Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Regulamin Rady Pedagogicznej.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 7. 09. 1991r. ( Dz. U. 1996/67/329, 106/496, 1997/28/153, 141.943, 1998/117/759, 162/1126, 2000/12/136, 19/239, 48/550, 104/1104, 120/1268, 122/1320, 2001/111/1194, 144/1615, 2002/41/362, 113/984, 141/1185, 200/1683, 2003/6/65, 128/1176, 137/1304) o systemie oświaty.

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie.

Rada Pedagogiczna jest organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

1. Do kompetencji stanowiących Radę Pedagogiczna należy :

- zatwierdzenie planów pracy szkoły;

- uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki;

- zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę szkoły;

- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

- zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę;

- ustalenie szkolnych regulaminów charakterze wewnętrznym;

- ustalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania w tym kryteriów ocen z zachowania;

- podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

- organizację pracy szkoły , w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

- projekt planu finansowego szkoły;

- propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych;

- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

- kandydatów do powierzenia funkcji w szkole;

3. Rada Pedagogiczna w formie uchwał zaświadcza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością szkoły.

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekty statutu szkoły albo jego zmian i zatwierdza.

5. Rada Pedagogiczna ustala samodzielnie regulamin swojej pracy. Zabrania rady są protokołowane.

6. Uchwały rady są podejmowane zwykła większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członów.

7. Dyrektor szkoły będąc przewodniczącym rady pedagogicznej inicjuje, przygotowuje i prowadzi jej zebrania, a także zawiadamia odpowiednio wcześnie o terminie obrad.

8. Zebrania rady mogą być ponadto organizowane z inicjatywy organu prowadzącego szkołę. Rada może się zebrać również wtedy, gdy co najmniej 1/3 jej członków zgłosi taki wniosek.

9. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej.

10. Obligatoryjne zebrania rady zwoływane są przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, a także w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów.

11. Dwa razy w roku dyrektor zobowiązany jest przedstawić na forum rady pedagogicznej informacje o działalności szkoły oraz wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

12. Uchwały rady może wstrzymać dyrektor szkoły, ale tylko wtedy, gdy uzna, że zostały one podjęte z naruszeniem prawa.
Dyrektor zobowiązany jest wówczas do niezwłocznego powiadomienia o tym organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny. Jeśli gmina, kurator lub odpowiedni minister uznają rację dyrektora – organ sprawujący nadzór pedagogiczny stwierdza nieważność uchwały i uchwala ją.

13. Do szczególnych uprawnień rady pedagogicznej należy możliwość złożenia wniosku w gminie lub do kuratora o odwołanie dyrektora, wicedyrektora i osób pełniących w szkole funkcje kierownicze. Decyzja – poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym – musi być podjęta w ciągu 14 dni.

14. Rada pedagogiczna ma uprawnienia do powołania dwóch przedstawicieli rady, którzy wchodzą w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

15. Rada pedagogiczna podejmuje decyzje o utrzymaniu lub zawieszeniu kary dla ucznia, który nie przestrzega Kodeksu Ucznia i regulaminu szkoły. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.

16. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

17. Przewodniczącym rady jest z urzędu dyrektor szkoły, który jest zobowiązany do :

a) realizacji uchwał rady;

b) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły;

c) oddziaływania na postawę nauczyciela, pobudzania go do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

d) dbania o atmosferę rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli;

e) zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji;

f) analizowania stopnia realizacji uchwały rady;

18. Członek rady jest zobowiązany do:

a) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady;

b) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora;

c) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznych samokształceniu;

d) realizowania uchwał rady, także wtedy kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia;

e) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań, przestrzegania tajemnicy rady;

f) przestrzegania tajemnicy rady;

g) dbać o dobre imię szkoły i godnie reprezentować ja na forum gminy i województwa;

W przypadku nie przestrzegania w/w obowiązków, wobec członków rady będą wysunięte sankcje.

19. Organizacja pracy rady :

a) rada wykonuje swoje zadania zgodnie z planem pracy szkoły;

b) rada obraduje na zebraniach plenarnych i w powołanych przez siebie komisjach nadzwyczajnych;

c) zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym ( w dniu, w którym odbywa się plenarne posiedzenie rady, dyrektor może zarządzić skrócenie lekcji );

d) rada powołuje w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne zespoły i komisje, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli;

e) pracą zespołu, komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę lub na wniosek przewodniczącego rady;

f) komisja, zespół składa na zebraniu plenarnym sprawozdanie z wyników swojej pracy, formułując opinie lub wnioski do zatwierdzenia przez radę;

20. Nieobecność na posiedzeniu rady:

a) członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na posiedzeniu rady jej przewodniczącemu;

b) nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej posiedzeniu należy traktować jako nieobecność w pracy z wszystkimi tego konsekwencjami;

21. Dokumentacja pracy rady:

a) z zebrania rady sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów. Treści obrad zapisuje się według poniższych zasad:

- po dyskusji ustalono, że...

- po dyskusji, w której zabrało głos... osób, ustalono, że...

- po dyskusji, w której głos zabrali... ustalono, że...

- dyskusja nad... przebiegała w następujący sposób: pan A powiedział... pan B... powiedział, aż do wyczerpania listy mówców;

b) protokół zebrania rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant;

c) członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu poprawek do protokołu;

d) podstawowym dokumentem działalności rady są książki protokołów. Zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się klauzulą: „Księga zawiera...stron i obejmuje okres pracy pedagogicznej od dnia... do dnia...”;

e) księgi protokołów należy udostępniać na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionych w organach nadzorujących szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli;

f) protokół należy sporządzić według poniższej struktury:

- tytuł, np. Protokół z plenarnego posiedzenia rady pedagogicznej w dniu...;

- ustalenia formalne, w posiedzeniu brało udział... członków rady pedagogicznej według listy obecności, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, a także zaproszeni goście w osobach... ustalono, że quorum do podejmowania prawomocnych decyzji, wynoszące... członków zostało przekroczone. Zwykła większość- głosów do podejmowania ważnych uchwał wynosi...;

- przebieg obrad;

- osoba prowadząca obrady;

- przyjęto następujący porządek obrad: odnotować na czyj wniosek i o jaki punkt rozszerzono lub zmniejszono porządek obrad;

- zapis treści obrad i przyjętych rozstrzygnięć, wnioski, uchwały i oceny (kolejno według punktu porządku obrad);

- odnotowanie przebiegu zebrania po wyczerpaniu porządku obrad (wolne wnioski);

- zapis końcowy („Na tym przewodniczący obrad zakończył zebranie”);

- podpisy;

22. Niniejszy regulamin będzie aktualizowany zgodnie z potrzebami .
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-08 11:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-08 11:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3215
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-08 11:55

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5176934
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony