Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

CELE I ZADANIA SZKOŁY.

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w odpowiednich przepisach wykonawczych opracowanych na jej podstawie, w szczególności:

-- zapewnia możliwości pobierania nauki zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi ucznia,

-- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

-- umożliwia absolwentom dalsza naukę w gimnazjum,

-- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

-- sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości szkoły,

-- umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej poprzez: realizowanie zagadnień programowych związanych z wymienioną wyżej tematyką oraz udział w uroczystościach szkolnych, środowiskowych i państwowych,

-- udziela uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez: poradnie pedagogiczno - psychologiczne, indywidualne rozmowy z rodzicami, pedagogizację rodziców na spotkaniach z rodzicami, powierzenie pedagogowi szkolnemu zadań dotyczących pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

-- organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły. W przypadku konieczności zorganizowania w/w opieki zobowiązuje się udzielić porady informacyjnej rodzicom o wyborze odpowiedniej placówki dydaktyczno - wychowawczej dla określonego przypadku kalectwa. W przypadku niskiego stopnia kalectwa szkoła zapewnia pomoc poprzez: umożliwienie pobierania nauki razem z rówieśnikami w danym oddziale tutejszej szkoły lub indywidualnie w miejscu zamieszkania ucznia,

-- umożliwia realizację indywidualnych programów nauki oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie dla uczniów wybitnie uzdolnionych. Odbywa się to na podstawie orzeczeń poradni pedagogiczno – psychologicznej,

-- umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez : zajęcia pozalekcyjne, organizacje uczniowskie, koła zainteresowań itp.,

-- umożliwia uczniom atrakcyjny i nowatorski proces nauczania i wychowania.

2. Nauczanie i wychowanie ma na celu:

-- rozwijanie u uczniów miłości do Ojczyzny, poszanowania godła i symboli narodowych, budzenie szacunku do polskiego dziedzictwa kulturowego, tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych,

-- zgłębianie wiadomości oraz krzewienie tradycji związanych z patronem szkoły,

-- przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków obywatelskich, rodzinnych i współuczestnictwa w życiu kraju w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości oraz pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym,

-- kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony przyrody przez upowszechnianie wiedzy ekologicznej,

-- przygotowanie uczniów do rozumienia wartości własnego życia i zdrowia oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej,

-- rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, kształtowanie nawyków sportu, turystyki i aktywnego wypoczynku.

3. W celu bezpiecznego pobytu ucznia w szkole należy:

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych sprawują nauczyciele, podczas zajęć nadobowiązkowych nauczyciele, którym te zajęcia powierzono.

2. Uczniowie pozostający na terenie szkoły po zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych oczekujący na dowóz przebywają pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej w świetlicy lub wyznaczonym przez tego nauczyciela miejscu.

3. Zasady organizacyjno porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa zarządzenie dyrektora szkoły.

4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę podejmują nauczyciele, wychowawcy wraz z przedstawicielami trójek klasowych.

5. Nauczyciel sprawuje opiekę indywidualną przez ciągły kontakt z uczniami ogniska przedszkolnego, klas I - III, podczas lekcji i przerw międzylekcyjnych. Sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu, wzroku poprzez właściwy dobór miejsca w klasie, utrzymanie kontaktu z lekarzem i pielęgniarką szkolną, w miarę potrzeby kierowanie do specjalistycznych przychodni lekarskich, zapobieganie pogłębianiu się schorzeń narządów ruchu, poprzez organizowanie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

6. Opieka nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy tej opieki sprawowana jest poprzez:

-- uzupełnienie przez szkołę brakujących podręczników,

-- zapewnienie bezpłatnego śniadania,

-- zwolnienie z opłat oraz składek,

-- zwolnienie z opłat w ramach limitu zwolnień określonych przez placówkę ubezpieczeniową,

-- współpracę z placówką opieki społecznej w celu uzyskania doraźnej pomocy finansowej.

7. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, uczących w danym oddziale zwanemu dalej „ wychowawcą”.

8. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by wychowawca prowadził swój oddział przez cały rok nauczania szczególnie w klasach I-III.

4. W celu bezpiecznego pobytu ucznia w szkole należy również:

-- uzgadniać z dyrekcją szkoły każde wyjście klasy - grupy uczniów poza teren szkoły i wpisać do zeszytu wyjść,

-- za zapewnienie ładu i porządku w obiektach szkolnych odpowiedzialni są pracownicy pedagogiczni i pracownicy obsługi, a wszelkie zagrożenia, awarie i nieprawidłowości należy zgłaszać dyrektorowi szkoły,

-- organizować obowiązkowe szkolenia bhp i p.poż. dla wszystkich pracowników.

5. Szkoła realizuje cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami społecznymi i kulturalnymi oraz stowarzyszeniami wspierającymi działalność lekcyjną, pozalekcyjną i pozaszkolną.

6. Całokształt zadań wychowawczych realizowanych przez szkołę ujęty jest w szkolnych programach wychowawczym i profilaktycznym opiniowanych przez Komitet Rodzicielski i Samorząd Uczniowski, a uchwalonych przez Radę Pedagogiczną. Program wychowawczy i profilaktyczny stanowią załączniki do statutu szkoły.

7. Dla zapewnienia realizacji celów i zadań wynikających z ustawy oraz zabezpieczenia potrzeb edukacyjnych utworzone są zespoły nauczycielskie.

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w nauczaniu zintegrowanym oraz nauczyciele pracujący w klasach IV-VI tworzą zespoły, których zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania oraz modyfikowania ich, planowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ukierunkowanie potrzeb procesu dydaktyczno - wychowawczego i badań osiągnięć uczniów.

2. W celu ukierunkowania realizacji zadań wynikających z reformy systemu edukacji oraz planu rozwoju szkoły tworzy się następujące zespoły problemowe do spraw:

-- wewnątrzszkolnego systemu oceniania i jego ewaluacji,

-- programu wychowawczego,

-- programu profilaktycznego,

-- planu rozwoju szkoły,

-- mierzenia jakości pracy szkoły, którego zadaniem jest przygotowanie wskaźników, standardów i obszarów oraz procedur i narzędzi pomiaru, jego przeprowadzenie, opracowanie wyników i raportu,

-- przyznawania uczniom wszelkich form pomocy świadczonej przez szkołę.

3. Powołuje się następujące zespoły przedmiotowe:

-- edukacji wczesnoszkolnej i I etap nauczania klasy 0 – III,

-- II etap edukacji klasy IV – VI.

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły.

5. Przewodniczący składa sprawozdanie z działalności zespołu dwa razy w roku szkolnym na posiedzeniu rady pedagogicznej.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-29 12:25
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-06-29 13:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1573
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-06-29 13:15

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155969
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony