Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 50

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14.08.2015

OR.0050.50.2015

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.318) Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta) zarządza, co następuje.

§ 1

Dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym
na dzień 6 września 2015 r., powołuje się obwodowe komisje do spraw referendum
w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Składy osobowe obwodowych komisji do spraw referendum podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Jacek Waśko

 

  • autor informacji: Elżbieta Habasińska
    data wytworzenia: 2015-08-18
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-08-18 11:40
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2015-08-18 11:45

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

Wniosek do urzędu gminy złożony najpóźniej

do dnia 22 sierpnia 2015roku.

Forma wniosku: ustnie osobiście, pisemnie, telefonicznie, telefaxem, elektronicznie e-mail

Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, wskazanie adresu na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odbioru pakietu, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców miasta i gminy  Dobrzyń nad Wisłą.

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

P. Elżbieta Habasińska, pok. 4, Tel. 54 253 05 30 ( godziny pracy urzędu)

drukuj ()

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wyborca niepełnosprawny  o znacznym  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat  może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.

Termin składania wniosków – do dnia 28 sierpnia 2015roku

Szczegółowych informacji udziela i wnioski przyjmuje:

P. Elżbieta Habasińska, pok. 4, tel. 54 253 05 30 (godziny pracy urzędu) 

drukuj ()

WYBORCY ZAMELDOWANI NA POBYT CZASOWY i BEZ ZAMELDOWANIA.

Wyborca stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisany zostanie do rejestru wyborców po złożeniu w tej sprawie pisemnego wniosku w urzędzie gminy (referat ewidencji ludności).

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL.

Do wniosku dołącz się: kserokopię dokumentu tożsamości, pisemną deklarację

z podaniem obywatelstwa i adresu stałego zamieszkania na terytorium RP. 

Termin składania wniosków- do dnia 1 września 2015r.

 

Szczegółowych informacji udziela i wnioski przyjmuje

P. Krystyna Furmańska, pok. 2, tel. 54 253 05 49, (godziny pracy urzędu)

 

drukuj ()

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.14.2015

BURMISTRZA MISTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

Z dnia 10 marca 2015r.

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

 

    Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U.2011.21.112 ze zm.) dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzam, co następuje:

§1

Zapewnia się na terenie Miasta i Gminy 37 miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wyborczych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§3

Plakaty i hasła  wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nie usunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

§4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń   na terenie  Gminy  Dobrzyń nad Wisłą,  a także   poprzez  zamieszczenie  jego      treści  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

                                                                              JACEK WAŚKO   

drukuj ()

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Podmioty uprawnione (art.48 ust.1 ustawy Kodeks Wyborczy) dokonują zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 sierpnia 2015r. w Urzędzie Miasta

i Gminy Dobrzyń nad Wisłą p. 2  (Urząd Stanu Cywilnego) w godzinach

 pracy urzędu.

Druki zgłoszeń można pobrać w pok. 2 i 4. 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2397
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-08-18 11:46

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4504629
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-20 13:18

Stopka strony