Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Sprawdzian wiadomości i umiejętności.

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają, że semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena kla­syfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa do­tyczącymi trybu ustalania tej oceny lub nie zgadzają się z wystawioną oceną śródroczną lub roczną mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w ter­minie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych, odpo­wiednio śródrocznych lub rocznych.

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemny wniosek do dyrektora szkoły z prośbą o dopuszczenie ucznia do sprawdzianu wiado­mości i umiejętności i wskazaniem ewentualnych uchybień dotyczących try­bu ustalania semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć eduka­cyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni roboczych, licząc od następnego dnia po wpłynięciu wniosku, rozpatruje go i zawiadamia listem poleconym ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o swoich ustaleniach.

4. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły, że semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfi­kacyjna zachowania została ustalona zgodnie z obowiązującym trybem, zapi­sanym w niniejszym Statucie, uczniowi nie przysługuje prawo do przystąpie­nia do sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

5. W przypadku stwierdzenia, że semestralna lub roczna ocena klasyfikacyj­na z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z obowiązującym trybem, zapisanym w niniejszym Sta­tucie, uczniowi przysługuje prawo do przystąpienia do sprawdzianu wiado­mości i umiejętności.

6. Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

7. W skład komisji, w przypadku semestralnej lub rocznej oceny klasyfika­cyjnej z zajęć edukacyjnych, wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne kierowni­cze stanowisko - jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły podstawowej, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

8. W skład komisji, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowa­nia, wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne kierowni­cze stanowisko - jako przewodniczący komisji,

2) wychowawca klasy,

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia eduka­cyjne w danej klasie,

4) nauczyciel, pedagog, terapeuta,

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

6) przedstawiciel rady rodziców.

9. 1) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach (losowych, zdrowotnych),

2) w takim przypadku nauczyciel ten składa pisemny wniosek do dyrekto­ra szkoły z uzasadnieniem swojej decyzji w terminie 1 tygodnia,

3) dyrektor szkoły rozpatruje wniosek nauczyciela w ciągu 3 dni licząc od następnego dnia po wpłynięciu wniosku a swoją decyzję zapisuje na
tym wniosku i zapoznaje z nią zainteresowanego nauczyciela, który składa podpis po zaznajomieniu się z decyzją,

4) w przypadku pozytywnej decyzji dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,

5) w przypadku braku takiego nauczyciela dyrektor szkoły, odpowiednim pismem, powołuje nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, jednak tylko w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

10. Ustalona przez komisję semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z za­jęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej przez nauczyciela.

11. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu,

e) ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

13. Do protokołu, w formie aneksów, dołącza się pisemne prace i zwięzłą in­formację o ustnych odpowiedziach ucznia.

14. Protokół z aneksami stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Jeżeli z przyczyn obiektywnych dyrektor szkoły nie może pełnić obo­wiązków związanych z pracą w komisji lub wyznacza do tego celu, on sam lub organ prowadzący, spośród nauczycieli swego zastępcę lub pełniącego obowiązki.

16. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, z których uczeń zdaje sprawdzian wychowawca klasy nie może pełnić obowiązków związanych z pracą w komisji, dyrek­tor szkoły (zastępca lub pełniący obowiązki) wyznaczą do tego celu innego nauczyciela

17. Jeżeli z tych samych przyczyn w pracach komisji nie może uczestniczyć przedstawiciel samorządu uczniowskiego lub rady rodziców dyrektor szkoły odpowiednim pismem powołuje innego przedstawiciela samorządu uczniow­skiego lub rady rodziców.

18. Jeżeli z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń zdający egzamin kla­syfikacyjny nie może do niego przystąpić, dyrektor szkoły wyznacza nowy termin tego egzaminu

19. Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

20. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-07 12:36
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-07 13:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 491
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-07 13:08

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3048943
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony