Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ocenianie bieżące (cząstkowe).

1. Dla ocen bieżących z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV ustala się stopienie według następującej skali:

Stopień --- Skrót --- Odpowiednik cyfrowy
Celujący --- cel --- 6
Bardzo dobry --- bdb --- 5
Dobry --- db --- 4
Dostateczny --- dst ---3
Dopuszczający --- dop --- 2
Niedopuszczający --- ndst --- 1

2. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

3.1) Dla ocen bieżących w stopniu: bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny możliwe jest plusów (+), które podwyższają dany stopień;

2) jeżeli odpowiedź ustna lub pisemna, lub inna forma aktywności ucznia mieści się w górnej granicy dla danego stopnia wówczas możliwe jest zastosowane plusa (+);

3) dla ocen bieżących w stopniu: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający możliwe jest stosowanie minusów (-), które obniżają dany stopień;

4) jeżeli odpowiedź ustna lub pisemna, lub inna forma aktywności ucznia mieści się w dolnej granicy dla danego stopnia wówczas możliwe jest zastosowanie minusa (-);

5) o zastosowaniu plusa (+) lub minusa (-) każdorazowo decyduje nauczyciel przedmiotu.

4. Ustala się ogólne kryteria ocen bieżących, semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który posługuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza wymagania programowe, lub posiadający osiągnięcia w konkursach przedmiotowych;

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który samodzielnie posługuje się wiadomościami i umiejętnościami zawartymi w programie nauczania;

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który samodzielnie posługuje się umiejętnościami i wiadomościami, ale nie obejmuje wszystkich elementów zawartych w programie;

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który wymaga pomocy nauczyciela w posługiwaniu się wiadomościami i umiejętnościami zawartymi w programie nauczania, część zadań wykonuje samodzielnie;

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z pomocą nauczyciela posługuje się wiadomościami i umiejętnościami niezbędnymi do kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej;

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności w stopniu umożliwiającym kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nawet z pomocą nauczyciela nie posługuje się nimi, w sposób rażąco lekceważący zaniedbuje swoje obowiązki, nie wykazuje chęci do opanowania minimum programowego.

5. Przedmiotem ocen bieżących (cząstkowych) z zajęć edukacyjnych są:

1) osiągnięcia ucznia rozumiane jako jego wiedza i umiejętności zdobyte podczas realizacji zadań edukacyjnych,

2) wkład pracy ucznia w procesie edukacyjnym, a w szczególności:

-- aktywność na lekcji,

-- prowadzenie zeszytów (przedmiotowych, ćwiczeń lub inne formy ustalone przez nauczyciela),

-- wykonywanie prac domowych, przynoszenie zeszytów, podręczników, przyborów, materiałów, zaangażowanie, noszenie stroju sportowego.

6. Aktywność uczniów nagradzamy znakiem "+";

1) otrzymanie trzech znaków "+" równa się ocenie bardzo dobrej;

2) aktywność jest notowana w dzienniku lekcyjnym w rubryce osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiednio oznaczonych "akt";

3) o przyznaniu plusa "+" decyduje nauczyciel przedmiotu,

4) inne formy aktywności ucznia typu praca domowa, zadania dodatkowe dla chętnych itp. oceniane są stopniami od 1 do 6.

7. 1) Oceny bieżące z osiągnięć ucznia mają decydujący wpływ na oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych;

2) oceny bieżące za wkład pracy ucznia są ocenami pomocniczymi przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych.

8. Zasada wyrażona w punkcie 7.1) nie odnosi się w sposób bezwzględny do przedmiotów: wychowanie fizyczne, technika, muzyka, plastyka. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej z tych przedmiotów, nauczyciel powinien brać pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć (wkład pracy ucznia, noszenie stroju, zaangażowanie).

9. Ocenę bieżącą z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

10. Formami sprawdzania osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych są:

1) odpowiedź ustna na lekcji obejmująca zakres wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji, jej wyniki wpisujemy do dziennika kolorem niebieskim lub czarnym;

2) kartkówka - obejmująca zakres wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji, trwająca do 10 minut, jej wyniki wpisujemy do dziennika kolorem niebieskim lub czarnym;

3) sprawdzian - obejmujący zakres wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji, trwający do 15 minut, jego wyniki wpisujemy do dziennika kolorem zielonym;

4) praca klasowa - obejmująca zakres wiadomości i umiejętności z danego działu, semestru lub więcej niż z 3 ostatnich lekcji, trwająca co najmniej 45 minut (1 godzinę lekcyjną), jej wyniki wpisujemu do dziennika kolorem czerwonym.

11. Odpowiedź ustna na lekcji, kartkówka i sprawdzian nie muszą być wcześniej zapowiedziane i nie ma ograniczeń, co do ich ilości w ciągu dni lub tygodnia.

12. 1) Uczeń ma prawo do trzech nieprzygotowań do lekcji w ciągu semestru z każdych zajęć edukacyjnych (przedmiotu);

2) odnotowane to jest w dzienniku lekcyjnym za pomocą znaku "-" w podpisanej "przyg." rubryce w osiągnięciach edukacyjnych uczniów z danego przedmiotu;

3) każde następne (czwarte, piąte itp.) nieprzygotowanie oceniane jest stopniem niedostatecznym;

4) nieprzygotowanie do lekcji uczeń ma prawo zgłosić tylko na początku zajęć lub przed nimi, przed pracą klasową tylko wtedy, jeżeli nie był na lekcji powtórkowej;

5) na wychowaniu fizycznym nauczyciel nie wpisuje nieprzygotowania do lekcji, jeżeli na początku zajęć uczeń przedłoży zwolnienie lekarskie, usprawiedliwienie od rodziców lub usprawiedliwi się sam np. z powodu choroby, niedyspozycji czy złego samopoczucia;

6) w przypadku nadużywania samodzielnych usprawiedliwień na lekcjach wf., nauczyciel powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy, a także ma prawo do rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

13. Z przedmiotów: wf., plastyka, technika, muzyka, el. informatyki w zakres pracy klasowej wchodzą wyłącznie elementy z teorii danego przemiotu, umiejętności praktyczne nie są przedmiotem pracy klasowej.

14. W zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych praca klasowa może przybierać różne formy np. pisemny sprawdzian okresowy, wypracowania, dyktando, sprawdzian wiadomości i umiejętności:

1) praca klasowa musi być zapowiedzina z co najmniej tygodniowym wprzedzeniem, poprzedzona co najmniej godzinnym powtórzeniem i z wyraźnym określeniem zakresu materiału jaki będzie obejmować,

2) w ciągu jednego dnia uczniowie danej klasy nie mogą mieć więcej niż jedną pracę klasową, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy prace klasowe (przy czym za tydzień uznaje się dni od poniedziałku do piątku włącznie),

3) zapowiadając pracę klasową ustnie, nauczyciel wpisuje jednocześnie ołówkiem, w dzienniku lekcyjnym, w rubryce przeznaczonej na temat z danego przedmiotu, w przwidywanym terminie notkę "Praca klasowa", sprawdzając przy tym, czy nie istnieje już taki wpis danego dnia i czy w danym tygodniu nie jest to czwarty lub kolejny wpis,

4) formalnie zapowiedź pracy klasowej stanowi ustna informacja nauczyciela o niej i powyższa notka w dzienniku lekcyjnym.

5) jeżeli nauczyciel zapowiedział pracę klasową ustnie, ale nie wpisał jej w dzienniku lekcyjnym lub odwrotnie, to kolejni nauczyciele zapowiadający i wpisujący pracę klasową w danym dniu lub tygodniu mogą uznać ją za niezapowiedzianą,

6) w przypadku odwołania pracy klasowej, z przyczyn losowych lub innych, jej przełożenie może nastąpić tylko z zachowaniem terminów i procedur zawartych w ppkt. 1),2),3),4),5),

7) jeżeli przłożenie pracy klasowej jest dłuższe niż 2 tygodnie po lekcji powtórzeniowej, to musi być ona poprzedzona co najmniej godzinnym powtórzeniem (bez względu na wcześniejsze powtórzenie),

8) w przypadku dwóch lub więcej godzin powtórzeniowych, 2 tygodnie, o których mowa w ppkt. 7) liczymy od ostatniej lekcji powtórzeniowej,

9) uczeń nieobecny podczas pisania pracy klasowej ma obowiązek napisania jej w terminie określonym i uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu,

10) uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej ma prawo do jej poprawy w terminie określonym i uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu,

11) w sytuacjach, o których mowa w ppkt. 9) i 10) nauczyciel nie ma obowiązku poprzedzać poprawkową pracę klasową lekcją powtórzeniową, chyba że zdecyduje inaczej,

12) nauczyciel sam może zdecydować o poprawie pracy klasowej przez wszystkich lub część uczniów, sam też decyduje czy taką poprawkę poprzedzić lekcją powtórzeniową,

13) w sytuacji poprawy pracy klasowej ppkt. 9),10),11),12) nie muszą być zachowane procewdury i terminy z ppkt. 1),2),3),4) i 5) z zastrzeżeniem ppkt. 14),15),16),17), i 18),

14) ocenę z poprawionej pracy klasowej nauczyciel wpisuje do dziennika tylko wtedy gdy jest ona wyższa od oceny z pierwszej pracy klasowej wg. wzoru z ppkt. 15),

15) do dziennika lekcyjnego nauczyciel wpisuje np. 1/3+,

16) formę prac klasowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel, nie rzadziej niż 2 razy w ciągu półrocza,

17) sprawdzone i ocenione prace klasowe uczniów są przechowywane przez nauczyciela przez 1 rok kalendarzowy, licząc od dnia napisania pracy klasowej i są udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) na ich prośbę,

18) sprawdzone i ocenione prace klasowe dajemy uczniom do podpisu przez rodziców i zobowiązujemy do zwrotu w określonym terminie, w przeciwnym razie wpisujemy uwagę uczniowi.

15. Nauczyciel ocenia wiadomości i umiejętności ucznia w następujących terminach, w przypadku:

1) odpowiedzi ustnej - natychmiast po jej udzieleniu,

2) kartkówki i sprawdzianu - w ciągu 1 tygodnia od dnia napisania,

3) pracy klasowej - w ciągu 2 tygodni od dni napisania,

4) praktycznych prac z plastyki, techniki, muzyki, wychowania fizycznego bezpośrednio po ich wykonaniu chyba, że wymaga to dodatkowych obliczeń (np. z wf.) - w ciągu 1 tygodnia od dnia ich wykonania.

16. W ocenianiu bieżącym, tam gdzie jest to możliwe, stosuje się przelicznik procentowy na oceny według skali (z tolerancją +/- 3%):

Procent poprawnych odpowiedzi ----- Ocena

100% - 91% ----- bardzo dobry
90% - 71% ----- dobry
70% - 51% ----- dostateczny
50% - 33% ----- dopuszczający
32% i mniej ----- niedostateczny

17. Powyższa tabela nie uwzględnia pytań z wymagań ponadprogramowych (na ocenę celującą).

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który odpowiedział poprawnie na pytanie z wymagań ponadprogramowych (na ocenę celującą), a pozostałe odpowiedzi z wymagań podstawowych i ponadpodstawowych mieszczą się w przedziale oceny bardzo dobrej;

2) jeżeli uczeń odpowiedział poprawnie na pytanie z wymagań ponadprogramowych (na ocenę celującą), a pozostałe odpowiedzi z wymagań podstawowych i ponadpodstawowych mieszczą się w przedziale oceny niższej niż bardzo dobry to nie otrzymuje on oceny celującej, ale punkty uzyskane z pytania (zadania) z wymagań ponadprogramowych (na ocenę celującą) zaliczane są do punktacji z wymagań podstawowych i ponadpodstawowych;

3) podczas odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu, pracy klasowej (lub innej formy aktywności ucznia) pytanie lub zadanie spełniające kryteria wymagań ponadprogramowych (na ocenę celującą) musi być wyraźnie wyartykułowane lub oznaczone "na ocenę celującą".

16. 1) Z zajęć edukacyjnych uczniowie klas IV - VI otrzymują oceny bieżące (cząstkowe) wpisywane do dziennika lekcyjnego;

2) bieżące osiągnięcia z zajęć edukacyjnych uczniów uzyskane w I półroczu, są podstawą do ustalenia klasyfikacyjnej oceny śródrocznej;

3) bieżące osiągnięcia z zajęć edukacyjnych uczniów uzyskane w II półroczu są podstawą do ustalenia klasyfikacyjnej oceny rocznej;

4) średnia arytmetyczna ocen bieżących (cząstkowych) nie jest podstawą, a jedynie może być pomocna w ustaleniu klasyfikacyjnej oceny śródrocznej lub rocznej.

17. 1) W klasach I - III dopuszcza się ocenianie bieżące w formie opisowej popartej stopniem ustalonym przez nauczyciela danej klasy (oddziału).

2) Bieżące osiągnięcia uczniów klas I - III są odnotowane przez nauczycieli, co miesiąc w uczniowskich dzienniczkach oceny opisowej. Są one podstawą do sporządzenia opisowej oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej.

3) W klasach I - III oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-27 13:03
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-01 10:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 739
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-01 10:02

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3059251
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony