Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

SPIS TREŚCI

 

Dział I – Postanowienia ogólne

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne                                                                                           2

Rozdział II - Cele i zadania gimnazjum                                                                          3

 

Dział II – Zarządzanie gimnazjum

 

Rozdział I  - Zagadnienia podstawowe                                                                         6

Rozdział II – Dyrektor gimnazjum                                                                                             7

Rozdział III – Rada Pedagogiczna                                                                                            9

Rozdział IV – Rada Rodziców                                                                                   10

Rozdział V – Samorząd Uczniowski                                                                                       11

 

Dział III – Organizacja gimnazjum

 

Rozdział I – Planowanie działalności gimnazjum                                                                      14

Rozdział II – Formy prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej             15

Rozdział III – Świetlica szkolna                                                                                              16

Rozdział IV – Stołówka szkolna                                                                                             16

 

Dział IV – Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum

 

Rozdział I – Zagadnienia podstawowe                                                                        17

Rozdział II – Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników – przepisy ogólne                      17

Rozdział III – Zakres zadań wychowawcy                                                                              19

Rozdział IV – Zakres zadań pedagoga szkolnego                                                                   20

 

Dział V – Uczniowie gimnazjum

 

Rozdział I – Zasady rekrutacji uczniów                                                                                   22

Rozdział II – Prawa i obowiązki ucznia                                                                                   22

Rozdział III – Nagrody i kary                                                                                     24

Rozdział IV – Zasady oceniania wewnątrzszkolnego                                                   25

 

Dział VI – Postanowienia końcowe                                                                                    26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

Statut Publicznego Gimnazjum im. A.A. Kochańskiego

w Dobrzyniu nad Wisłą

1. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską 7 lipca 1991 r.

2. Ustawa z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 2118 ) z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r.nr 67) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

4. Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2001 r. ( Dz. U. Nr 97 z 2001 r. poz. 1054 ) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie ramowych statutów szkół publicznych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ).

6. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie założenia gimnazjów, ustalenia planu ich sieci oraz granic ich obwodów oraz niniejszego statutu.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą, zwane dalej „gimnazjum”, jest szkołą publiczną.

2.Siedziba Gimnazjum znajduje się w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Licealna 1.

3.Obwód szkoły stanowią miejscowości: Dobrzyń nad Wisłą, Bachorzewo, Zbyszewo, Strachoń, Skaszewo, Kamienica do nr 22, Płomiany, Wierznica, Lenie Wielkie.

 

§ 2

Organem prowadzącym gimnazjum jest Rada Miejska w Dobrzyniu nad Wisłą. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

 

§ 3

Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie 6-letniej szkoły podstawowej.

 

§ 4

Gimnazjum posiada imię Adama Adamandego Kochańskiego, logo i ceremoniał szkolny. Procedura i wzory znajdują się w odrębnym dokumencie pod nazwą: „Ceremoniał Szkolny”.

 

§ 5

1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy (Dz.U.Nr 3. poz.28 z dn. 19.12.01 r.)

2. Na zasadach określanych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki za zgodą organu prowadzącego. Indywidualny program nauczania
i indywidualny tok nauki wygasają z chwilą wydania orzeczenia lekarskiego o zakończeniu leczenia.

§ 6

1. Na zasadach określonych w art.56 ustawy w Gimnazjum mogą działać stowarzyszenia
i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

2. Zasady funkcjonowania w Gimnazjum związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

 

§ 7

1. Gimnazjum jest jednostką budżetową.

2. W gimnazjum mogą być tworzone środki specjalne.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej gimnazjum regulują odrębne przepisy..

 

§ 8

1. Gimnazjum używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.      Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

 

§ 9

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania gimnazjum

 

§ 10

Celem gimnazjum jest:

1) kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym świecie,

2) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego,

3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

4) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata,
o kulturze i środowisku naturalnym.

 

§ 11

Umożliwia uczęszczanie na zajęcia z religii po wyrażeniu zgody rodziców. Uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii zapewnia opiekę.

 

§ 12

Gimnazjum umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

3) realizuje podstawy programowe ustalone dla gimnazjum,

4) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną,

5) realizuje własny Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki.

 

§ 13

Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą
w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

§ 14

1. Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2. W zakresie działalności wychowawczej gimnazjum w szczególności:

1)     kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku uczniów,

2)      upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

3)      kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),

4)      sprzyja zachowaniom proekologicznym,

5)      umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej,

6)      szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

7)      budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną prac na rzecz gimnazjum
i środowiska,

8)      wdraża do dyscypliny i punktualności.

 

§ 15

Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

1)      ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

2)      sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami.

 

§ 16

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w gimnazjum sprawują:

1)      podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,

2)      podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury oraz inni pracownicy szkoły.

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem gimnazjum, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez gimnazjum, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

 

§ 17

1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć
i możliwości kadrowe.

2. Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa regulamin ustalony przez Dyrektora gimnazjum.

 

§ 18

Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez gimnazjum określają odrębne przepisy.

 

§ 19

1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.

2. W miarę możliwości organizacyjnych gimnazjum, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez pełny okres nauczania.

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor.

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1)      z urzędu,

2)      na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

3)      na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału,

5. Wnioski, o których mowa w ust.4 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuj wnioskodawcę w terminie 30 dni.

6. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

 

§ 20

Jedną z form pomocy uczniom gimnazjum jest pomoc materialna. Pomoc tę szkoła realizuje w następujący sposób poprzez:

-         zorganizowanie bezpłatnego dożywiania dla uczniów z rodzin ubogich,

-         wnioskowanie o stypendia socjalne dla uczniów,

-         przydział stypendiów motywacyjnych dla uczniów zdolnych zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendium Motywacyjnego opracowanym w szkole,

-         udostępnienie podręczników szkolnych znajdujących się w bibliotece uczniom z rodzin ubogich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ II

ZARZĄDZANIE GIMNAZJUM

 

Rozdział I

Zagadnienia podstawowe

 

§ 21

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego gimnazjum oraz organu sprawującego nad gimnazjum nadzór pedagogiczny, w ty w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością gimnazjum w sprawach administracyjnych
i finansowych, określają odrębne przepisy.

2. Organy, o których mowa w ust.1, mogą ingerować w działalność gimnazjum wyłącznie
w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

 

§ 22

Gimnazjum kieruje Dyrektor.

 

§ 23

Kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.

 

§ 24

W gimnazjum działają też organy Samorządu Uczniowskiego oraz, o ile została utworzona zgodnie z unormowaniami ustawy i Statutu, Rada Rodziców.

 

§ 25

Działające w gimnazjum organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

 

§ 26

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców, organu kolegialnego, Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa – wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust.1 ustawy – także organ prowadzący gimnazjum.

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust.1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.

 

§ 27

Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art.41 ust.3 ustawy.

 

§ 28

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania konfliktów:

1. Dyrektor szkoły na wniosek poszczególnych organów szkoły, udziela im pomocy organizacyjnej oraz zapewnia obsługę administracyjną.

2. Dyrektor szkoły w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły oraz efektywnego rozwiązywania jej problemów, może za zgodą poszczególnych organów szkoły, organizować spotkania z ich przedstawicielami.

3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

4. Samorząd uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia.

5. Wszystkie organy szkoły mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

6. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.

 

§ 29

Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1)      odpowiedzialności dyscyplinarnej,

2)      odpowiedzialności porządkowej,

3)      sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

 

 

Rozdział II

Dyrektor gimnazjum

 

§ 30

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący gimnazjum.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

 

§ 31

1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy gimnazjum.

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych gimnazjum.

 

§ 32

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)      w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową gimnazjum:

a)      przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji
i promocji uczniów,

b)      podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do gimnazjum, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,

c)      występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

d)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

e)      realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,

f)        organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka.

 

2)      w zakresie spraw organizacyjnych:

a)      opracowanie arkusza organizacji gimnazjum,

b)      ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć.

3)      w zakresie spraw finansowych:

a)      opracowanie planu finansowego gimnazjum,

b)      przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

c)      realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół.

4)      w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:

a)      sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą gimnazjum,

b)      organizowanie wyposażenia gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

c)      organizowanie i nadzorowanie kancelarii gimnazjum,

d)      nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

e)      organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych,

f)        organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.

5)      w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

a)      zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)      egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego
w gimnazjum porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,

c)      wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej
i powszechnej samoobrony.

 

§ 33

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami.

2. W zakresie, o którym mowa w ust.1, dyrektor w szczególności:

1)      decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum,

2)      decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom gimnazjum,

3)      wnioskuje, po zasięgnięciu opinii rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników gimnazjum,

4)      określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników gimnazjum, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

5)      administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

 

§ 34

Dyrektor jest przedstawicielem gimnazjum na zewnątrz.

