Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Obowiązki nauczycieli i wychowanków.

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele klas IV - VI zapoznają uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) z:

-- wymaganiami edukacyjnymi z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w danej klasie wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania;
-- sposobami, częstotliwością i formami sprawdzania osiągnięć uczniów (WSO);
-- warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
-- przedmiotowym systemem oceniania (PSO).

2. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas informują wychowanków oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobach i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Rodziców (prawnych opiekunów) informują na pierwszym, w danym roku szkolnym, zebraniu klasowym rodziców.

4. Uczniów - na pierwszych zajęciach edukacyjnych, o ocenianiu zachowania na pierwszych lekcjach wychowawczych.

5. Potwierdzenie przez rodziców powyższych informacji dokonuje się w następujący sposób:

1) wychowawca klasy w dzienniku lekcyjnym w rubryce poświęconej kontaktom z rodzicami wpisuje notatkę o treści: "Dnia... zapoznano rodziców z wymaganiami edukacyjnymi z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO) uczniów klasy... (w tym o ocenianiu zachowania). Ponadto poinformowano, że wyżej wymienione dokumenty znajdują się do wglądu u wychowawcy klasy dyrektor szkoły";

2) przedstawiciel trójki klasowej rodziców składa podpis pod wyżej podaną notatką potwierdzającą ten fakt.

6. Potwierdzenie przez uczniów powyższych informacji dokonuje się w następujący sposób:

1) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w dzienniku lekcyjnym na stronie, na której wpisuje się oceny z tych zajęć wpisuje na dole notatkę następującej treści: "Dnia... zapoznano uczniów z wymaganiami edukacyjnymi oraz z przedmiotowym systemem oceniania z... (nazwa zajęć edukacyjnych)...".

2) wychowawca klasy, w dzienniku lekcyjnym, na stronie dotyczącej ocen zachowania wpisuje na dole notatkę następującej treści: "Dnia... zapoznano uczniów z warunkami, sposobami i kryteriami oceniania zachowania oraz z warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.".

3) pod wyżej podanymi notatkami przedstawiciel samorządu klasowego składa podpis potwierdzający ten fakt.

7. W klasach 0 - III, na początku roku szkolnego, nauczyciele informują tylko rodziców (prawnych opiekunów) o:

-- wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych danej klasie;
-- sposobach, częstotliwości formach sprawdzania osiągnięć uczniów;
-- warunkach, sposobach i kryteriach oceniania zachowania.

8. Potwierdzenie przez rodziców powyższych informacji dokonuje się identycznie jak w przypadku rodziców uczniów klas IV - VI.  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-27 08:54
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-06-27 09:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 529
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-06-27 09:57

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2863892
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-25 11:18

Stopka strony