Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

DZIAŁ III
ORGANIZACJA GIMNAZJUM


Rozdział I
Planowanie działalności gimnazjum


§ 49

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

§ 50

1. Podstawę organizacji pracy gimnazjum w danym roku szkolnym stanowią:

1) Arkusz organizacji gimnazjum,

2) Tygodniowy rozkład zajęć,

3) Plan rozwoju gimnazjum,

4) Szkolny Program Wychowawczy,

5) Szkolny Program Profilaktyczny.

§ 51

Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyczny określają założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej .

§ 52

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji gimnazjum opracowywany przez Dyrektora, na podstawie plan nauczania. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum.

2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników gimnazjum, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

§ 53

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy.

§ 54

1. Gimnazjum w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.

2. Dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych gimnazjum może zorganizować zajęcia wyrównawcze w miarę potrzeb i otrzymanych środków finansowych.

§ 55

Zakres zajęć pozalekcyjnych powinien być opiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Dyrektora.

§ 56

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

Rozdział II
Formy prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej


§ 57

1. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej ustala się dni wolne od zajęć dydaktycznych:

1) zimową przerwę świąteczną,

2) ferie zimowe,

3) wiosenną przerwę świąteczną,

4) ferie letnie.

2. W czasie dni wolnych od zajęć lekcyjnych ustalonych przez ministra Edukacji Narodowej organizuje opiekę uczniom i realizuje następujące cele:

1) integracja zespołów klasowych i społeczności uczniowskiej,

2) budowanie tradycji szkolnych,

3) umiejętność twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego,

4) propagowanie zdrowego stylu życia,

5) przedstawianie osiągnięć klasy i szkoły,

6) prezentacja dorobku zajęć pozalekcyjnych,

7) współpraca z rodzicami i środowiskiem,

8) poczucie bezpieczeństwa w realiach szkolnych.

§ 58

1. Podstawową forma pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 59

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy.

2. Przeciętną liczbę uczniów w oddziale ustala organ prowadzący gimnazjum.

3. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach – ze względu na konieczność stworzenia specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa – dojdzie do podziału oddziałów na grupy.

4. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 3 należy uwzględniać zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokość środków finansowych posiadanych przez gimnazjum.

§ 60

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań, zajęcia profilaktyczno – edukacyjne i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez gimnazjum środków finansowych.

3. Uczniowie gimnazjum mają możliwość korzystania z zasobów biblioteki Szkoły Podstawowej

Rozdział III
Świetlica szkolna


§ 61

1. Świetlica szkolna realizuje pozalekcyjne formy działalności wychowawczo – opiekuńczej gimnazjum.

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w gimnazjum, a także inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.

§ 62

1. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1)organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie się do samodzielnej pracy umysłowej,

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,

4) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej: kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

6) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników.

§ 63

1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych.

2. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych, w godzinach ustalonych przez dyrektora gimnazjum.

§ 64

Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy.

§ 65

Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin, ustalony przez Dyrektora gimnazjum.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-11 10:04
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-11 10:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1398
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-11 11:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4260931
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 13:04

Stopka strony