 

§ 35

1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

 

§ 36

1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami
i organami Samorządu Uczniowskiego.

2. Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych
z podmiotami, o których mowa w ust.1, w szczególności:

1)      przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności gimnazjum,

2)      udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej gimnazjum.

 

 

Rozdział III

Rada Pedagogiczna

 

§ 37

1. W gimnazjum działa Rada Pedagogiczna

2. Rada Pedagogiczna gimnazjum jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków Rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń Rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

 

§ 38

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.

4. Zasady funkcjonowania Rad Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

1)      sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,

2)      wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

3)      kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

4)      zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu gimnazjum.

 

§ 39

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planu pracy szkoły,

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych,

4) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu projektów przez Radę Rodziców,

5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6) zatwierdzenie kryteriów oceny zachowania uczniów,

7) opracowywanie i uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) roczną organizację pracy gimnazjum – tygodniowy plan zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego – propozycje dotyczące uzupełnienia pomocy dydaktycznych gimnazjum, poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli,

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,

6) podjęcie w gimnazjum działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art.56 ustawy

 

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu gimnazjum lub jego zmian. Statut uchwala rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rodziców uczniów.

4. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora gimnazjum wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum nie rzadziej niż dwa razy do roku.

5. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska Dyrektora gimnazjum, którego postępowanie budzi zastrzeżenia członków rady.

 

 

Rozdział IV

Rada Rodziców

 

§ 40

1. W gimnazjum może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów gimnazjum.

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.

5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiści lub przez wyznaczonego nauczyciela.

 

§ 41

1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:

1)      w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców – Dyrektor,

2)      w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców – właściwy organ Rady Rodziców,

2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia.

W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.

3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

 

§ 42

1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.

2. Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:

1)      termin i miejsce Zgromadzenia,

2)      stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

3)      listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,

4)      przyjęty porządek obrad,

5)      treść podjętych uchwał,

6)      podpisy prowadzącego i protokolanta.

 

§ 43

1. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów,
w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy rodziców – w pierwszym terminie Zgromadzenia.

2. W drugim terminie Zgromadzenia uchwały są podejmowane przez obecnych
w Zgromadzeniu.

3. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.

 

§ 44

Rada Rodziców może występować do innych organów gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum, a w szczególności w sprawach określonych
w Statucie.

 

§ 45

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności gimnazjum.

2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

 

§ 46

Zapisy dotyczące organizacji i form współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki znajdują się w Szkolnym Programie Wychowawczym, Szkolnym Programie Profilaktyki, Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz Regulaminie Rady Rodziców.

 

Rozdział V

Samorząd Uczniowski

 

§ 47

Postanowienia ogólne

 

1. Samorząd Uczniowski gimnazjum działa w oparciu o artykuł 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. i jest zgodny ze Statutem gimnazjum.

2. Samorząd Uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie gimnazjum.

3. Jest organizacja niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów gimnazjum.

4. Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin wyborów, uchwalony przez Samorząd Uczniowski.

5. Nad pracą Samorządu Uczniowskiego czuwa opiekun wybrany z Rady Pedagogicznej.

 

§ 48

Organy Samorządu Uczniowskiego

 

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1)      Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego.

2)      Rada Samorządu Uczniowskiego.

3)      Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych.

 

Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:

1)      przewodniczącego

2)      zastępcy przewodniczącego

3)      sekretarza

4)      skarbnika

5)      przewodniczącego sekcji powołanych przez radę Samorządu Uczniowskiego.

W skład rady przedstawicieli Samorządów Klasowych wchodzą przewodniczący wszystkich klas.

Samorząd Uczniowski opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

 

§ 49

Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

 

1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego:

1)      reprezentuje Samorząd Uczniowski,

2)      kieruje pracą Samorządu,

3)      przewodniczy obradom,

4)      przydziela zadania poszczególnym sekcjom,

5)      organizuje współdziałanie Rady Samorządu Uczniowskiego z samorządami klasowymi.

 

2. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego:

1)      podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu,

2)      opracowanie programu prac Samorządu,

3)      kierowanie bieżącymi sprawami Samorządu,

4)      reprezentowanie Samorządu wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią,

5)      informowanie o prawach i obowiązkach uczniów,

6)      nawiązywanie kontaktów z innymi Samorządami,

7)      gromadzenie środków finansowych dla realizacji celów statutowych,

8)      prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków i przedstawienie ich raz w roku Radzie Przedstawicieli Samorządów Klasowych,

9)      organizowanie referendum w sprawach ważnych dla gimnazjum,

10)  współpraca z przewodniczącymi klas.

 

3. Kompetencje Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych:

1)      proponowanie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego,

2)      powoływanie Komisji Wyborczej,

3)      przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych Samorządu Uczniowskiego
i przedstawienie ich ogółowi uczniów,

4)      na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, które odbywa się nie później niż do 15 września, Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza w celu sprawnego przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego,

5)      Rada sporządza protokoły z posiedzeń.

4. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

5. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne, w tym lokalowe oraz stale współpracuje z Radą poprzez opiekuna Samorządu.

 

§ 50

1. Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego określa regulamin działalności uchwalony przez Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do wydawania opinii w sprawach:

-         nowelizacji Statutu Szkoły,

-         przyjęcia Programu Wychowawczego,

-         przyjęcia Programu Profilaktyki,

-         zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,

-         wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

-         przyjęcia 5-letniego i Rocznego Programu Rozwoju,

-         innych ważnych sprawach dotyczących szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ III

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

 

Rozdział I

Planowanie działalności gimnazjum

 

§ 51

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

 

§ 52

1. Podstawę organizacji pracy gimnazjum w danym roku szkolnym stanowią:

1)      Arkusz organizacji gimnazjum,

2)      Tygodniowy rozkład zajęć,

3)      Plan rozwoju gimnazjum,

4)      Szkolny Program Wychowawczy,

5)      Szkolny Program Profilaktyczny.

 

§ 53

Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyczny określają założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej .

 

§ 54

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji gimnazjum opracowywany przez Dyrektora, na podstawie plan nauczania. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum.

2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników gimnazjum, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

 

§ 55

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy.

§ 56

1. Gimnazjum w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.

2. Dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych gimnazjum może zorganizować zajęcia wyrównawcze w miarę potrzeb i otrzymanych środków finansowych.

 

§ 57

Zakres zajęć pozalekcyjnych powinien być opiniowany przez Radę Pedagogiczną
i zatwierdzony przez Dyrektora.

 

§ 58

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

Rozdział II

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej

 

§ 59

1. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej ustala się dni wolne od zajęć dydaktycznych:

1)      zimową przerwę świąteczną,

2)      ferie zimowe,

3)      wiosenną przerwę świąteczną,

4)      ferie letnie.

2. W czasie dni wolnych od zajęć lekcyjnych ustalonych przez ministra Edukacji Narodowej organizuje opiekę uczniom i realizuje następujące cele:

1)      integracja zespołów klasowych i społeczności uczniowskiej,

2)      budowanie tradycji szkolnych,

3)      umiejętność twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego,

4)      propagowanie zdrowego stylu życia,

5)      przedstawianie osiągnięć klasy i szkoły,

6)      prezentacja dorobku zajęć pozalekcyjnych,

7)      współpraca z rodzicami i środowiskiem,

8)      poczucie bezpieczeństwa w realiach szkolnych.

 

§ 60

1. Podstawową forma pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

§ 61

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania  programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy.

2. Przeciętną liczbę uczniów w oddziale ustala organ prowadzący gimnazjum.

3. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach – ze względu na konieczność stworzenia specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa – dojdzie do podziału oddziałów na grupy.

4. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 3 należy uwzględniać zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokość środków finansowych posiadanych przez gimnazjum.

 

§ 62

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań, zajęcia profilaktyczno – edukacyjne
i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez gimnazjum środków finansowych.

3. Uczniowie gimnazjum mają możliwość korzystania z zasobów biblioteki Szkoły Podstawowej

 

 

Rozdział III

Świetlica szkolna

 

§ 63

1. Świetlica szkolna realizuje pozalekcyjne formy działalności wychowawczo – opiekuńczej gimnazjum.

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w gimnazjum, a także inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.

 

§ 64

1. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1)      organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie się do samodzielnej pracy umysłowej,

2)      organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

3)      ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć
w tym zakresie,

4)      stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

5)      upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej: kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

6)      współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników.

 

§ 65

1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych.

2. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych, w godzinach ustalonych przez dyrektora gimnazjum.

 

§ 66

Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy.

 

§ 67

Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin, ustalony przez Dyrektora gimnazjum.

 

 

Rozdział IV

Stołówka szkolna

 

§ 68

W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, wspólna dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie, którzy mają przyznaną pomoc w formie bezpłatnego posiłku oraz pozostali uczniowie i pracownicy szkoły za odpłatnością.

Szczegóły korzystania ze stołówki uregulowane są w Regulaminie korzystania ze stołówki znajdującym się w szkole Podstawowej.

 

 

 

 

 

DZIAŁ IV

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

 

Rozdział I

Zagadnienia podstawowe

 

§ 69

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: administracyjnych
  i pracowników obsługi
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy

 

§ 70

Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział II

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników – przepisy ogólne

 

§ 71

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także
  o poszanowanie godności osobistej ucznia.
 2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.
 3. Inni pracownicy szkoły w trakcie zajęć i na przerwach mogą sprawować opiekę nad uczniami.
 4. Inni pracownicy szkoły mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.

 

§ 72

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów

 1. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

1)      sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie  i bezpieczeństwo

2)      zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:

a)      realizację programów nauczania

b)      stosowanie właściwych metod nauczania

c)      systematyczne przygotowywanie się do zajęć

d)      pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć

e)      właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej

3)      dba o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny

4)      wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania

5)      udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych,
w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów

 

§ 73

 1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej
 2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na zasadach określonych w art.43 ust. 3 ustawy.

§ 74

Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej
w szczególności poprzez:

1)      prace własną

2)      udział w pracach zespołu przedmiotowego

3)      korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej

 

§ 75

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

§ 76

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą Zespoły Przedmiotowe: humanistyczny, matematyczno – przyrodniczy.
 2. Pracą Zespołu Przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora, przewodniczący zespołu.
 3. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny.
 4. Cele i zadania Zespołu Przedmiotowego obejmują :

1)   zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania i korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania

2)   opracowanie sposobów oceniania przedmiotowego oraz sposobów badania wyników nauczania

3)opracowanie realizacji ścieżek edukacyjnych

4)współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,
a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5)organizowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli

6)organizowanie i opracowanie wyników egzaminów gimnazjalnych:  próbnych i końcowych oraz testów kompetencji.

5.      W szkole funkcjonuje Zespół Wychowawczy, który został powołany decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 09.11.2005 roku. W skład zespołu wchodzą wychowawcy klas i pedagog szkolny. Na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym wybierany jest poprzez głosowanie jawne przewodniczący zespołu Wychowawczego. Na spotkaniu tym ustalany jest również harmonogram spotkań.

Zespół pracuje zgodnie z planem pracy zespołu, który opracowuje grupa wybranych członków zespołu do końca 30.09 danego roku szkolnego. Plan pracy zespołu powstaje w oparciu o Statut szkoły, Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyczny oraz klasowe programy wychowawcze.

Zespół ma na celu:

-                    koordynować i ujednolicać zadania wychowawcze podjęte przez szkołę,

-                    dokonywać analiz ocen z zachowania,

-                    opracowywać programy wychowawcze i profilaktyczne,

-                     zachęcać do doskonalenia się nauczycieli w obrębie dziedzin związanych
z działalnością opiekuńczo – wychowawczą szkoły,

-                    pomagać w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

-                    analizować realizację zadań wychowawczych oraz dokonywać ich ewaluacji.

6.      W zależności od potrzeb mogą być powoływane w szkole zespoły problemowe, na wniosek dyrektora, członków Rady Pedagogicznej bądź innych organów szkoły.

§ 77

Szczegółowe zadania nauczycieli:

 

1. Dotyczące początku roku szkolnego:

1)      opracowywanie zestawu programów i podręczników szkolnych dla danego oddziału

2)      ustalenie ścieżek edukacyjnych

3)      zapoznanie się z wynikami sprawdzianu poziomu opanowania wiadomości
i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej w celu właściwego zaplanowania pracy w pierwszych miesiącach nauki w klasie pierwszej.

4)      gromadzenie propozycji do wychowawczego planu pracy oddziału

5)      zapoznanie rodziców z wychowawczym planem pracy oddziału

 

 

2. Dotyczące całego roku szkolnego:

1)      wyłonienie uczniów wymagających diagnozowania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

2)      ustalenie przyczyn trudności wychowawczych i dydaktycznych oraz metod ich likwidowania

3)      otoczenie szczególną opieką uczniów, u których stwierdzono jakiekolwiek wady rozwojowe ( np. postawy, wzroku, słuchu itp.)

4)      zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów z orzeczoną dysfunkcją ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

5)      konsekwentne i zdecydowane przeciwdziałanie absencji, przemocy i wszelkim zachowaniem destrukcyjnym

6)      poszukiwanie środków zaradczych w celu rozwiązania problemów wychowawczych
i likwidowania niepowodzeń szkolnych.

7)      motywowanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności

8)      dostrzeganie i nagradzanie wszelkich osiągnięć uczniów

9)      zachęcanie do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

10)   propagowanie zdrowego trybu życia.

11)  kontrola postępów w nauce uczniów klas trzecich pod kontem egzaminu gimnazjalnego

12)  współpraca z pedagogiem szkolnym

 

 

Rozdział III

Zakres zadań wychowawcy

 

§ 78

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej

 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka

2)      wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)     planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i  integrujące zespół uczniowski

b)     ustala  treści i formy zajęć tematycznych na godzinach  do dyspozycji    wychowawcy

3)      zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

4)      Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki

5)      Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)    poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci

b)  współdziałanie z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach

c)  włącza ich w sprawy życia klasy i Szkoły

6)      współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 1. organizacje i formy udzielania na terenie Szkoły pomocy, o której mowa w ust.  2pkt. 6, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej
  i pedagogicznej

 

§ 79

1. Realizują zadania wymienione w § 71.  ust. 2 pkt. 5, wychowawca w szczególności organizuje spotkania z rodzicami uczniów.

2 Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach
w nauce ich dzieci reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

 

Rozdział IV

Zakres zadań pedagoga szkolnego

 

§ 80

do zadań pedagoga szkolnego należy :

1)      udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych

2)      przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

3)      organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego

4)      rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi
w ścisłej współpracy z wychowawcami klas

5)      udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia

6)       udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

7)      organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i zaniedbanym

8)      wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych

9)      koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej

10)  dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum

11)  systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ V

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

 

Rozdział I

Zasady rekrutacji uczniów

 

§ 81

1. Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Warunkiem przyjęcia ucznia do gimnazjum jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

§ 82

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1)      z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

2)      na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, jeśli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

 

Rozdział II

Prawa i obowiązki ucznia

 

§ 83

1. Uczeń ma w szczególności prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3)      korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

5)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia gimnazjum a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8)      pomocy w przypadku trudności w nauce,

9)      korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego,

10)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

11)  wpływania na życie gimnazjum przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w gimnazjum.

12)  składania skarg w przypadku naruszania praw ucznia w następującym trybie:

-         uczeń do Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy, dyrektora szkoły,

-         rodzic (prawny opiekun) do wychowawcy, dyrektora szkoły,

-         wychowawca do dyrektora szkoły,

-         Samorząd Uczniowski do opiekuna samorządu, dyrektora szkoły.

Składanie skarg odbywa się w formie:

-         ustnej (sporządzenie notatki z przeprowadzonej rozmowy),

-         pisemnej.

Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia:

-         skargi rozpatruje dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład którego wchodzą:

1.      dyrektor szkoły,

2.      wychowawca klasy,

3.      opiekun Samorządu Uczniowskiego

-         w przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje dyrektor szkoły,

-         dyrektor szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi ustnej lub pisemnej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia skargi,

-         wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane.

 

§ 84

1. Obowiązki ucznia:

1)      uczeń zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w gimnazjum przepisów,

2)      uczeń zobowiązany jest do podporządkowywania się poleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,

3)      uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum,

4)      uczeń ma obowiązek brać udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz właściwie zachowywać w ich trakcie,

5)      uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach szkolnych objętych w planie dydaktyczno-wychowawczym szkoły i klasy. Jest obowiązany dbać o dobre imię gimnazjum, kulturalnie i godnie zachowując się poza jej murami,
np. dotyczy przemocy fizycznej i agresji słownej,

6)      uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły punktualnie. Podczas zajęć przewidzianych rozkładem lekcji uczniom nie wolno opuszczać terenu gimnazjum bez zgody nauczyciela,

7)      uczeń ma obowiązek usprawiedliwiać, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych. Forma i sposób usprawiedliwiania podane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

8)      uczeń ma obowiązek właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników gimnazjum oraz pozostałych uczniów

9)      uczniowie dbają o powierzone im mienie społeczne, o regularny ład i porządek
w pracowniach i salach szkolnych. W razie zawinionego uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu szkolnego rodzice uczniów panoszą  odpowiedzialność materialną,

10)  w czasie przerw uczeń obowiązany jest zachowywać się w sposób nie zagrażającyzdrowiu własnemu i zdrowiu innych,

11)  Strój szkolny:

1.      Uczeń ma obowiązek dbać o schludny wygląd, zmieniać codziennie obuwie oraz nosić odpowiedni strój.

2.      W szkole obowiązuje jednolity wzór mundurka przedstawiony przez Organ Prowadzący.

12)  uczeń jest obowiązany do stosowania zakazu palenia papierosów, używania środków odurzających, picia alkoholu oraz przebywania na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu jak również na wszystkich imprezach wycieczkowych i wyjazdach szkolnych.

13)  gimnazjum  nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone bez zgody nauczyciela przedmioty i sprzęt o dużej wartości materialnej,

14)  uczeń zobowiązany jest dbać o swoje zdrowie i o kulturalne zachowanie.

15)  Warunki używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie gimnazjum:

1.      na terenie gimnazjum obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer i aparatów cyfrowych oraz innych urządzeń elektronicznych nie służących procesowi dydaktycznemu i wychowawczemu uczniów. W wyjątkowych sytuacjach losowych dyrektor może zezwolić uczniom na używanie telefonu komórkowego, kiedy ten nie ma możliwości skorzystania z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły.

 

       Rozdział III

Nagrody i kary

 

§ 85

1. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce, dobre lokaty
w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz gimnazjum w następujących formach:

1)      pochwała wychowawcy na forum klasy,

2)      świadectwo z wyróżnieniem według obowiązujących przepisów,

3)      wyróżnienie przez Dyrektora gimnazjum na apelu,

4)      przyznanie nagrody rzeczowej: dyplomu, książki itp.

5)      wystosowanie listu pochwalnego do rodziców lub opiekunów,

6)      organizowanie wycieczki dla najlepszych uczniów.

2. Dopuszcza się nagradzanie zbiorowe zespołu lub klas /puchary, odznaki itp../

4. W gimnazjum przyznawane są wyróżnienia dla rodziców:

1)      list gratulacyjny,

2)      podziękowanie wychowawcy za pracę na rzecz klasy,

3)      podziękowanie Dyrektora gimnazjum za pracę na rzecz szkoły.

 

§ 86

1. Za niewywiązywanie się z obowiązków i za nieprzestrzeganie powszechnie przyjętych norm uczeń może być ukarany:

1)      upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy,

2)      ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o złym zachowaniu się ucznia,

3)      upomnieniem lub naganą Dyrektora gimnazjum,

4)      zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania gimnazjum na zewnątrz,

5)      pozbawianiem prawa udziału w organizowanych przez klasę lub szkołę imprezach rozrywkowych, wycieczkach, itp. Kary te wymierzone są na czas określony przez wychowawcę.

6)      przeniesieniem do innej klasy przez Dyrektora gimnazjum na wniosek Rady Pedagogicznej,

7)      przeniesieniem do innej szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej skierowany do Dyrektora gimnazjum.

2. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 1 pkt. 7 następuje jeżeli:

1)      uprawniony organ udowodnił popełnienie przestępstwa,

2)      stwierdzi się rażące naruszenie przez ucznia Statutu gimnazjum,

3)      uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył
w zajęciach organizowanych przez gimnazjum.

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. Od wymierzonej uczniowi kary przysługuje odwołanie. Odwołanie w formie pisemnej może złożyć uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie:

a)      od kary wymierzonej przez wychowawcę do Dyrektora gimnazjum,

b)      od kary wymierzonej przez Dyrektora do Kuratora Oświaty w Bydgoszczy,
w terminie 14 dni od daty ukarania

 

§ 87

1. Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być na wniosek Dyrektora gimnazjum przeniesiony przez kuratora oświaty do innego gimnazjum.

2. Wniosek Dyrektora, o którym mowa w ust. 2, następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

3. Uczeń może być skreślony z listy uczniów decyzją Rady Pedagogicznej jeśli ma ukończone 18 lat, a nie uczęszcza do szkoły a szkoła wyczerpała możliwość oddziaływania wychowawczego i nie zdołała nakłonić ucznia do realizacji obowiązku szkolnego (wizyty w domu rodzinnym, rozmowy z rodzicami i uczniem prowadzone przez wychowawcę, pedagoga szkolnego, powiadomienia pisemne)

 

Rozdział IV

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

 

§ 88

W szkole uczniowie oceniani są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,
a szczegółowy regulamin oceniania znajduje się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który jest dokumentem dołączonym do Statutu.

 

Dobrzyń nad Wisłą, dn.08.10.2008r.

 

 

Aneks nr.1 do Statutu

Publicznego Gimnazjum im. A. A. Kochańskiego w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

 

 

 

 

 

 

         W wyniku ankiety przeprowadzonej wśród rodziców oraz decyzji Rady Pedagogicznej, w Statucie Szkoły w & 84 pkt 1 zmienia się treść  ppkt 11.    Skreśla się dotychczasowy zapis, a ppkt 11 otrzymuje brzmienie: „uczeń ma obowiązek dbać o schludny wygląd, zmieniać codziennie obuwie oraz nosić czystą odzież”.

Skreśla się załącznik nr. 1. Wzór jednolitego stroju szkolnego.

Dobrzyń nad Wisłą, dn. 18.11.2010 r.

 

Aneks nr 2
do Statutu Publicznego Gimnazjum

im. A. A. Kochańskiego w Dobrzyniu nad Wisłą

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych, w Statucie Szkoły w &62 dodaje się pkt.3-11 w brzmieniu:

3.      Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

4.      Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

5.      Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej lub wykraczać poza te treści.

6.      Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje następujące działania:

1)                                                                                                                         wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2)                                                                                                                         określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3)                                                                                                                         wykonanie zaplanowanych działań;

4)                                                                                                                         publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

7.      Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum
w porozumieniu z radą pedagogiczną.

8.      Kryteria oceniania zachowania ucznia zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

9.      Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców(prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

10.  Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuję się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

11.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia
z realizacji projektu edukacyjnego.

 

pkt. 3 zmienia numerację na pkt.12.

Dobrzyń nad Wisłą, dn.31.03.2011 r.

 

 

Aneks nr 3

do Statutu Publicznego Gimnazjum

im. A. A. Kochańskiego w Dobrzyniu nad Wisłą

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie

Zasad udzielenia i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Szkołach i placówkach, w Statucie Szkoły wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      &12 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 

„zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami”

 

2.      &72 zmienia się ppkt 4 w pkt 2 i otrzymuje on brzmienie:

 

„zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia”

 

3.      &77 pkt 2 zmienia się :

 

ppkt 1 zmienia się z „wyłonienie uczniów wymagających diagnozowania w Poradni            Psychologiczno-Pedagogicznej” i otrzymuje brzmienie „wyłonienie uczniów wymagających diagnozowania”

 

ppkt 3 zmienia się z „otoczenie szczególną opieką uczniów, u których stwierdzono jakiekolwiek wady rozwojowe ( np. postawy, wzroku, słuchu itp. )” i otrzymuje brzmienie „otoczenie szczególną opieką uczniów, u których stwierdzono jakiekolwiek wady rozwojowe ( np. postawy, wzroku, słuchu itp.) i dysfunkcje”

 

ppkt 4 skreśla się

 

do pkt 2 dodaje się podpunkty:

 

13) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych,  oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania

 

14) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 

15) informowanie dyrektora o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 

 

 

 

 

16) aktywne uczestnictwo w pracach powołanego przez dyrektora zespołu ds.. pomocy  psychologiczno-pedagogicznej

 

4.      &80 skreśla się punkty od 1 do11 i otrzymuje brzmienie:

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 

1)      Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów.

 

2)      Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.

 

3)      Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

4)      Informowanie dyrektora o konieczności objecia ucznia pomoca psychologiczno-pedagogiczną.

 

5)      Organizowanie i prowadzenie form  pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli.

 

6)      Wspieranie nauczycieli w działaniach wychowawczych i opiekuńczych wynikających z programu wychowawczego.

 

7)      Podejmowanie i koordynowanie działań profilaktycznych wynikających z programu profilaktyki.

 

8)      Planowanie i realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole.

 

9)      Współpraca z instytucjami wewnętrznymi (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Policja, Sąd, Opieka Społeczna itp.)

 

10)  Gromadzenie informacji o uczniach objętych indywidualną pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

11)  Dokumentowanie podejmowanych działań w dzienniku pedagoga szkolnego.

 

 

 

Przyjęto na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu   31. 03. 2011r.

 • opublikował: root
  data publikacji: 2011-11-02 11:29
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-02 11:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2381
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-02 11:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4108918
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 13:03

Stopka strony