Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Dostosowanie wymagań edukacyjnych, zwolnienia.

1. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, a także publicznej poradni specjalistycznej, nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbedne do uzyskania poszczegulnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, do indywidualnych potrzeb i możliwości psychologicznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych nastepuje także na podstawie pisemnej opinii niepublicznej pradni psychologiczno - pedagogicznej, a także na podstawie niepublicznej poradni specjalistycznej.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4. Uczeń może być zwolniony z wychowania fizycznego i elementów informatyki na podstawie opinii wydanej przez lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach:

1) ucznia zwalnia dyrektor szkoły odpowiednim pismem na podstawie tej opinii,

2) zwolnienie opiewa na czas określony w tej opinii,

5. W przypadku zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego lub elementów informatyki na czas, co najmniej jednego półrocza, ale nie więcej niż jednego roku szkolnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

6. W sytuacji zwolnienia krótszego niż jedno półrocze, ale łącznie powyżej 11 tygodni, uczeń zobowiązany jest zadawać egzamin klasyfikacyjny.

7. Uczeń może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej:

1) zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły odpowiednim pismem;

2) zwolnienia może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole podstawowej.

8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego zwolnienie to może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

9. W sytuacji zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dzienniku lekcyjnym i w arkuszu ocen zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-01 10:07
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-04 10:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1189
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-04 10:10

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3055266
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony