Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KROJCZYNIE.

Na podstawie uchwały nr 13/116/2000 Rady Miejskiej Dobrzynia n.Wisłą z dnia 25 sierpnia 2000r. ustala się następujące zasady przyznawania dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Krojczynie:

1. Decyzję o przyznaniu i wysokości dodatku motywacyjnego podejmuje dyrektor szkoły w zależności od posiadanych funduszy, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Dodatek motywacyjny jest przyznawany dwa razy w roku po I i II semestrze.

3. Warunkiem otrzymania dodatku motywacyjnego jest posiadanie dobrej oceny pracy.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego może wahać się w granicach od O % do 25 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

5. Na realizację dodatku motywacyjnego dla nauczycieli przeznacza się w planie finansowym szkoły środki w wysokości 2 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest rzetelna realizacja podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

Obowiązkiem nauczyciela jest:

• systematyczne i punktualne uczęszczanie do pracy,

• przestrzeganie obowiązkowych dyżurów nauczycielskich,

• uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz realizacja jej postanowień,

• właściwe pełnienie obowiązków wychowawcy klasowego,

• dbałość i troska o bezpieczeństwo wychowanków,

• systematyczne i poprawne prowadzenie dokumentacji klasowej: dzienników, arkuszy ocen, zeszytów uwag,

• utrzymywanie kontaktu z rodzicami,

• systematyczne ocenianie uczniów.

Dodatkowe prace wybiegające poza obowiązki nauczyciela obejmują następujące prace:

- podnoszenie posiadanych kwalifikacji, doskonalenie zawodowe,

- wychodzenie z inicjatywami na forum rady pedagogicznej,

- wprowadzanie innowacji pedagogicznych,

- organizowanie imprez szkolnych: akademii, poranków, rozgrywek sportowych, konkursów, biwaków, wycieczek, uroczystości wewnątrzklasowych,

- tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej, samorządnej pracy uczniów,

- stosowanie metod aktywizujących młodzież do podnoszenia wyników,

- wykonywanie dodatkowych prac w komisjach szkolnych oraz zespołach przedmiotowych,

- prowadzenie i organizowanie dodatkowych zajęć związanych z douczaniem młodzieży,

- prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich,

- praca z uczniem trudnym udział w spotkaniach metodycznych, współpraca z metodykami,

- szczególne osiągnięcia w zakresie urządzenia pracowni przedmiotowej, dbanie o wizerunek szkoły,

- uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach.

- umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów,

- inne prace wykonywane dodatkowo.

W przypadku szczególnie rażącego naruszenia dyscypliny pracy nauczycielowi dodatek motywacyjny może być zmniejszony lub cofnięty w ciągu roku. Decyzję o obniżeniu tub cofnięci dodatku motywacyjnego podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z przedstawicielem związku zawodowego skupiającego największą liczbę nauczycieli w szkole. Cofnięcie lub obniżenie dodatku motywacyjnego następuje z dniem pierwszym następnego miesiąca po podjęciu decyzji.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-03 08:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-03 08:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1603
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-03 08:55

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4930152
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony