Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ocena klasyfikacyjna zachowania.

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać:

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

4. Ocena zachowania jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podsta­wowych obowiązków szkolnych, frekwencji, jego kulturze osobistej, stosun­ku do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów, innych osób oraz zaanga­żowanie w życie wspólnoty szkolnej.

5. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy, z uwzględnieniem opi­nii nauczycieli oraz po przedyskutowaniu jej z każdym z zainteresowanych uczniów oraz całą klasą. Śródroczna ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna. W przypadku oceny klasyfikacyjnej rocznej uczeń ma prawo się odwoływać.

6. Każdemu uczniowi przysługuje prawo do samooceny wyrażającej się w możliwości zaproponowania właściwej dla siebie oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej zachowania oraz odpowiedniego jej uzasadnienia.

7. Każdy z uczniów klasy ma prawo do wypowiadania się i wpływania na ocenę zachowania swoich kolegów.

8. Ocena klasyfikacyjna śródroczna zachowania, proponowana przez wy­chowawcę klasy i odpowiednio przez niego umotywowana, jest zatwierdzona przez radę pedagogiczną na posiedzeniu klasyfikacyjnym i wówczas ma moc wiążącą. W przypadku oceny klasyfikacyjnej rocznej uczeń ma prawo się odwoływać.

9. Pomocą w ocenie zachowania uczniów klas IV-VI jest przeprowadzona przez wychowawcę w końcu każdego półrocza analiza postępowania uczniów w kategoriach opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi. Zada­niem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach pośród poszczegól­nych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii wy­chowawcy innych nauczycieli, uczniów. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniona jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końco­wych.

I. Stosunek do nauki. W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i in­nych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki: 4. maksymalne, 3. dość wysokie, 2. przeciętne, 1. raczej niskie, 0. zdecydowanie zbyt niskie.

II. Frekwencja.

4. Uczeń nie ma nie usprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.

3. Uczeń ma do 6 godzin (lub 1 dzień) nie usprawiedliwionych i do 2 spóź­nień.

2. Uczeń ma do 12 godzin (lub 2 dni) nie usprawiedliwionych i do 3 spóź­nień.

1. Uczeń ma do 18 godzin (lub 3 dni) nie usprawiedliwionych i do 4 spóź­nień.

0. Uczeń ma więcej niż 18 godzin (lub więcej niż 3 dni) nie usprawiedli­wionych i 4, i więcej spóźnień.

III. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi.

4. Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia.

3. Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony a w rozmowach sta­ra się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować.

2. Zdarzyło się sporadycznie, że uczeń zachował się nietaktownie lub niezapanowawszy nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa w roz­mowie lub dyskusji.

1. Uczeń często bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów w rozmowach
czy dyskusjach.

0. Uczeń zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny,
nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji.

IV. Dbałość o wygląd zewnętrzny.

4. Uczeń szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie
ubrany.

3. Zdarzyło się sporadycznie, że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziły zastrzeżenia.

2. Czasami (kilkakrotnie) zwracano uczniowi uwagę na niestosowność
stroju lub niedostateczną dbałość o higienę.

1. Uczniowi trzeba często przypominać o potrzebie dbałości o higienę i od­powiedni strój.

0. Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany lub nie dba o higienę i nie reagu­je na zwracane uwagi.

V. Sumienność, poczucie odpowiedzialności.

4. Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień i in.) rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań.

3. Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone
mu prace i zadania, czasami podejmuje dobrowolnie zobowiązania, które stara się wykonać terminowo i solidnie.

2. Zdarza się że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt do­brze wywiązuje się z powierzonych mu zadań rzadko podejmuje dobro­wolne zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje.

1. Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i nie­zbyt staranie wykonuje powierzone mu prace i zadania, niechętnie podej­muje dobrowolne zobowiązania i czasem się z nich nie wywiązuje.

0. Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje po­
wierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.

VI. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

4. Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo re­aguje na występujące zagrożenia.

3. Zdarzyło się sporadycznie, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą uwagę.

2. Czasami (kilkakrotnie) trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że je­go postępowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie jego bez­pieczeństwa lub innych osób, niekiedy lekceważy on takie zagrożenie, ale reaguje na zwracane uwagi.

1. Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy nie­bezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi.

0. Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń lekceważy nie­bezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag.

VII. Postawa wobec nałogów i uzależnień.

4. Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam de­klaruje, że jest od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladow­nictwa, lub czynnie wspomaga starania innych o wyjście z nałogu czy uza­leżnienia.

3. Jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły i sytu­acja taka nie powtórzyła się.

2. Kilkakrotnie stwierdzono, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły.

1. Uczeń palił papierosy, pił alkohol lub przyjmował narkotyki i tym samym naraził na uszczerbek nie tylko własne zdrowie, ale i dobre imię szkoły.

0. Stwierdzono, że uczeń często pali w szkole papierosy, lub zdarzyło się, że uczeń był pod wpływem alkoholu lub przyjmował narkotyki w czasie zajęć w szkole lub poza nią (np. na szkolnej wycieczce).

10. Uczeń, który choć w jednej kategorii otrzymał 0 punktów nie może mieć wyższej oceny niż poprawne.

11. Otrzymane przez ucznia punkty w poszczególnych kategoriach sumuje się i przelicza na ocenę całościową według następującego trybu:

Suma punktów ----- Ocena całościowa

28 % 26 ----- wzorowe
25 % 21 ----- bardzo dobre
20 % 16 ----- dobre
15 % 11 ----- poprawne
10 % 6 ----- nieodpowiednie
5 % 0 ----- naganne

12. Powyższy sposób oceny zachowania uczniów, wychowawca dokonuje za pomocą arkusza ocen zachowania.

13. Określone w ten sposób oceny zachowania mają dla wychowawcy cha­rakter pomocniczy przy ustalaniu ostatecznej oceny zachowania.

14. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna (z za­strzeżeniem pkt 5., 8.).


15. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

16. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upo­śledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-07 08:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-07 10:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 492
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-07 10:05

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2863946
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-25 11:18

Stopka strony