Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA

                                                                                                              

 

Publicznego Gimnazjum im. A. A. Kochańskiego

w Dobrzyniu nad Wisłą

 

 

 

Opracowano w oparciu o:

 

- zarządzenie MEN o systemie oświaty z dnia 7 września 1999r. (z późniejszymi zmianami);

- statut szkoły;

- podstawy programowe.

 

Ocenie podlegają: wiedza, umiejętności i postawa. Oceniane są różne formy aktywności uczniowskiej.

 

 

Głównymi celami szkolnego systemu oceniania są:

 

- pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia;

- ukierunkowanie jego dalszej pracy;

- wykształcanie umiejętności samokontroli i samooceny;

- wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;

- wyrabianie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowania się nimi;

- nabywania umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań;

- informowanie rodziców o postępach ich dzieci, a nauczycieli o poziomie osiągnięć celów kształcenia.

 

 

 

Funkcje oceny:

 

• diagnostyczna

 

umożliwia rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia , obserwacji jego rozwoju, określenie efektywności stosowanych metod pracy, branie przez ucznia odpowiedzialności za proces uczenia się oraz planowanie procesu nauczania;

 

 

                                                       

 

 

• motywująca

 

stwarza sytuację pozwalające na osobiste i aktywne zaangażowanie się w naukę, podejmowania działań bez strachu przed niepowodzeniem, utożsamianie zadania szkoły jako osobistej  potrzeby,  celu lub zainteresowania.

 

 

• klasyfikacyjna

 

ocena poziomu opanowania wiedzy w określonym przedziale czasu i porównywanie osiągnięć uczniów ze standardami oraz różnicowanie dalszych możliwości kształcenia w zależności od możliwości ucznia.

 

 

 

Oceną objęte są:

 

- umiejętność interpretacji, uzasadniania;

- stosowania wiadomości w nowych sytuacjach;

- znajomość faktów i pojęć;

- umiejętność pracy samodzielnej;

- umiejętność pracy w grupie;

- wytrwałość;

- stosowanie języka przedmiotu;

- tempo przyswajania wiedzy;

- umiejętność samooceny;

- postawa;

- niezależność.

 

 

Sposób przeprowadzania procesu oceniania:

 

-akcentując pozytywy;

-obiektywnie;

-systematycznie;

-diagnostycznie;

-wg ściśle ustalonych norm i kryteriów;

-uwzględniając indywidualne możliwości ucznia;

-organizując pracę z zastosowaniem różnych metod aktywizujących.

 

                                                        

 

 

 

 

W jaki sposób oceniamy:

 

- stosując sześciostopniową skalę w ocenianiu bieżącym, semestralnym i końcoworocznym;

- oceniając indywidualną, grupową lub zbiorową pracę.

 

 

Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

 

-         cząstkowe, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania. Oceny cząstkowe stosowane są w tej samej skali jak oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (semestralne). Dopuszcza się stosowania „+” i „–” do ocen cząstkowych celem zmotywowania ucznia do pracy;

-         okresowe i roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidywanych w programie nauczania na dany okres. Stopnie te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.

 

 

Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (semestralne), ustala się w stopniach wg następującej skali:

 

- stopień celujący -6,

- stopień bardzo dobry - 5,

- stopień dobry - 4,

- stopień dostateczny - 3,

- stopień dopuszczający - 2,

- stopień niedostateczny - l.

 

Oceniają:nauczyciel, wychowawca, uczniowie.

 

Ile razy i w jaki sposób oceniamy?

 

Oceniamy za pomocą testów, prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, prac w grupach, dyskusji i debat, prac ze słownikami,... .

 

Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). W trakcie semestru powinny być przeprowadzone min 2 prace pisemne (z wyłączeniem przedmiotów artystycznych). Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania ocenionej pracy klasowej. Uczeń z dłuższą usprawiedliwioną nieobecnością termin poprawy bądź napisania pracy klasowej ustala z nauczycielem danego przedmiotu.

                                                        

Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

 

Nauczyciel powinien ustalić ocenę semestralną ucznia w oparciu o min   4 oceny cząstkowe.

 

Prace pisemne powinny być sprawdzone i ocenione w ciągu 2 tygodni od daty napisania prac.

 

Na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie semestralnej; a o ocenie niedostatecznej informuje na piśmie.

 

O ostatecznej ocenie uczeń jest poinformowany na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

 

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Ocenę z zachowania ustala wychowawca i jest ona ostateczna.

 

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki. Decyzję o zwolnieniu z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

 

Jeżeli nieobecności nieusprawiedliwione ucznia przekraczają połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania, to uczeń może być nie klasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych.

 

Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, który przeprowadza się na  zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

Zasady organizowania egzaminu poprawkowego:

 

 

Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

Egzamin poprawkowy wyznacza się w przypadku oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem:

-         uczeń ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego w przypadku jednej oceny niedostatecznej;

-         rada pedagogiczna ma prawo w uzasadnionych przypadkach wyznaczyć uczniom dwa egzaminy poprawkowe;

-         wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składają rodzice dziecka na ręce dyrektora szkoły.

 

-         egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych;

-         termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich;

-         egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

- dyrektor szkoły;

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

- nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne -jako członek komisji;

-         nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne (powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły).

-         z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne , wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia ze zwięzłą informacją o ustnych odpowiedziach ucznia;

-         uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły. O niestawieniu się na egzamin rodzice (prawni opiekunowie) informują dyrektora nie później niż w dniu wyznaczonym na tenże egzamin.

-         uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub nie stawił się na egzamin i nie usprawiedliwił nieobecności nie otrzymuje promocji i powtarza klasę;

-         rada pedagogiczna może podjąć decyzję o promowaniu ucznia, mimo że nie zdał egzaminu poprawkowego;

-         decyzję taką można podjąć tylko raz w danym etapie kształcenia.

 

Egzamin poprawkowy wyznacza się tylko w stosunku do ocen końcowych w danym roku szkolnym. W sytuacji gdy uczeń kwestionuje ocenę klasyfikacyjną śródroczną  - nie wyznacza się egzaminu sprawdzającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady organizowania egzaminu gimnazjalnego:

 

 

Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpił do egzaminu.

 

W klasie trzeciej gimnazjum komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin obejmujący:

-         wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,

-         umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.

-          

Egzamin gimnazjalny jest powszechny i obowiązkowy, przeprowadzony w semestrze letnim, w terminie ustalonym przez komisję egzaminacyjną.

 

Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.

 

Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu. Zwolnienie to jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części najwyższego wyniku.

 

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w wyznaczonym terminie  lub go przerwał, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej lecz nie później niż do 31 sierpnia danego roku, gdyż skutkuje to powtarzaniem ostatniej klasy i przystąpieniem do egzaminu w następnym roku.

 

Wynik egzaminu jest ostateczny. Odnotowuje się go na świadectwie lecz nie wpływa na ukończenie szkoły.

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach dla każdego ucznia komisja okręgowa przesyła do szkoły w terminie do dnia 10 czerwca danego roku, a w przypadku późniejszego składania egzaminu do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

Uczeń może w terminie 2 dni od daty egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia  do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenie w terminie 7 dni od ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dyrektor komisji okręgowej może unieważnić egzamin i zarządzić go ponownie w ustalonym przez siebie terminie.

 

Egzamin gimnazjalny w klasie trzeciej gimnazjum przeprowadza się począwszy od 2002 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne:

 

 

Wymagania konieczne na stopień dopuszczający obejmują elementy treści nauczania:

-         niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu;

-         potrzebne w życiu. Wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych.

 

Wymagania podstawowe na stopień dostateczny obejmują elementy treści nauczania:

-         najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu;

-         łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego;

-         niewielkim stopniu złożoności - przystępne;

-         często powtarzające się w programie nauczania;

-         dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i poza szkolnych;

-         określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych;

-         głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym stopniu wiadomości.

Treści podstawowe nie powinny przekraczać 30% treści całego programu.

 

Wymagania rozszerzające na stopień dobry obejmują elementy treści nauczania:

-         istotne w strukturze przedmiotu;

-         bardziej złożone, mniej przystępne niż treści wymagań podstawowych;

-         przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych;

-         użyteczne w działalności szkolnej i pozaszkolnej;

-         o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych;

-         wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów (przykładów) znanych z lekcji, podręcznika.

 

Wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania. Są to treści:

-         złożone, trudne, ważne do opanowania;

-         wymagające korzystania z różnych źródeł;

-         umożliwiające rozwiązywanie problemów;

-         pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym;

-         dające pełne opanowanie programu.

 

Wymagania wykraczające na stopień celujący obejmuj ą treści:

-         znacznie wykraczający poza program nauczania;

-         stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, wynikające z samodzielnych zainteresowań;

-         zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

 

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne określają wymagania na poszczególne oceny w oparciu o realizowany przez siebie program nauczania.

 

Uczniowie i ich rodzice otrzymują informację o wymaganiach oraz o sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych na początku każdego roku szkolnego.

 

 

Sposób przeliczania liczby punktów na ocenę szkolną(testy, prace klasowe,...):

 

32% - 48% punktów - dopuszczający;

49% - 72% punktów - dostateczny;

73% - 90% punktów - dobry;

91% - 100% punktów - bardzo dobry;

powyżej 100% punktów-celujący.

W zależności od przedmiotu, zakresu sprawdzanej wiedzy i możliwości uczniów powyższa skala może ulec modyfikacji.

 

Ocenianie sprawdzianów ortograficznych(dotyczy tylko języka polskiego):

 

O błędów - bardzo dobry;

1 błąd - dobry;

2 błędy - dostateczny;

3 błędy - dopuszczający;

4 błędy - niedostateczny.

Przekazywanie informacji o ocenie:

 

Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

Uczniów o ocenie informujemy na bieżąco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposoby przekazywania informacji rodzicom:

 

-         kontakty bezpośrednie nauczyciela (wychowawcy) z rodzicami: zebrania ogólnoszkolne, klasowe, rozmowy indywidualne, zapowiedziana wizyta w domu dziecka;

-         kontakty pośrednie nauczyciela (wychowawcy) z rodzicami: rozmowa telefoniczna,   korespondencja listowna, adnotacja w zeszycie przedmiotowym.

 

W procesie informowania rodziców o postępach ich dzieci nauczyciel (wychowawca) przestrzega zasad  związanych z dostarczaniem informacji zwrotnych:

-         dostarcza informacji, gdy rodzic jest przygotowany na ich przyjęcie,

-         najpierw opisuje wyniki pracy ucznia, jego zachowanie a następnie swoją reakcje na nie,

-         przekazuje informacje o efektach pracy ucznia, a nie wydaje sądu o uczniu - człowieku;

-         podaje informacje dotyczące tego, co uczeń jest w stanie zmienić;

-         dozuje ilość informacji; informacja powinna być szybką reakcją na konkretną zmianę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

 

Cel- weryfikacja efektywności przyjętego szkolnego systemu oceniania.

Termin :

-         po roku funkcjonowania systemu - roczny - opisujący działanie systemu w szkole

-         po 3 latach - trzyletni - opisujący efektywność systemu w stosunku do danej grupy, która przeszła cały cykl kształcenia i zakończyła go egzaminem.

 

 

 

Sposób realizacji:

-         powołanie zespołu do spraw ewaluacji;

-         gromadzenie informacji zwrotnej od różnych podmiotów (nauczyciel, uczeń, rodzic, dyrektor);

-         opracowanie narzędzi do badania ewaluacji (ankieta) , spotkania z rodzicami, z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców, korygowanie niedociągnięć ujawnionych w procesie stosowania szkolnego systemu oceniania;

-         ustalenie czy błąd był w systemie czy w nieumiejętnym stosowaniu;

-         udoskonalanie systemu i dalsze stosowanie go;

-         końcowy raport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

ustalania oceny zachowania ucznia

Publicznego Gimnazjum im. A. A. Kochańskiego w Dobrzyniu n. Wisłą.

 

 

Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia jego obowiązków szkolnych, pracy nad rozwojem własnej osobowości, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i dorosłych oraz pracy w organizacjach samorządowych, artystycznych i innych.

 

Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na

-         Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

Wpływ oceny z zachowania na promocję lub ukończenie szkoły reguluje rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

 

Ocenę zachowania ustala się niezależnie od stopni i przedmiotów nauczania.

 

Zachowanie ucznia ocenia się następująco:

-         wzorowe - wz,

-         bardzo dobre - bdb,

-         dobre - db,

-         poprawne - pop,

-         nieodpowiednie - ndp,

-         naganne - nag.

 

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia

 

Oceny zachowania powinny być ustalone w terminie 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

Ocena zachowania dotyczy pierwszego semestru nauki szkolnej lub roku szkolnego.

 

Na prośbę ucznia lub rodzica wychowawca jest zobowiązany wyjaśnić zainteresowanemu, jakimi kryteriami kierował się ustalając ocenę zachowania.

 

Wychowawca przedstawia oceny zachowania na klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej i uzasadnia oceny naganne oraz wzorowe, a na prośbę członków rady, również inne.

 

Rada pedagogiczna w wyniku dyskusji może wnioskować o zmianę oceny zachowania ucznia

O podwyższenie oceny zachowania może również wnioskować samorząd uczniowski.

 

Każdy uczeń otrzymuje 100 punktowy kredyt i może otrzymać ocenę z zachowania :

-         naganne                                   do 49 pkt,

-         nieodpowiednie                       od 50 - 79 pkt,   

-         poprawne                                         od 80 -109 pkt,

-         dobre                                      od 110 - 139 pkt,

-         bardzo dobre                           od 140 - 169 pkt,

-         wzorowe                                  powyżej 169 pkt.

 

Do 100 punktowego kredytu dodajemy punkty:

Jednorazowo za udział w:

Olimpiadach przedmiotowych - szkolnych                      10 pkt

- powiatowych/ rejonowych    15 pkt

- wojewódzkich                      30 pkt

Konkursach plastycznych i innych - szkolnych              5 pkt

- powiatowych/ rejonowych     15 pkt

- wojewódzkich                       20 pkt

Jednorazowo za znaczący udział w:

Konkursach turystycznych - szkolnych                           5 pkt

-powiatowych/rejonowych       15 pkt

 

Jednorazowo za udział w zawodach sportowych na szczeblu:

- gminnym                              10 pkt

- powiatowym                         20 pkt

- wojewódzkim                        30 pkt

Jeżeli uczeń odmawia bez uzasadnienia reprezentowania szkoły w zawodach odbiera mu się wcześniej zdobyte punkty za sport.

 

Pracę w Samorządzie Uczniowskim

- w zarządzie SU                      20 pkt,

- w zarządzie klasy                   10 pkt,

- w sekcji SU                           15 pkt

 

Pracę w organizacjach pracujących systematycznie (spotkania co najmniej raz w tygodniu)                                                                

- jednej                                    10 pkt

- wielu                                     15 pkt

 

Praca w innych organizacjach                                        

- jednej                                    5 pkt

- wielu                                     10 pkt

 

 

Pracę na rzecz szkoły (jednorazowo)

- przygotowywanie imprez szkolnych              10 pkt

- udział w akademiach                                     10 pkt

 

Pracę na rzecz klasy, uroczystości klasowe itp. (jednorazowo) 10 pkt

 

Wysoką kulturę osobistą (jednorazowo)                         od 1 do 10 pkt

 

Inne - szczególnie pozytywne zachowania                       od 1 do 10 pkt.

 

Od 100 punktowego kredytu odejmujemy każdorazowo punkty za:

 

Przeszkadzanie na lekcji                                                 5 pkt

 

Niewykonywanie poleceń nauczyciela                             3 pkt

 

Aroganckie zachowanie się do osób dorosłych               10 pkt

 

Ubliżanie koledze                                                           5 pkt

 

Zaczepianie słowne drugiej osoby                                  5 pkt

 

Zaczepianie fizyczne drugiej osoby                                 20 pkt

 

Wulgarne słownictwo                                                    10 pkt

 

Inne złe zachowanie na terenie szkoły                             5 pkt

 

Celowe niszczenie sprzętu, mebli, innych rzeczy             20 pkt

 

Kradzież na terenie szkoły lub po za nią                          30 pkt

 

Palenie papierosów na terenie szkoły lub poza nią           30 pkt

 

Picie alkoholu na terenie szkoły lub po za nią                  40 pkt

 

Wyłudzanie pieniędzy                                                    30 pkt

 

Wagary – 2 pkt za każdą nieusprawiedliwioną godzinę

 

Spóźnienia – 1 pkt za każde nieusprawiedliwione spóźnienie

 

 

 

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

 

W przypadku nie stosowania się do w/w zalecenia uczniowi będą wymierzone następujące kary:

 

1.     za użycie telefonu po raz pierwszy: telefon zostanie oddany do depozytu dyrektora szkoły, a uczeń otrzyma adnotację o zaistniałej sytuacji w zeszycie uwag;

2.     za użycie telefonu po raz drugi: do szkoły zostaną wezwani rodzice ucznia, który używał telefonu komórkowego. Uczeń otrzyma również stosowną adnotację o użyciu telefonu w zeszycie uwag;

3.     za użycie telefonu po raz trzeci: uczeń zostanie ukarany odjęciem 10 punktów z zachowania.

 

Uczeń ma obowiązek nosić mundurek szkolny.

 

W przypadku nie respektowania tego obowiązku, uczeń będzie ukarany następująco:

 

1.     za brak mundurka po raz pierwszy: uczeń otrzyma ustną naganę dyrektora oraz wpis o braku mundurka do zeszytu uwag;

2.     za brak mundurka po raz drugi: do szkoły zostaną wezwani rodzice oraz uczeń otrzyma stosowny wpis do zeszytu uwag;

3.     za brak mundurka po raz trzeci: uczeń zostanie ukarany odjęciem 10pkt z zachowania.

 

Klasyfikowanie i promowanie ucznia

 

1.     Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej (z zastrzeżeniem sytuacji dopuszczającej promocję warunkową określoną w rozporządzeniu w sprawie oceniania, klasyfikowanie i promowania uczniów).

2.     Uczeń, który nie spełnił w/w warunków, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

3.     Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i religii średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4.     Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

5.     Uczeń kończy gimnazjum:

a)     Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

b)    Jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

6.     Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i religii średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

7.     Uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje nagrodę książkową a jego rodzice list gratulacyjny.

 

 

 

Odwołanie się od ocen

 

      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

      W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły postępuje zgodnie z rozporządzeniem w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 

                                                 Nowelizacja

Wewnątrzszkolny  System  Oceniania Publicznego Gimnazjum im. Adama Adamandego Kochańskiego w Dobrzyniu nad Wisłą został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

 

  • opublikował: root
    data publikacji: 2011-11-02 11:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 907
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-02 11:47

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4253390
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-13 14:05

Stopka strony