Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE.


Statut Publicznego Gimnazjum im. A.A. Kochańskiego
w Dobrzyniu nad Wisłą.

1. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską 7 lipca 1991 r.

2. Ustawa z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 2118 ) z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r.nr 67) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

4. Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2001 r. ( Dz. U. Nr 97 z 2001 r. poz. 1054 ) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie ramowych statutów szkół publicznych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ).

6. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie założenia gimnazjów, ustalenia planu ich sieci oraz granic ich obwodów oraz niniejszego statutu.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1

1. Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą, zwane dalej „gimnazjum”, jest szkołą publiczną.

2. Siedziba Gimnazjum znajduje się w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Licealna 1.

§ 2

Organem prowadzącym gimnazjum jest Rada Miejska w Dobrzyniu nad Wisłą. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

§ 3

Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie 6-letniej szkoły podstawowej.

§ 4

Gimnazjum posiada imię Adama Adamandego Kochańskiego, logo i ceremoniał szkolny.

§ 5

1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy (Dz.U.Nr 3. poz.28 z dn. 19.12.01 r.)

2. Na zasadach określanych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki za zgodą organu prowadzącego. Indywidualny program nauczania i indywidualny tok nauki wygasają z chwilą wydania orzeczenia lekarskiego o zakończeniu leczenia.

§ 6

1. Na zasadach określonych w art.56 ustawy w Gimnazjum mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

2. Zasady funkcjonowania w Gimnazjum związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

§ 7

1. Gimnazjum jest jednostką budżetową.

2. W gimnazjum mogą być tworzone środki specjalne.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej gimnazjum regulują odrębne przepisy..

§ 8

1. Gimnazjum używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 9

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

Rozdział II
Cele i zadania gimnazjum


§ 10

Celem gimnazjum jest:

1) kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym świecie,

2) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego,

3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

4) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata,
o kulturze i środowisku naturalnym.

§ 11

Umożliwia uczęszczanie na zajęcia z religii po wyrażeniu zgody rodziców. Uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii zapewnia opiekę.

§ 12

Gimnazjum umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

3) realizuje podstawy programowe ustalone dla gimnazjum,

4) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną,

5) realizuje własny Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki.

§ 13

Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą
w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

§ 14

1. Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2. W zakresie działalności wychowawczej gimnazjum w szczególności:

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku uczniów,

2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

3) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),

4)sprzyja zachowaniom proekologicznym,

5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

7) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną prac na rzecz gimnazjum i środowiska,

8) wdraża do dyscypliny i punktualności.

§ 15

Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami.

§ 16

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w gimnazjum sprawują:

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,

2) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem gimnazjum, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez gimnazjum, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

§ 17

1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.

2. Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa regulamin ustalony przez Dyrektora gimnazjum.

§ 18

Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez gimnazjum określają odrębne przepisy.

§ 19

1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.

2. W miarę możliwości organizacyjnych gimnazjum, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez pełny okres nauczania.

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor.

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1) z urzędu,

2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału,

5. Wnioski, o których mowa w ust.4 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuj wnioskodawcę w terminie 30 dni.

6. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-11 08:44
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-11 09:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1281
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-11 09:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4341974
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 11:34

Stopka strony