Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Cele i zadania szkoły.

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w odpowiednich przepisach wykonawczych na jej podstawie, w szczególności:

-- Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
-- Umożliwia absolwentom dalszą naukę w gimnazjum,
-- Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków uczniów,
-- Sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości szkoły,
-- Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracą z poradnią pedagogiczną, indywidualne rozmowy z rodzicami, pedagogizację rodziców na spotkaniach z nimi, powierzenie wybranemu nauczycielowi zadań dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
-- Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły. W przypadku konieczności organizuje pomoc w wyborze odpowiedniej placówki dydaktyczno-wychowawczej dla określonego przypadku kalectwa. W przypadku niskiego stopnia kalectwa, szkoła zapewnia pomoc poprzez: umożliwienie pobierania nauki razem z rówieśnikami w danym oddziale,
-- Uczniom niepełnosprawnym szkoła zobowiązuje się do nauczania indywidualnego,
-- Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań, organizacje uczniowskie, itp.,

2. Szkoła realizuje cele i zadania stosując się do następujących zasad:

1). Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych sprawują nauczyciele. Podczas zajęć nadobowiązkowych - nauczyciele, którym te zajęcia powierzono.
2). Uczniowie przebywający w szkole podczas przerw lekcyjnych oraz w trakcie opuszczania szkoły po zajęciach, pozostają pod opieką nauczyciela dyżurnego.
3). Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa zarządzenie dyrektora szkoły.
4). Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę podejmują nauczyciele, wychowawcy razem z rodzicami.
5). Nauczyciel sprawuje opiekę indywidualną przez ciągły kontakt z uczniami oddziału przedszkolnego, klas I-III, podczas lekcji i przerw miedzylekcyjnych.
6). Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu, wzroku, poprzez dobór właściwego miejsca w klasie, utrzymywanie kontaktu z lekarzem, pielęgniarką. W miarę potrzeby kieruje do specjalistycznych przychodni lekarskich..., organizuje gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnych.
7). Opieka nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formu tej opieki, sprawowana jest porzez:
-- Uzupełnienie przez szkołę brakujących podręczników,
-- Zapewnienie bezpłatnego śniadania,
-- Zwolnienie z opłat oraz składek w części lub w całości,
-- Zwolnienie z opłat w ramach limitu zwolnień określonych przez placówkę ubezpieczeniową,
-- Współpraca z placówką opieki społecznej w celu uzyskania doraźnej pomocy finansowej.
8). Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, uczących w danym oddziale zwanemu dalej "wychowawcą".
9). Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by wychowawca prowadził swój oddział przez cały rok nauczania, szczególnie w klasach I-III.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-23 08:39
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-06-23 09:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 538
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-06-23 09:46

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3055363
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony