Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

DZIAŁ IV
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM


Rozdział I
Zagadnienia podstawowe


§ 66

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.

§ 67

Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

Rozdział II
Zakres zadań nauczycieli – przepisy ogólne


§ 68

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o poszanowanie godności osobistej ucznia.

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

§ 69

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo.

2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:

a) realizację programów nauczania

b) stosowanie właściwych metod nauczania

c) systematyczne przygotowywanie się do zajęć

d) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć

e) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej

3) dba o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny

4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania

5) udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów

§ 70

1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na zasadach określonych w art.43 ust. 3 ustawy.

§ 71

Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej w szczególności poprzez:

1) prace własną

2) udział w pracach zespołu przedmiotowego

3) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej

§ 72

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

§ 73

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą Zespoły Przedmiotowe: humanistyczny, matematyczno – przyrodniczy.

2. Pracą Zespołu Przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora, przewodniczący zespołu.

3. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny.

4. Cele i zadania Zespołu Przedmiotowego obejmują :

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania i korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania ,

2) opracowanie sposobów oceniania przedmiotowego oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) opracowanie realizacji ścieżek edukacyjnych,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) organizowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,

6) organizowanie i opracowanie wyników egzaminów gimnazjalnych: próbnych i końcowych oraz testów kompetencji.

§ 74

Szczegółowe zadania nauczycieli:

Dotyczące początku roku szkolnego:

1) opracowywanie zestawu programów i podręczników szkolnych dla danego oddziału.

2) ustalenie ścieżek edukacyjnych.

3) zapoznanie się z wynikami sprawdzianu poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej w celu właściwego zaplanowania pracy w pierwszych miesiącach nauki w klasie pierwszej.

4) Gromadzenie propozycji do wychowawczego planu pracy oddziału.

5) Zapoznanie rodziców z wychowawczym planem pracy oddziału.

Dotyczące całego roku szkolnego:

1) wyłonienie uczniów wymagających diagnozowania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

2) ustalenie przyczyn trudności wychowawczych i dydaktycznych oraz metod ich likwidowania.

3) otoczenie szczególną opieką uczniów, u których stwierdzono jakiekolwiek wady rozwojowe ( np. postawy, wzroku, słuchu itp.).

4) zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów z orzeczoną dysfunkcją ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

5) Konsekwentne i zdecydowane przeciwdziałanie absencji, przemocy i wszelkim zachowaniem destrukcyjnym.

6) Poszukiwanie środków zaradczych w celu rozwiązania problemów wychowawczych i likwidowania niepowodzeń szkolnych.

7) Motywowanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności.

8) Dostrzeganie i nagradzanie wszelkich osiągnięć uczniów.

9) Zachęcanie do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

10) Propagowanie zdrowego trybu życia.

11) Kontrola postępów w nauce uczniów klas trzecich pod kontem egzaminu gimnazjalnego.

12) Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Rozdział III
Zakres zadań wychowawcy


§ 75
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka

2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski

b) ustala treści i formy zajęćc) tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy

3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

4) Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki

5) Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci

b) współdziałanie z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach

c) włącza ich w sprawy życia klasy i Szkoły

6) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

7) organizacje i formy udzielania na terenie Szkoły pomocy, o której mowa w ust. 2pkt. 6, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 76

1. Realizują zadania wymienione w § 71. ust. 2 pkt. 5, wychowawca w szczególności organizuje spotkania z rodzicami uczniów.

2 Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci reguluje wewnątrzszkolny system oceniania

Rozdział IV
Zakres zadań pedagoga szkolnego


§ 77

do zadań pedagoga szkolnego należy :

1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych

2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

3) organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego

4) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas

5) udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia

6) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

7) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i zaniedbanym

8) wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych
środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych

9) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej

10) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum

11) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-11 11:03
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-11 12:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1523
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-11 12:05

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4252486
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-13 14:05

Stopka strony