Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Mokowie.

Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70, poz. 335zm. Nr 118,poz. 561, Nr 139, poz. 647, Nr 147, poz. 686,z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr121,poz.770,z 1998 r. Nr.75,poz.486 Nr 113, poz. 717)ustala się regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w sprawach mieszkaniowych.

& 1.

Ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej ,,Funduszem’’ mogą korzystać:

1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w zakładzie pracy niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru czasu jej wykonywania , mianowania , wyboru, powołania
oraz spółdzielczej umowy o pracę,

2) pracownicy młodociani , z którymi zakład pracy zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego ,

3) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych ,

4) emeryci i renciści , którzy rozwiązali umowę o pracę z zakładem pracy w związku z przyjściem na emeryturę lub rentę ,

5) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-4 .

& 2.

Członkowi rodzin , o których mowa w & 1 pkt 5 są :

1) współmałżonkowie ,

2) dzieci własne , dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej ,dzieci współmałżonka , wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do lat 18 , a jeżeli kształcą się w szkole – do ukończenia nauki , nie dłużej jednak , niż do ukończenia 25 lat ,

3)członkowie rodzin po zmarłych pracownikach – jeżeli byli na ich utrzymaniu .

& 3.

Środki Funduszu przeznacza się na :

1) dofinansowanie krajowego zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wczasów , kolonii zimowisk , obozów , kolonii zdrowotnych , zakupionych przez zakład pracy lub indywidualne przez osoby zatrudnione ,

2) dofinansowanie krajowych wczasów pracowniczych , leczniczych , profilaktyczno-leczniczych zakupionych przez osoby uprawnione bądź przez zakład pracy ,

3) pomoc rzeczową przyznawaną osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej ,

4) zapomogi pieniężne bezzwrotne udzielone w wypadkach losowych ,

5) dofinansowanie wypoczynku sobotnio - niedzielnego , organizowanego w formie wycieczek ,

6) finansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci biletów imprezy artystyczne , kulturalno i rozrywkowe ,

7) finansowanie imprez okolicznościowych wraz z zakupem drobnych upominków z okazji Dnia Dziecka , świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy , Dnia Seniora , Dnia Kobiet , pożegnania pracowników
odchodzących na emeryturę , jubileuszy pracowników , paczek dla dzieci do lat 18 wymienieni w & 2 pkt 2 ,

8) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe .

& 4.

1. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe mogą być udzielone na :

1) uzupełnienie wykładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych ,

2) budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym ,

3) zakup budynku mieszkalnego od jednostek , które wybudowały budynek w ramach prowadzącej działalności gospodarczej ,

4) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego ,

5) przebudowę strychu , suszarki bądź pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne ,

6) pokrycia kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany , w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu ,na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ,

7) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej ,

8) remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego ,

9) kaucje i dopłaty wymagane przy uzyskiwaniu i wymianie mieszkań .

2. Zasady i warunki przyznawania wysokości i spłaty pożyczki , o której mowa w ust.1 , określają umowy zawierające przez zakład pracy z pożyczkobiorcami .

3. Ponadto fundusz mieszkaniowy może być przeznaczony na pomoc bezzwrotną w wypadkach losowych ( pożar, powódź , wichura gradobicie……)

& 5.

1. Przyznawanie i wysokość dofinansowania z Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależnione jest od ich sytuacji życiowej , rodzinnej i materialnej .

2. Podstawę do obliczania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu pracownika .

& 6.

1. Corocznie co dnia ….. pracodawca ustala podział środków Funduszu na poszczególne rodzaje działalności , ujęty w planie rocznym działalności socjalnej.

2. Kwoty dopłat do świadczeń ulgowych ustala się corocznie….

& 7.

W szczególnie trudnej sytuacji materialnej , życiowej lub rodzinnej pracodawca może przyznać usługi i świadczenia całkowite bezzwrotne .

&8.
1. Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń dokonuje komisja socjalna w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową ,

2. Ostateczną decyzję podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową ,

3. W przypadku odmownego załatwienia wniosku osobie uprawnionej podaje się uzasadnienie .

& 9.

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa .

& 10.

Treść regulaminu została uzgodniona z zakładową organizacją związkową .

& 11.

Wszelkie zmiany do regulaminu wprowadzone będą w formie aneksów .

& 12.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2004 roku .

Instytucja Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Sprawach Mieszkalnych .

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Cześć funduszu świadczeń socjalnych przeznaczona jest na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracowników Szkoły Podstawowej w Mokowie i zwaną będzie dalej funduszem mieszkalnym.

2. Środki finansowe przeznaczone na fundusz mieszkaniowy wynoszą (3%)planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobie nauczycieli.

3. Środki finansowe z funduszu mieszkaniowego mogą być przeznaczone w formie pożyczek zwrotnych na cele wymienione w & 4 Regulaminu ZFŚS dotyczące mieszkań spółdzielczych , własnościowych , komunalnych i domów jednorodzinnych.

4. Pod pojęciem remontu należy rozumieć roboty , które mają doprowadzić obiekt lub jego część do pierwotnego stanu lub zbliżonego do funkcji pierwotnej.

5. Pod pojęciem modernizacji należy rozumieć podwyższenie standardu obiektu w stosunku do stanu pierwotnego wynikającego z dokumentacji technicznej.

6. Pod pojęciem najniższe wynagrodzenie należy rozumieć najniższe wynagrodzenie w gospodarce narodowej za ubiegły kwartał.

Z ZASOBÓW FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO MOGĄ KOŻYSTAC :

1. Pracownicy Szkoły Podstawowej w Mokowie zatrudnieni w wymiarze , co najmniej 0,5 etatu.

2. Emeryci i renciści ,którzy przed odejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w oświacie , bądź bez względu na staż w przypadku choroby zawodowej lub wypadku przy pracy.

3. Członkowie rodzin ( współmałżonkowie , dzieci ) pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia.

4. Pracownicy zatrudnieni w niepewnym wymiarze czasu pracy , w więcej niż jednym zakładzie pracy , mogą korzystać ze świadczeń funduszu mieszkalnego tylko jednym , wskazanym przez pracownika , zakładzie.

5. Pomoc z funduszu może być udzielona pracownikowi po upływie 3-letniego zatrudnienia w placówkach oświatowych z zachowaniem ciągłości pracy.

6. Pomoc z funduszu mieszkaniowego może być udzielona pracownikowi posiadającemu samodzielne mieszkanie lub dom na podstawie tytuły prawnego tj. na podstawie aktu notarialnego lub usankcjonowanej decyzji organu lokalnego o przydziale mieszkania.

7. Przy rozpatrywaniu wniosków o pomoc z funduszu mieszkalnego obowiązują następujące kryteria :

- warunki mieszkaniowe ,

- warunki materialne ,

- data ostatnio udzielonej pożyczki z funduszu mieszkalnego i częstotliwość korzystania z pożyczki ,

- staż pracy w oświacie.

8. W przypadku , gdy kryteria będą niewystarczające , komisja każdorazowo może określić pomocnicze kryteria, podając je do wiadomości zainteresowanych i do protokółu z posiedzenia.

9. Maksymalne wysokości pożyczek ustala na dany rok komisja w formie aneksu do regulaminu uwzględniając saldo z roku poprzedniego i planowane kwoty z roku bieżącego.

10. Warunkiem przyznania pożyczki na wkład własny przy budowie domu jednorodzinnego jest dołączenie do wniosku :

- zezwolenia na budowę ,

- kosztorysu budowy ,

- oświadczenia o stanie zaawansowania robót ,

- listy zakupionych materiałów.

11. Przy wykupie mieszkania na własność należy przedstawić kalkulację przewidywanych kosztów w formie oświadczenia.

12. Pożyczkę na budowę można uzyskać tylko raz.

13. Pożyczki na cele remontowe , modernizację , adaptację będą udzielane na podstawie planowanych ( a na prośbę komisji – przedłożonych jej ) kalkulacji i opłat.

14. Pożyczka na cele remontowe i modernizację może być udzielona po uprzednim spłaceniu wcześniejszej zaciągniętej pożyczki według zasad z pkt 7 niniejszej instrukcji ( po upływie 6 miesięcy od daty spłaty ostatniej raty poprzedniego zaciągnięcia pożyczki ).

15. Pozostają do spłaty część pożyczki można spłacić jednorazowo po uprzednim pisemnym zgłoszeniu do ZOS- u.

16. Pożyczka na budowę domu jednorodzinnego lub lokalu wyklucza możliwość uzyskania pożyczki na cele remontowe lub modernizację przed spłatą pożyczki na budowę.

17. Pożyczki udzielane z funduszu mieszkaniowego nie są oprocentowane , lecz wymagają zabezpieczenia przez poręczenie dwóch pracowników oświaty , którzy solidarnie są odpowiedzialni za spłatę udzielonej pożyczki. Pożyczki udzielane na budowę domu jednorodzinnego wymagają również poręczenia współmałżonka.

18. Okres spłaty pożyczek :

- na cele adaptacyjne , remontowe i modernizacyjne ustala się na okres 20 miesięcy ,

- na wkłady mieszkaniowe i budowlane lub adaptację ustala się na okres 3 lat ,

- okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 1,2 miesiące.

19. Pożyczki , w tym również pomoc bezzwrotna oraz pożyczki warunkowo umorzone , podlegają natychmiastowej spłacie w całości w razie :

- rozwiązania umowy o pracę przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika , na skutek porzucenia pracy przez pracownika lub wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika ,

- sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego lub lokalu , na którego budowę została udzielona pożyczka ,

- ustania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej , na skutek wystąpienia , wykreślenia lub wykluczenia pożyczkobiorcy ze spółdzielni przed zasiedleniem przydzielonego lokalu . W tym przypadku spółdzielnia wraca zakładowi w całości kwotę przelaną z funduszu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przyjmuje się następujący tryb przekazywania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych :

- na wkłady mieszkaniowe do spółdzielni – przelewem na konto spółdzielni po otrzymaniu zaświadczenia o zasiedlaniu ,

- na kaucję i opłaty przy uzyskaniu i zmianie mieszkań – przelew na konto administracji budynku ,

- pozostałe pożyczki – na osobiste konto w banku.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOKOWIE


1. Podstawa prawna :

a) Dz.U. Nr281 , poz. 2781 – USTAWA z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych :

b) Dz.U. Nr 36, poz. 319 – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 22 lutego 2005r . w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania tej dotacji

2. Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest przyznawane dwa razy w roku – po pierwszym półroczu i na koniec danego roku szkolnego.

3. Ilość stypendiów i ich kwota w danym roku budżetowym zostaje określona w planie finansowym szkoły na dany rok szkolny.

4. Wnioski o stypendia winny wpływać do komisji stypendialnej. Ilość stypendiów określona jest względna ilość uczniów w szkole.

5. Szkoła udziela stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

6. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznanie uczniowi , który uzyskał wysoką średnią ocen (powyżej 4,75 ) w półroczu poprzedzającym okres , w którym przyznaje się to stypendium , a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi , który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu powiatowym i wyższym.

7. Jeżeli dwóch i więcej ma taką samą średnią , pod uwagę bierze się w następującej kolejności :

- oceny zachowania,

- prace na rzecz szkoły,

- prace na rzecz klasy.

8. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III oraz uczniom klasy IV do ukończenia pierwszego półrocza nauki.

9. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III.

10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może być niższe niż 56,00 zł. I nie może przekroczyć kwoty 112,00 zł. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej , rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

11. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić do komisji stypendialnej dyrektor , wychowawca klasy a także nauczyciel danego przedmiotu.

12. Wnioskowa przekłada wniosek o przyznanie stypendium szkolnego komisji stypendialnej.

13. Komisja przyznaje lub nie przyznaje , stypendium w ciągu 7 dni roboczych. Swoją decyzje na piśmie , wraz z protokołem z posiedzenia , przekazuje dyrektorowi szkoły.

14. Decyzję o przyznaniu stypendium motywacyjnego podejmuje dyrektor szkoły. Następnie przedstawia ją do zatwierdzenia organowi prowadzącemu szkołę i przekazuje bezpośrednio wnioskodawcy w formie pisemnej.

15. Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się do decyzji dyrektora szkoły. Odpowiedni wniosek składa on do komisji stypendialnej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania decyzji.

16. Skład Szkolnej Komisji Stypendialnej przy Szkole Podstawowej w Mokowie :

- przewodniczący :Gajewski Piotr ,

- członek : Pawłowska Małgorzata ,

- członek : Redestewicz Anna

Rada Pedagogiczna zatwierdziła powyższy regulamin dnia 21 kwietnia 2005 roku
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-12 09:06
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-12 09:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1755
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-12 09:38

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2845818
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-18 11:35

Stopka strony