Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Promocja.

1. Uczeń klas I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem pkt 2.

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o po­wtarzaniu klasy przez ucznia klas I - III na podstawie pisemnej opinii wyda­nej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

3. Powtarzanie klasy przez ucznia klas I - III wymaga pisemnej zgody jego rodziców (prawnych opiekunów).

4. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określo­nych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 4. nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

6. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 i conajmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy pro­gramowo wyższej z wyróżnieniem.

7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacz­nym promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z jego rodzicami (prawnymi opie­kunami).

8. Laureaci konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i wyższym otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą semestralną lub roczną ocenę klasyfikacyjną.

9. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu woje­wódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

10. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania, co najmniej jednej klasy, a któ­ry w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym progra­mów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-08 09:28
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-08 11:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 572
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-08 11:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3054456
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony