Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

DZIAŁ V
UCZNIOWIE GIMNAZJUM


Rozdział I
Zasady rekrutacji uczniów


§ 78

1. Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Warunkiem przyjęcia ucznia do gimnazjum jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

§ 79

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, jeśli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

Rozdział II
Prawa i obowiązki ucznia


§ 80

1. Uczeń ma w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia gimnazjum a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego,

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

11) wpływania na życie gimnazjum przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w gimnazjum.

§ 81

1. Obowiązki ucznia:

1) uczeń zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w gimnazjum przepisów,

2) uczeń zobowiązany jest do podporządkowywania się poleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,

3) uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum,

4) uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach szkolnych objętych w planie dydaktyczno-wychowawczym szkoły i klasy. Jest obowiązany dbać o dobre imię gimnazjum, kulturalnie i godnie zachowując się poza jej murami, np. dotyczy przemocy fizycznej i agresji słownej,

5) uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły punktualnie. Podczas zajęć przewidzianych rozkładem lekcji uczniom nie wolno opuszczać terenu gimnazjum bez zgody nauczyciela,

6) uczniowie dbają o powierzone im mienie społeczne, o regularny ład i porządek w pracowniach i salach szkolnych. W razie zawinionego uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu szkolnego rodzice uczniów panoszą odpowiedzialność materialną,

7) w czasie przerw uczeń obowiązany jest zachowywać się w sposób nie zagrażający zdrowiu własnemu i zdrowiu innych,

8) uczeń obowiązany jest ubierać się schludnie i codziennie zmieniać obuwie.

9) uczeń jest obowiązany do stosowania zakazu palenia papierosów, używania środków odurzających, picia alkoholu oraz przebywania na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu jak również na wszystkich imprezach wycieczkowych i wyjazdach szkolnych.

10) gimnazjum nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone bez zgody nauczyciela przedmioty i sprzęt o dużej wartości materialnej,

11) uczeń zobowiązany jest dbać o swoje zdrowie i o kulturalne zachowanie.

Rozdział III
Nagrody i kary


§ 82

1. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce, dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz gimnazjum w następujących formach:

1) pochwała wychowawcy na forum klasy,

2) świadectwo z wyróżnieniem według obowiązujących przepisów,

3) wyróżnienie przez Dyrektora gimnazjum na apelu,

4) przyznanie nagrody rzeczowej: dyplomu, książki itp.

5) wystosowanie listu pochwalnego do rodziców lub opiekunów,

6) organizowanie wycieczki dla najlepszych uczniów.

2. Dopuszcza się nagradzanie zbiorowe zespołu lub klas /puchary, odznaki itp../.

3. W gimnazjum przyznawane są wyróżnienia dla rodziców:

1) list gratulacyjny,

2) podziękowanie wychowawcy za pracę na rzecz klasy,

3) podziękowanie Dyrektora gimnazjum za pracę na rzecz szkoły.

§ 83

1. Za niewywiązywanie się z obowiązków i za nieprzestrzeganie powszechnie przyjętych norm uczeń może być ukarany:

1) upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy,

2) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o złym zachowaniu się ucznia,

3) upomnieniem lub naganą Dyrektora gimnazjum,

4) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania gimnazjum na zewnątrz,

5) pozbawianiem prawa udziału w organizowanych przez klasę lub szkołę imprezach rozrywkowych, wycieczkach, itp. Kary te wymierzone są na czas określony przez wychowawcę.

6) przeniesieniem do innej klasy przez Dyrektora gimnazjum na wniosek Rady Pedagogicznej,

7) przeniesieniem do innej szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej skierowany do Dyrektora gimnazjum.

2. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 1 pkt. 7 następuje jeżeli:

1) uprawniony organ udowodnił popełnienie przestępstwa,

2) stwierdzi się rażące naruszenie przez ucznia Statutu gimnazjum,

3) uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył w zajęciach organizowanych przez gimnazjum.

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. Od wymierzonej uczniowi kary przysługuje odwołanie. Odwołanie w formie pisemnej może złożyć uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie:

a) od kary wymierzonej przez wychowawcę do Dyrektora gimnazjum,

b) od kary wymierzonej przez Dyrektora do Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty ukarania

§ 84

1. Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być na wniosek Dyrektora gimnazjum przeniesiony przez kuratora oświaty do innego gimnazjum.

2. Wniosek Dyrektora, o którym mowa w ust. 2, następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

3. Uczeń może być skreślony z listy uczniów decyzją Rady Pedagogicznej jeśli ma ukończone 18 lat, a nie uczęszcza do szkoły a szkoła wyczerpała możliwość oddziaływania wychowawczego i nie zdołała nakłonić ucznia do realizacji obowiązku szkolnego (wizyty w domu rodzinnym, rozmowy z rodzicami i uczniem prowadzone przez wychowawcę, pedagoga szkolnego, powiadomienia pisemne).

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-11 12:17
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-11 12:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1503
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-11 12:31

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4257634
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 13:04

Stopka strony