Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Egzamin poprawkowy.

1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzy­skał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, również w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, może zdawać egzamin po­prawkowy, z zastrzeżeniem pkt 2.

2. W wyjątkowych sytuacjach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i części ustnej, z wy­jątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, elementów informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę za­dań praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, czyli między 25 a 31 sierpnia włącznie.

5. O terminie egzaminu poprawkowego uczeń i jego rodzice (prawni opie­kunowie) poinformowani są na co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem w bezpośredniej rozmowie lub listem poleconym.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

7. 1) Nauczyciel, o którym mowa w pkt 6.b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach,

2) w takim przypadku nauczyciel ten składa pisemny wniosek do dyrekto­ra szkoły z uzasadnieniem swojej decyzji w terminie 1 tygodnia od po­wołania go do pracy w komisji,

3) dyrektor szkoły rozpatruje wniosek nauczyciela w ciągu 3 dni licząc od następnego dnia po wpłynięciu wniosku a swoją decyzję zapisuje na
tym wniosku i zapoznaje z nią zainteresowanego nauczyciela, który
składa podpis po zaznajomieniu się z decyzją,

4) w przypadku pozytywnej decyzji dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,

5) w przypadku braku takiego nauczyciela dyrektor szkoły, odpowiednim pismem, powołuje nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, jednak tylko w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. 1) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji,

2) termin egzaminu poprawkowego,

3) zadania (pytania) egzaminacyjne,

4) wynik egzaminu,

5) uzyskaną ocenę;

2) Do protokołu, w formie aneksów, dołącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

3) Protokół z aneksami stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w do­datkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt 11.

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowe­go z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-08 11:05
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-08 11:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 532
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-08 11:36

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3059245
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony