Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Klasyfikacja śródroczna i roczna.

A. Klasyfikacja śródroczna

1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na koniec pierwszego półrocza tj. w ostatnich 10 dniach przed feriami zimowymi.

2. Pierwsze półrocze trwa od początku roku szkolnego do ferii zimowych.

3. Ferie zimowe trwają 2 tygodnie, w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Ich termin ogłasza Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

4. Ustala się oceny klasyfikacji śródrocznej i rocznej w klasach IV - VI:

1) z zajęć edukacyjnych według następującej skali:

a) stopień celujący - 6,
b) stopień bardzo dobry - 5,
c) stopień dobry - 4,
d) stopień dostateczny - 3,
e) stopień dopuszczający - 2,
f) stopień niedostateczny - 1.

2) ocen zachowania według skali:

a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) odpowiednie,
f) naganne.

5. Klasyfikacja śródroczna w klasach IV - VI polega na:

1) półrocznym podsumowaniu:

a) osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania;

b) zachowania ucznia;

2) ustaleniu:

a) śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;

b) śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1) śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi,

2) śródroczne oceny zachowania uczniów są ocenami opisowymi.

7. Klasyfikacja śródroczna w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia, w I półroczu roku szkolnego oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, przy czym:

1) w klasach I - III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi;

2) w klasach I - III śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

8. Klasyfikacja śródroczna w klasach I - III ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w I półroczu roku szkolnego oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, przy czym:

1) śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi,

2) śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

B. Klasyfikacja roczna.

1. Klasyfikacja roczna ma miejsce w ostatnich 10 dniach odbywania zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkole.

2. Oceny klasyfikacji rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania są identyczne jak oceny klasyfikacji śródrocznej.

3. Klasyfikacja roczna w klasach IV - VI polega na:

1) rocznym podsumowaniu:

c) osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,

d) zachowania ucznia,

2) ustaleniu:

a) rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

b) rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkownym lub znacznym polega na rocznym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1) roczne oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi,

2) roczne oceny zachowania uczniów są ocenami opisowymi.

5. Klasyfikacja roczna uwzględnia oceny bieżące i śródroczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

6. Klasyfikacja roczna w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, przy czym:

a) w klasach I - III roczne oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi;

b) w klasach I - III roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

7. Klasyfikacja roczna w klasach I - III ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, przy czym:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi,

2) roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

C. Klasyfikacja śródroczna i roczna - obowiązki nauczycieli i wychowawców.

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne lub roczne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną śródroczną lub roczną zachowania.

2. 1) Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia eduka­cyjne informują ustnie ucznia o grożących mu ocenach niedostatecznych wpisując jednocześnie w dzienniku lekcyjnym ołówkiem cyfrę „1" rubry­ce przeznaczonej na ocenę klasyfikacyjną,

2) w dzienniku lekcyjnym na dole strony przeznaczonej na oceny z danych zajęć edukacyjnych, nauczyciel prowadzący te zajęcia wpisuje notatkę o treści: „Dnia ... poinformowano ... (imię i nazwisko ucznia) ... o grożącej jemu/jej ocenie niedostatecznej z ...(nazwa zajęć edukacyjnych) ...",

3) zainteresowany uczeń potwierdza to własnoręcznym podpisem,

4) wychowawca klasy w dzienniku lekcyjnym na stronie poświęconej notat­kom wpisuje notatkę o treści: „Dnia ... zapoznano ... (nazwisko rodzi­ca/prawnego opiekuna) ... z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi z przedmiotu/-ów ... (nazwa zajęć edukacyjnych) ...",

5) zainteresowany rodzic własnoręcznie podpisuje powyższą notatkę,

6) ucznia nieobecnego nauczyciel powiadamia na najbliższych zajęciach, w przypadku dłuższej nieobecności czyni to, możliwie szybko-listownie lub osobiście wychowawca, jednak w tym przypadku nie muszą być zachowa­ne terminy.

7) dla każdego ucznia zagrożonego oceną niedostateczną nauczyciel i wy­chowawca wpisuje oddzielną notatkę.

3. 1) Na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym posiedzeniem klasyfikacyj­nym rady pedagogicznej wychowawca klasy informuje ustnie ucznia o grożącej mu ocenie nagannej zachowania,

2) w dzienniku lekcyjnym na dole strony przeznaczonej na oceny zachowania wychowawca wpisuje notatkę o treści: „Dnia ... poinformowano ... (imię i nazwisko ucznia) ... o grożącej jemu/jej ocenie nagannej zachowania",

3) zainteresowany uczeń potwierdza to własnoręcznym podpisem,

4) wychowawca klasy w dzienniku lekcyjnym na stronie poświęconej notat­kom wpisuje notatkę o treści: „Dnia ... zapoznano ... (nazwisko rodzi­ca/prawnego opiekuna) ... z przewidywaną oceną naganną zachowania",

5) zainteresowany rodzic własnoręcznie podpisuje powyższą notatkę,

6) ucznia nieobecnego wychowawca powiadamia na najbliższych zajęciach, w przypadku dłuższej nieobecności czyni to, możliwie szybko-listownie lub osobiście, jednak w tym przypadku nie muszą być zachowane terminy,

7) dla każdego ucznia zagrożonego oceną naganną wychowawca wpisuje od­dzielną notatkę.

4. Na tydzień przed semestralnym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej:

1) nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ustnie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych semestralnych lub rocznych z danych zajęć edukacyjnych:

a) zapisują w dzienniku lekcyjnym na dole strony przeznaczonej dla danych zajęć edukacyjnych na I lub II półrocze, notatkę o treści „Dnia ... zapoznano uczniów z przewidywanymi ocenami z ...(nazwa zajęć edukacyjnych)... za I półrocze/rok szkolny)";

b) powyższą notatkę podpisuje przedstawiciel samorządu klasowego po­twierdzając ten fakt;

2) wychowawca klasy informuje ustnie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych zachowania:

a) zapisuje w dzienniku lekcyjnym na dole strony przeznaczonej dla ocen zachowania na I lub II półrocze, notatkę o treści „Dnia ... zapoznano uczniów z przewidywanymi ocenami zachowania za I półrocze/rok szkolny";

b) powyższą notatkę podpisuje przedstawiciel samorządu klasowego potwierdzając ten fakt;

3) ucznia nieobecnego nauczyciel powiadamia na najbliższych zajęciach, w przypadku dłuższej nieobecności czyni to, możliwie szybko-listownie lub osobiście wychowawca, jednak w tym przypadku nie muszą być zachowa­ne terminy.

5. Sródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowa­dzący poszczególne zajęcia.

6. 1) Jeżeli z przyczyn obiektywnych (zdrowotnych, losowych, itp.) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest nieobecny i nie może dopełnić obowiązków związanych z wystawieniem przewidywanych ocen niedosta­tecznych lub przewidywanych innych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych, a obowiązków związanych z prowadzeniem zajęć edukacyj­nych nie przejął inny nauczyciel, wtedy dyrektor szkoły upoważnia wy­chowawcę klasy do wykonania powyższych obowiązków.

2) Jeżeli z wyżej wymienionych przyczyn nauczyciel nie może wystawić
ocen klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych, a obowiązków związa­
nych z prowadzeniem zajęć nie przejął inny nauczyciel, wtedy dyrektor
szkoły upoważnia wychowawcę klasy i innego nauczyciela uczącego w tej klasie do wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych.

3) Jeżeli nauczyciele upoważnieni przez dyrektora szkoły nie zgadzają się, co do wysokości oceny, głos decydujący, po zapoznaniu się z dokumentacją, ma dyrektor szkoły.

4) W sytuacji z pkt. 6.1) mogą nie być zachowane terminy, o których mo­wa w pkt. 2.1), 3.1), 4.

7. Sródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyj­nych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia, z zastrzeżeniem pkt. 8.

8. W oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, po zasięgnięciu opinii na­uczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w od­rębnych przepisach.

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

10. Ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne śródroczne lub roczne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

12. 1) Jeżeli z przyczyn obiektywnych wychowawca klasy jest nieobecny i nie może dopełnić obowiązków związanych z wystawieniem przewidywanych nagannych ocen śródrocznych lub rocznych zachowania, a inny nauczyciel nie przejął jego obowiązków, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela uczą­cego w danej klasie, aby przeprowadził procedurę ustalenia ocen i poin­formowania o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) ucznia zgodnie z trybem zapisanym w WSO;

2) jeżeli z tych samych przyczyn wychowawca klasy nie może wystawić
przewidywanych pozostałych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych lub
rocznych zachowania, obowiązki te przejmuje nauczyciel uczący w danej
klasie, wyznaczony przez dyrektora szkoły;

3) jeżeli z tych samych przyczyn wychowawca klasy nie może wystawić ocen klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych zachowania, obowiązki te przejmuje nauczyciel uczący w danej klasie, wyznaczony przez dyrektora szkoły;

a) nauczyciel ten pkt. 12.3) przedstawia swoje ustalenia na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, a akceptacja tych propozycji na­stępuje zwykłą większością głosów (bez głosu dyrektora);

b) w przypadku równej liczby głosów decyduje głos dyrektora szkoły;

4) w sytuacji z pkt. 12.1), 12.2), 12.3) mogą nie być zachowane termi­ny, o których mowa w pkt. 2.1), 3.1), 4.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-04 10:14
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-05 12:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 921
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-05 12:23

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2863929
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-25 11:18

Stopka strony