Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Egzamin klasyfikacyjny.

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu:

a) usprawiedliwionej;

b) nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę cza­su przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.


2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności (np. z powodu długotrwałej choroby) może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek nieklasyfikowanego ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. 1) Uczniowie lub ich rodzice (prawni opiekunowie) wymienieni w pkt VIII.2. i VIII.3. składają w terminie 1 tygodnia od klasyfikacyjnego posie­dzenia rady pedagogicznej, na ręce dyrektora szkoły pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem, o umożliwienie uczniowi zdawania egzaminu klasyfikacyjnego.

2) W przypadku ucznia wymienionego w pkt VIII.3. rada pedagogiczna ma tydzień, licząc od następnego dnia po wpłynięciu wniosku, na rozpa­trzenie i wydanie decyzji w sprawie dopuszczenia (lub nie) ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego.

a) decyzję powyższą podejmuje się na mocy uchwały zwykłą większością głosów;

b) w przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma dyrektor
szkoły.

5. 1) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a) realizujący indywidualny program lub tok nauki;

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;

2) uczniowie wymienieni w pkt VIII.5.1) a) i b) nie mają obowiązku składa­nia wniosku o umożliwienie im zdawania egzaminu klasyfikacyjnego,

3) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą ( pkt VIII.5.1) b)) nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wycho­
wanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych),

4) uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą (pkt VIII.5.1) b)), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie:

1) pisemnej,

2) ustnej,

3) praktycznej.

7. Egzamin klasyfikacyjny z: plastyki, muzyki, techniki, elementów infor­matyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań prak­tycznych.

8. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzi­cami (prawnymi opiekunami). Dokumentem stwierdzającym te ustalenia jest pismo dyrektora szkoły, na którym rodzice składają podpis potwierdzając powyższe ustalenia.

10. O terminie egzaminu klasyfikacyjnego uczeń i jego rodzice (prawni opie­kunowie) powiadomieni są w bezpośredniej rozmowie z dyrektorem szkoły oraz w/wym. pismem.

11. 1) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia: nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności (pkt VIII.1.a)), nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności (pkt VIII.1.b)) oraz realizują­cego indywidualny program lub tok nauki (pkt VIII.5.1) a)) przeprowa­dza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, innego nauczyciela (w miarę możliwości takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych),

2) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, z których uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny ustala pytania i kryteria odpowiedzi,

3) nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły (pkt 1.a)) pełni funkcję protokolanta egzaminu oraz funkcję doradczą (bez prawa podejmowania decyzji).

12. 1) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą (pkt VIII.5.1) b)) przeprowadza komi­sja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie tego obowiązku;

2) w skład tej komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,

b) minimum dwóch nauczycieli zajęć edukacyjnych przewidzianych
w szkolnym planie nauczania dla danej klasy na każdym z egzami­nów.

13. Przewodniczący komisji (nauczyciel danych zajęć edukacyjnych) uzgad­nia z uczniem, {spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą (pkt VIII.5.1) b))} oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) harmo­nogram egzaminu, który zawiera:

1) terminy egzaminów z poszczególnych zajęć edukacyjnych;

2) zajęcia edukacyjne do zdania w poszczególne dni;

3) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w
ciągu jednego dnia.


14. Powyższy harmonogram sporządza się w dwóch jednobrzmiących eg­zemplarzach po jednym dla przewodniczącego komisji oraz ucznia i jego ro­dziców (prawnych opiekunów).

15. Harmonogram dla przewodniczącego komisji uczeń i jego rodzice podpi­sują i od tego momentu staje się obowiązujący dla obu stron.

16. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice (prawniopiekunowie) ucznia, na ich ustną prośbę, tylko w roli obserwatorów.

17. Z każdego przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający przede wszystkim:

1) imiona i nazwiska nauczycieli,

2) w przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą - skład komisji;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne wraz z kryteriami ocen;

5) wynik egzaminu klasyfikacyjnego;

6) uzyskaną ocenę.

18. Do protokołu, w formie aneksów, dołącza się pisemne prace i zwięzłą in­formację o ustnych odpowiedziach ucznia.

19. Protokół z aneksami stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

20. Jeżeli z przyczyn obiektywnych dyrektor szkoły nie może pełnić obo­wiązków związanych z przeprowadzeniem egzaminu klasyfikacyjnego wy­znacza do tego celu, on sam lub organ prowadzący, spośród nauczycieli swe­go zastępcę lub pełniącego obowiązki.

21. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, z których uczeń zdaje egzamin, nie może pełnić obowiązków związanych z przeprowadzeniem egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły (zastępca lub pełniący obowiązki) odpowiednim pismem wyznacza innego nauczyciela.

22. Jeżeli z przyczyn losowych, zdrowotnych uczeń zdający egzamin klasyfi­kacyjny nie może do niego przystąpić, dyrektor szkoły wyznacza nowy ter­min tego egzaminu, o czym powiadamia niezwłocznie, listami poleconymi, wszystkich zainteresowanych.

23. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumen­tacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".

24. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfika­cyjnego śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

25. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

26. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowa­nia jest ostateczna.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-07 10:23
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-07 12:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 723
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-07 12:30

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2870341
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-27 08:15

Stopka strony