szkolnego tej placówki oraz innych szkół
Śledzenie aktualnych rozporządzeń , ustaw , literatury fachowej z nauczanych przedmiotów i dydaktykiAnaliza aktualnych dokumentów w zakresie funkcjonowania szkoły, literatury fachowej oraz czasopismBiblioteka szkolna , publiczna i pedagogicznaZnajomość aktualnych dokumentów , ustaw i rozporządzeń Dyrektor szkoły, bibliotekarzPrzez cały okres realizacji programu
Uczestnictwo nauczycieli w WDNRady szkoleniowe, referaty , lekcje otwarte , praca w szkolnym zespole przedmiotowym i wychowawczymCDN i CEN WłocławekZnajomość metod i form nauczania , znajomość nowinek pedagogicznych stosowanych w pracy z uczniamiDyrektor szkołyPrzez cały okres realizacji programu
Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestnictwo w kształceniu ustawicznymStudia magisterskie , podyplomowe , kursy kwalifikacyjne i udoskonalająceCDN i CEN Włocławek oraz inne uczelniePodniesienie kwalifikacji i stosowanie nabytych umiejętności w praktyce Rada PedagogicznaPrzez cały okres realizacji programu – szczegółowy harmonogram na każdy rok szkoły
Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie kształcenia j. wj. wj. wj. wj. w
Współpraca z nauczycielami sąsiednich szkół z terenu gminyOrganizacja wspólnych imprez dla uczniów szkółDyrektorzy szkółOtwarte szkoły na potrzeby środowiska uczniowskiego i nauczycielskiego innych szkółNauczycielePrzez cały okres realizacji planu
Unowocześnienie bazy dydaktycznej Pozyskiwanie środków na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznej Rada Miejska , Dyrektor Zespołu Obsługi SzkółWzbogacenie księgozbioru biblioteki , unowocześnienia nie klasopracowni Dyrektor szkoły , nauczycieleW czasie każdego roku szkolnego
Ścieszki między przedmiotoweMonitorowanie realizacji ścieżek między przed monitorowych Dyrektor szkoły, opiekunowie stażu , nauczycieleW trakcje trwania programu
Udział w konkursach organizowanych przez inne instytucje oświatowe i nie tylkoUdział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur” konkursach polonistycznych i plastycznychUniwersytet w Toruniu , inne instytucieUzyskanie dobrych miejsc w konkursachNauczyciel matematyki i języka polskiego oraz inni nauczycieleKażdego roku szkolnego
Karta rowerowa dla każdego uczniaOpracowanie harmonogramu działań przygotowujących uczniów do egzaminu na kartę rowerowąDyrektor szkoły , Komenda Policji w Dobrzyniu nad WisłąPrzeprowadzenie egzaminuEdyta Bukowska Piotr GajewskiMaj
Udział WDNLekcje pokazoweDyrektor szkołyPrzeprowadzenie lekcji pokazowejŻaneta Kalinowska i Halina NeclawListopad Marzec
Pomoc uczniom z rodzin biednych i patologicznychWywiady środowiskowe w domach rodzinnych , rozmowy z uczniami. Wnioskowanie do MGOPS o pomoc , stypendia socjalneMGOPS w Dobrzyniu nad WisłąZnajomość strefy ubóstwa na terenie placówkiDyrektor szkoły, wychowawcyW trakcje trwania programu
Organizowanie sposobu pomocy na terenie szkoły. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lipnie. Organizacja pracy dydaktyczno - wychowawcze
Konstrukcja współpracy z organizacjami wspomagającymi pracą wychowawczą szkołySpotkania z przedstawicielami organizacji i instytucji PKO , Radą Rodziców , UKS ….PKO S > A Włocławek , ZPOZ w ChalinieWzrost atrakcyjności działalności pozalekcyjnej , w tym samym wzrost liczby dzieci efektywnie spędzających czas wolnyOpiekunowie organizacji , nauczyciel w - fPrzez okres realizacji planu
Realizacja programów w ramach Szkolnego Programu Wychowawczego i ProfilaktycznegoProgram przeciwdziała agresji i przemocy dzieci i młodzieży- spotkania z Policjantem , pielęgniarką , lekarzem. Program ekologiczny. Realizacja programu walki z zagrożeniami wynikającymi z nadużycia alkoholu , palenia papierosów , narkomanii ,Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi , Policja , ZPOZ w Chalinie , MGOPK w Dobrzyniu nad WisłąBrak konfliktów i przemocy wśród uczniów szkoły. Świadomość zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu , papierosów , narkomanii. Otoczenie troskliwą opieką najbliższego środowiskaDyrektor szkoły , wychowawcy klas j. w
Otwarcie szkoły na potrzeby lokalneZebrania z rodzicami. Pomoc szkoły w nawiązywaniu współpracy z PPP w Lipnie. Imprezy środowiskowe :
- Choinka szkolna
- Dzień Dziecka
- Zabawy karna
Zaproszenie emerytowanych nauczycieli i obsługę
PPP w Lipnie
Rada Rodziców
Lepsza komunikacja pomiędzy szkołą a rodzicami. Lepsza współpraca z nauczycielami i rodziców. Włączenie dzieci i rodziców w wieku przedszkolnym w życie kulturalne szkoły. Utrzymanie więzi .
Wdrążenie uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym zjednoczonej EuropyUtworzenie programu „Jestem Polakiem , więc jestem Europejczykiem”UmiG w Dobrzyniu nad Wisłą , CDN we Włocławku , Organizacje młodzieżoweZnajomość problemów Unii Europejskiej , miejsce Polski w zjednoczonej EuropieDyrektor szkoły, nauczyciel historii , wychowawcy klasyProgram Edukacji Europejskiej
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-12 11:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-12 11:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2901
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-12 11:42

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3054449
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony