Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

DZIAŁ II
ZARZĄDZANIE GIMNAZJUM


Rozdział I
Zagadnienia podstawowe


§ 20

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego gimnazjum oraz organu sprawującego nad gimnazjum nadzór pedagogiczny, w ty w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością gimnazjum w sprawach administracyjnych
i finansowych, określają odrębne przepisy.

2. Organy, o których mowa w ust.1, mogą ingerować w działalność gimnazjum wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

§ 21

Gimnazjum kieruje Dyrektor.

§ 22

Kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.

§ 23

W gimnazjum działają też organy Samorządu Uczniowskiego oraz, o ile została utworzona zgodnie z unormowaniami ustawy i Statutu, Rada Rodziców.

§ 24

Działające w gimnazjum organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

§ 25

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców, organu kolegialnego, Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa – wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust.1 ustawy – także organ prowadzący gimnazjum.

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust.1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.

§ 26

Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art.41 ust.3 ustawy.

§ 27

Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w gimnazjum organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.

§ 28

Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej,

2) odpowiedzialności porządkowej,

3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

Rozdział II
Dyrektor gimnazjum


§ 29

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący gimnazjum.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

§ 30

1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy gimnazjum.

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych gimnazjum.

§ 31

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową gimnazjum:

a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do gimnazjum, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,

c) występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

e) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,

f) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka.

2) w zakresie spraw organizacyjnych:

g) opracowanie arkusza organizacji gimnazjum,

h) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęći) .

3) w zakresie spraw finansowych:

j) opracowanie planu finansowego gimnazjum,

k) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

l) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół.

4) w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:

m) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą gimnazjum,

n) organizowanie wyposażenia gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

o) organizowanie i nadzorowanie kancelarii gimnazjum,

p) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

q) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych,

r) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.

5) w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

s) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

t) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w gimnazjum porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,

v) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

§ 32

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2. W zakresie, o którym mowa w ust.1, dyrektor w szczególności:

1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum,

2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum,

3) wnioskuje, po zasięgnięciu opinii rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników gimnazjum,

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników gimnazjum, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

5) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

§ 33

Dyrektor jest przedstawicielem gimnazjum na zewnątrz.

§ 34

1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

§ 35

1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i organami Samorządu Uczniowskiego.

2. Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust.1, w szczególności:

1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum,

2) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej gimnazjum.

Rozdział III
Rada Pedagogiczna


§ 36

1. W gimnazjum działa Rada Pedagogiczna.

2. Rada Pedagogiczna gimnazjum jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ˝ członków Rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń Rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

§ 37

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.

4. Zasady funkcjonowania Rad Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,

2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

3) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu gimnazjum.

§ 38

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planu pracy szkoły,

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych,

4) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu projektów przez Radę Rodziców,

5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6) zatwierdzenie kryteriów oceny zachowania uczniów,

7) opracowywanie i uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) roczną organizację pracy gimnazjum – tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego – propozycje dotyczące uzupełnienia pomocy dydaktycznych gimnazjum, poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli,

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,

6) podjęcie w gimnazjum działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art.56 ustawy

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu gimnazjum lub jego zmian. Statut uchwala rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rodziców uczniów.

4. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora gimnazjum wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum nie rzadziej niż dwa razy do roku.

5. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska Dyrektora gimnazjum, którego postępowanie budzi zastrzeżenia członków rady.

Rozdział IV
Rada Rodziców


§ 39

1. W gimnazjum może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów gimnazjum.

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.

5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiści lub przez wyznaczonego nauczyciela.

§ 40

1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:

1) w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców – Dyrektor,

2) w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców – właściwy organ Rady Rodziców,

2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia.
W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.

3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

§ 41

1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.

2. Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:

1) termin i miejsce Zgromadzenia,

2) stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

3) listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,

4) przyjęty porządek obrad,

5) treść podjętych uchwał,

6) podpisy prowadzącego i protokolanta.

§ 42

1. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy rodziców – w pierwszym terminie Zgromadzenia.

2. W drugim terminie Zgromadzenia uchwały są podejmowane przez obecnych w Zgromadzeniu.

3. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.

§ 43

Rada Rodziców może występować do innych organów gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum, a w szczególności w sprawach określonych
w Statucie.

§ 44

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności gimnazjum.

2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

Rozdział V
Samorząd Uczniowski


§ 45

Postanowienia ogólne

1. Samorząd Uczniowski gimnazjum działa w oparciu o artykuł 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. i jest zgodny ze Statutem gimnazjum.

2. Samorząd Uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie gimnazjum.

3. Jest organizacja niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów gimnazjum.

4. Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin wyborów, uchwalony przez Samorząd Uczniowski.

§ 46

Organy Samorządu Uczniowskiego

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1) Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego.

2) Rada Samorządu Uczniowskiego.

3) Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych.

Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:

1) przewodniczącego

2) zastępcy przewodniczącego

3) sekretarza

4) skarbnika

5) przewodniczącego sekcji powołanych przez radę Samorządu Uczniowskiego.

W skład rady przedstawicieli Samorządów Klasowych wchodzą przewodniczący wszystkich klas.
Samorząd Uczniowski opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

§ 47

Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

1. Przewodniczący Rasy Samorządu Uczniowskiego:

1) reprezentuje Samorząd Uczniowski,

2) kieruje pracą Samorządu,

3) przewodniczy obradom,

4) przydziela zadania poszczególnym sekcjom,

5) organizuje współdziałanie Rady Samorządu Uczniowskiego z samorządami klasowymi.

2. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego:

1) podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu,

2) opracowanie programu prac Samorządu,

3) kierowanie bieżącymi sprawami Samorządu,

4) reprezentowanie Samorządu wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią,

5) informowanie o prawach i obowiązkach uczniów,

6) nawiązywanie kontaktów z innymi Samorządami,

7) gromadzenie środków finansowych dla realizacji celów statutowych,

8) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków i przedstawienie ich raz w roku Radzie Przedstawicieli Samorządów Klasowych,

9) organizowanie referendum w sprawach ważnych dla gimnazjum,

10) współpraca z przewodniczącymi klas.

3. Kompetencje Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych:

1) proponowanie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego,

2) powoływanie Komisji Wyborczej,

3) przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych Samorządu Uczniowskiego i przedstawienie ich ogółowi uczniów,

4) na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, które odbywa się nie później niż do 15 września, Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza w celu sprawnego przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego,

5) Rada sporządza protokoły z posiedzeń.

4. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

5. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne, w tym lokalowe oraz stale współpracuje z Radą poprzez opiekuna Samorządu.

§ 48

Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego określa regulamin działalności uchwalony przez Samorząd Uczniowski.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-11 09:13
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-11 09:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1413
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-11 09:58

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4259291
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 13:04

Stopka strony