Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

REGULAMIN WYNAGRADZANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KROJCZYNIE.

I. Postanowienia wstępne.

1. Na podstawie art. 772, 78 k.p. i art. 9 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110 z późn. zm.) ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony przez dyrektora szkoły mgr inż. Elżbietę Zalewską, zwanego dalej pracodawcą, i obowiązuje w zakładzie pracy Szkole Podstawowej w Krojczynie ., zwanym dalej zakładem.

Przy opracowaniu regulaminu uwzględniono:

- dla pracowników niepedagogicznych:

a) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego ( Dz. U. 2000/ 61/ 708) oraz uchwały nr 13/ 116 / 2000 , 13 / 117 / 2000, 19 /155 /2001, 16 /157 /2001,22 /174 /2002 Rady Miejskiej Dobrzynia n.Wisłą,

- dla nauczycieli:

a) ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U 1997/56/ 357 z późn. zm ) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Regulamin obejmuje i obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy.

Ustalam następujące załączniki do regulaminu stanowiące jego część składową:

1) wykaz stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych pracowników obsługi,

2) tabela punktowych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługi ,

3) tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

4) tabela stanowisk kierowniczych i innych samodzielnych oraz związanych z nimi miesięcznych dodatków funkcyjnych,

5) tabela dodatków specjalistycznych, funkcyjnych i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli,

6) wykaz prac wykonywanych w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia i zasady przyznawania dodatków za prace wykonywane w tych warunkach,

7) wykaz pracowników, których czas pracy jest określany wymiarem ich zadań,

8) regulamin premiowania pracowników obsługi i administracj,

9) regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli,

10) regulamin przyznawania nagrody dyrektora.

II. Warunki wynagradzania za pracę.

Wynagrodzenie za pracę ustala się w wysokości odpowiadającej rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom pracownika wymaganym przy jej wykonywaniu z uwzględnieniem ilości i jakości wykonywanej pracy.

Wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od najniższego wynagrodzenia, określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej ustawowym najniższym wynagrodzeniem.

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu wykonywanej pracy, ustalonego w umowie o pracę.

Stawki godzinowe oblicza się dzieląc kwotę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, przysługującego za pełny wymiar czasu pracy w miesiącu, przez nominalny czas pracy w danym miesiącu.

Ustala się następujący system wynagradzania pracowników stosowany w Szkole Podstawowej w Krojczynie.

1. Pracownikowi z tytułu wykonywanej pracy w zakładzie przysługują następujące składniki wynagrodzenia i dodatki do płacy:

1) wynagrodzenie zasadnicze,

2) dodatek funkcyjny,

3) dodatek za wysługę lat ( staż pracy ),

4) dodatek za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,

5) dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w niedziele lub święta,

6) dodatkowym dniu wolnym od pracy,

7) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

8) dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dodatkowo nauczycielom przysługuje:

1) dodatek wiejski,

2) dodatek motywacyjna,

3) zasiłek na zagospodarowanie,

4) dodatek mieszkaniowy.

Dodatkowo pracownikom niepedagogicznym przysługuje:

1) premia.

2. Pracownikowi przysługują następujące świadczenia związane z pracą:

1) jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę,

2) odprawa pośmiertna dla członków rodziny zmarłego pracownika,

3) wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy pracownika wskutek choroby,

4) nauczycielom – pieniężne świadczenie urlopowe ,

5) diety i inne należności z tytułu podróży służbowej.

1. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika ustala się według kategorii osobistego zaszeregowania pracownika w oparciu o:

I. Pracownicy niepedagogiczni :

- wykaz wymagań kwalifikacyjny i stanowisk oraz tabelę punktowych stawek wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr l i 2 do regulaminu oraz uchwałach rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą,

II. Nauczyciele :

- tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wynagrodzenie zasadnicze przysługuje również wtedy pracownikowi, gdy był gotowy do wykonywania pracy lecz, doznał przeszkód w wykonywaniu pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy (zakładu pracy). Wynagrodzenie to wynika ze stawki osobistego zaszeregowania określonego w stawce godzinowej lub miesięcznej, które jednak nie może być niższe od kwoty ustawowego najniższego wynagrodzenia miesięcznego.

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego może nastąpić w wyniku:

1) zmiany stanowiska pracy,

2) istotnej zmiany zakresu czynności na danym stanowisku wskutek powiększenia lub zmniejszenia tego zakresu,

3) zmiany stawek płac zasadniczych w tabeli płac,

4) istotnego podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika, z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych przysługuje dodatek funkcyjny.

2.Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3.Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. l i 2, ustala się uwzględniając przede wszystkim wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów oraz złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala :

1) dla dyrektora - Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą,

2) dla wicedyrektora - dyrektor.

4. Kwotową wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. l określa się corocznie na dany rok szkolny.

1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat (za wieloletnią pracę, za staż pracy) w następującej wysokości:

I. Nauczyciele:

3% wynagrodzenia zasadniczego licząc od czwartego roku pracy w zakładzie,

1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy następny rok przepracowany w zakładzie pracy, do osiągnięcia 20 % dodatku za staż pracy.

II. Pracownicy niepedagogiczni:

5% wynagrodzenia zasadniczego po pięciu latach pracy w zakładzie,

1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy następny rok przepracowany w zakładzie pracy,do osiągnięcia 20 % dodatku za staż pracy.

2. Wysokość łącznego dodatku nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek przysługuje pracownikowi za okres, za który otrzymuje wynagrodzenie, dodatek przysługuje również za okres nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy, wskutek choroby lub konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę i przysługuje:

1) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

5. Do okresu zatrudnienia wlicza się także okresy zatrudnienia w wymiarze co najmniej 1/2 etatu w poprzednich zakładach pracy.

Pracownikowi przysługuje dodatek za prace wykonywane w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.
Wykaz prac oraz zasady przyznawania dodatku.

1. Za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w niedziele i święta przysługuje pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości:

I. Pracownicy obsługi - w wysokości przewidzianej w art. 134k.p.,

II. Nauczyciele :

1/II. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2/II. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób określony w ust. l, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania danej klasy.

3/II.Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust; 3, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4/II. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. l i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do
pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5/II. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego niezgodnie z planem i programem nauczania danej klasy, ustala dyrektor szkoły w wysokości do 50 % wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową obliczanego na zasadach określonych w ust. 1.

6/II. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w pkt. l - 5 , przysługuje w razie:

a) oddelegowania nauczyciela w godzinach pracy do sprawowania opieki nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych,

b) oddelegowania nauczyciela w godzinach pracy do wzięcia udziału w szkoleniach naradach i innych pracach zleconych przez pracodawcę,

c) jeżeli nauczyciel jest gotowy do świadczenie pracy, a nie może jej wykonywać z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub w przypadku nieobecności uczniów.

7/II. Nauczyciele świadczący pracę w dniu ustawowo wolnym od pracy mają prawo do wynagrodzenia tak jak za 4 godziny ponadwymiarowo pod warunkiem, że nie uzyskali z tego tytułu innego dnia wolnego od pracy.

8/II. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

2. Dodatek nie przysługuje za pracę w niedziele lub dni świąteczne w normalnym czasie pracy, jeżeli pracownikowi udzielono inny dzień wolny od pracy w tygodniu.

3. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, główny księgowy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych zakładu pracy oraz zastępcy tych osób, wykonują w razie konieczności pracę poza normalnymi godzinami pracy, bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

4. Pracownikom wymienionym w ust. 3, z wyłączeniem pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, przysługuje jednak prawo do oddzielnego wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej na polecenie pracodawcy w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę, święto lub w dodatkowym dniu wolnym od pracy.

5. Wykaz pracowników zajmujących kierownicze stanowiska pracy w zakładzie określa załącznik nr 4 do regulaminu.

6. Prawo do dodatku wymienionego w ust. l nie przysługuje pracownikowi, którego czas pracy został określony wymiarem jego zadań. Wykaz pracowników, których czas pracy jest określony wymiarem ich zadań, jest określony w załączniku nr 6 do regulaminu.

1. Pracownikowi, który nie otrzymał wolnego dnia w innym wyznaczonym z góry dniu w zamian za pracę wykonaną w dniu dodatkowo wolnym ( nie ujętą w harmonogramie pracy ) od pracy przysługuje :

I. Pracownicy niepedagogiczni - za każdą godzinę pracy w tym dniu, poza normalnym wynagrodzeniem, przysługuje dodatek w wysokości 100 %,

II Nauczyciele - w wysokości tak jak za przepracowane 4 godziny nadliczbowe pod warunkiem, że nie uzyskali z tego tytułu innego dnia wolnego od pracy.

2. Pracownikowi, który nie otrzymał wolnego dnia w innym wyznaczonym z góry dniu w zamian za pracę wykonaną w dniu dodatkowo wolnym ( zgodną z harmonogramie pracy ) od pracy przysługuje za każdą godzinę pracy w tym dniu, poza normalnym wynagrodzeniem dodatek w wysokości 50 %

Pracownikowi za czas dyżuru pełnionego poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, który nie otrzymał w zamian za ten dyżur czasu wolnego, przysługuje wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje poza normalnym wynagrodzeniem dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z ustawowego najniższego wynagrodzenia miesięcznego.

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niezawinionego przez niego przestoju w pracy w wysokości wynikającej ze stawki jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną. Wynagrodzenie to jednak nie może być niższe od ustawowego najniższego wynagrodzenia miesięcznego.

2. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie pracownikowi nie przysługuje.

3. Pracodawca na czas przestoju nie zawinionego przez pracownika może powierzyć mu wykonanie innej odpowiedniej pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak niż wynagrodzenie określone w ust. l .

4. W razie powierzenia pracownikowi na czas zawinionego przez niego przestoju innej odpowiedniej pracy pracownikowi przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.

Pracownikowi przysługuje prawo do premii regulaminowej (uznaniowej). Szczegółowe warunki przyznawania premii, jej wysokość i wypłatę określa regulamin premiowania.

1. Nauczycielom zatrudnionemu na wsi przysługuje dodatek wiejski w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

2.Nauczycielom przysługuje dodatek motywacyjny. Szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, jego wysokość i wypłatę określa regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego.

3. Nauczycielowi rozpoczynającemu pracę przysługuje jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie przyznawany zgodnie z art. 61 ust. l - Karty Nauczyciela w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Nauczycielom przysługuje dodatek mieszkaniowy, którego wysokość i wypłatę.

1 .Pracownikowi szczególnie wyróżniającemu się w pracy może być przyznana, na wniosek jego bezpośredniego przełożonego, nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy.

2.Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla pracowników w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:

a) 75% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

b) 25% środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Miasta i Gminy.

3.Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Zasady przyznawania pracownikom nagrody określa regulamin.

4.Nagrody pracownikom przyznają:

a) ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt a - dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej reprezentowanej przez zespół doradczy,

b) ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt b - Burmistrz Miasta i Gminy na wniosek komisji d.s. przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

5.Nagrody, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor. Burmistrz Miasta i Gminy może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.

III. Świadczenia związane z pracą.

Pracownikowi, którego stosunek pracy ustal w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje:

I. Pracownicy niepedagogiczni : Jednorazowa odprawa pieniężna pracownika niepedagogicznego przechodzącego na emeryturę lub rentę , z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, stanowi wysokość:

1) 2-miesięczne wynagrodzenie - gdy okres zatrudnienia wynosił co najmniej 10 lat,

2) 3-miesięczne wynagrodzenie - gdy okres zatrudnienia wynosi co najmniej 15 lat,

3) 6-miesięczne wynagrodzenie - gdy okres zatrudnienia wynosił więcej niż 20 lat.

II. Nauczyciele : jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości określonej w art. 87 ustawy Karta Nauczyciela.

1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy w skutek choroby, rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna.

2. Wysokość tej odprawy jest zależna od określonego okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie pracodawcy; jej wysokość i zasady podziału pomiędzy członków rodziny reguluje art. 93 § 2 i 4 Kodeksu Pracy.

3. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia określonego w ust. 2 dolicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła wskutek zmian organizacyjnych spowodowanych przejęciem zakładu pracy w całości lub w części przez innego pracodawcę, który stał się z mocy prawa stroną w dotychczasowym stosunku pracy między poprzednim pracodawcą zatrudniającym zmarłego pracownika.

4. Odprawa przysługuje członkom rodziny pracownika wymienionym w art. 93 § 4 Kodeksu Pracy. Jest dzielona w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny .
Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny, uprawniony do odprawy, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy kwoty określonej w ust. 2.

5. Wysokość odprawy jest uzależniona od okresów zatrudnienia i wynosi:

1) 1-miesięczne wynagrodzenie - gdy okres zatrudnienia jest krótszy niż 10 lat,

2) 3-miesięczne wynagrodzenie - gdy okres zatrudnienia wynosił co najmniej 10 lat,

3) 6-miesięczne wynagrodzenie - gdy okres zatrudnienia wynosił co najmniej 20 lat.

Do okresów zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy pracy zmarłego pracownika, bez względu na przerwy w zatrudnieniu lub tryb rozwiązania stosunku pracy.

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającą łącznie do 90 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownik zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia,

2) wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży w okresie wskazanym wyżej w pkt. l, pracownik zachowuje prawo 100% wynagrodzenia.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. l oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

1. Nauczycielowi przysługuje nagroda jubileuszowa w następującej wysokości:

1) po 20 .latach pracy w wysokości 75 % wynagrodzenia miesięcznego,

2) po 25 latach pracy w wysokości 100 % wynagrodzenia miesięcznego,

3) po 30 latach pracy w wysokości 150 % wynagrodzenia miesięcznego,

4) po 35 latach pracy w wysokości 200 % wynagrodzenia miesięcznego,

5) po 40 latach pracy w wysokości 250 % wynagrodzenia miesięcznego.

Pracownikom niepedagogicznym przysługuje nagroda jubileuszowa w następującej wysokości:

1) po 20 .latach pracy w wysokości 75 % wynagrodzenia miesięcznego,

2) po 25 latach pracy w wysokości 100 % wynagrodzenia miesięcznego,

3) po 30 latach pracy w wysokości 150 % wynagrodzenia miesięcznego,

4) po 35 latach pracy w wysokości 200 % wynagrodzenia miesięcznego,

5) po 40 latach pracy w wysokości 300 % wynagrodzenia miesięcznego,

6) po 45 latach pracy w wysokości 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednio udokumentowane zakończone okresy zatrudnienia.

3. Prawo do pierwszej nagrody jubileuszowej przysługuje pracownikowi po przepracowaniu w zakładzie co najmniej 20 lat.

4. Podstawę wymiaru nagrody stanowi zasadnicze wynagrodzenie pracownika wypłacane w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

Pracownikowi za czas podróży służbowej w kraju i poza jego granicami przysługuje dieta i inne należności według stawki ustalonej w obowiązujących przepisach.

IV. Przepisy końcowe.

1. Ustala się następujące zasady wypłacania wynagrodzenia:

Pracownicy niepedagogiczni:

1) przy wypłacie wynagrodzenia potrąca się należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych według zasad określonych w przepisach podatkowych. Ponadto z wynagrodzenia mogą być potrącane należności przewidziane w art. 87 k.p. i inne należności za zgodą pracownika,

2) wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami wypłaca się miesięcznie z dołu pracownikom obsługi. W liście płac uwzględnia się i wykazuje pobrane zaliczki oraz ewentualne potrącenia,

3) dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, w niedziele, święta i dni wolne oraz w porze nocnej wypłaca się łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym na koniec miesiąca,

4) premia regulaminowa miesięczna jest wypłacana za miesiąc rozliczeniowy w następnym miesiącu rozliczeniowym,

5) w razie przyznania pieniężnej nagrody uznaniowej dokonuje się wypłaty w terminie ustalonym przez pracodawcę.

Nauczyciele:

1) przy wypłacie wynagrodzenia potrąca się należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych według zasad określonych w przepisach podatkowych. Ponadto z wynagrodzenia mogą być potrącane należności przewidziane w art. 87 k.p. i inne należności za zgodą pracownika,

2) wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami wypłaca się miesięcznie z góry. W liście płac uwzględnia się i wykazuje pobrane zaliczki oraz ewentualne potrącenia,

3) dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, w niedziele, święta i dni wolne oraz w porze nocnej wypłaca się łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym w następnym miesiącu tj. z dołu,

4) w razie przyznania pieniężnej nagrody uznaniowej dokonuje się wypłaty w terminie ustalonym przez pracodawcę.

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy, przepisy wykonawcze i inne przepisy prawa pracy.

Regulamin zostaje zawarty na czas nieokreślony.

Zmiana regulaminu następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wchodzi w życie nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podania do wiadomości pracowników w trybie przyjętym w zakładzie.

W przypadku gdy w regulaminie wprowadza się przepisy mniej korzystne dla pracownika od obowiązujących dotychczas, mogą być one wprowadzone w życie po upływie okresu wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków wynagradzania i pracy.

Z treścią regulaminu można zapoznać się w sekretariacie szkoły , który w godzinach urzędowania jest udostępniany do wglądu pracownikom.

Po wprowadzeniu poprawek regulamin wchodzi w życie z dniem 27.112003 r.

Regulamin został uzgodniony z zakładową organizacją związkową 13.11.2003 r.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-02 08:47
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-02 10:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11550
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-02 10:51

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5198866
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony