Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Regulamin wynagradzania

pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

w Publicznym Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą

Podstawa prawna: art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

§ 1

Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala zasady
i warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, pracowników niepedagogicznych, zwanych dalej pracownikami zatrudnionych w  Publicznym Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)     ustawie o pracownikach samorządowych – rozumie się ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ),

2)     rozporządzeniu płacowym – rozumie się przez to rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398),

3)     zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to związek zawodowy lub jednostkę organizacyjną związku zawodowego działające w szkole, którym przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej.

4)     szkole – rozumie się przedszkole samorządowe, szkołę podstawową, publiczne gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisłą.

§ 3

Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje:

1)     wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy – na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., nr 223, poz. 1458),

2)     dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, premia oraz nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej - na podstawie art. 36 ust. 4-6 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458) oraz regulaminu wynagradzania,

3)     dodatkowe wynagrodzenie roczne – na podstawie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997r., Nr 160, poz. 1080 ze zm.),

4)     dodatkowe wynagrodzenie za pracę: w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta - na podstawie i zasadach określonych w art.151-151(12) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)

5)     odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy - na podstawie i zasadach określonych ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003r., Nr 90, poz. 844 ze zm.),

6)     wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - na podstawie i zasadach określonych w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.),

7)     świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, obejmujące: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy – na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r., Nr 31 poz. 267 ze zm.).

§ 4

1)     Wynagrodzenie wypłaca się raz w miesiącu z dołu, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za które należne jest wynagrodzenie.

2)     Za pisemną zgodą pracownika wynagrodzenie za pracę jest przekazywane na jego rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy we właściwym banku.

§ 5

1.     Wynagrodzenie zasadnicze pracownika określone jest stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji.

2.     Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wynagrodzenia, ustalonego na podstawie ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2002r., Nr 200,
poz. 1679 ze zm.).

3.     Stawki wynagrodzenia zasadniczego określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania.

4.     Wynagrodzenie zasadnicze, o którym mowa ust. 4 podlega corocznemu podwyższeniu o wskaźnik ustalony w ustawie budżetowej, Rady Miejskiej.

5.     Podwyższenie wynagrodzeń, następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

§ 6

Ustala się maksymalne wymagania kwalifikacyjne pracowników na poszczególnych stanowiskach, na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych na tych stanowiskach, określonym w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 regulaminu.

§ 7

1.      W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród pracowników za szczególne osiągnięcia zawodowe, zwany dalej funduszem nagród, w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac.

2.      Fundusz nagród może być podwyższony przez dyrektora szkoły w ramach środków posiadanych na wynagrodzenia osobowe.

3.      Nagrody przyznaje dyrektor szkoły.

4.      Minimalna wysokość nagrody stanowi 50 % minimalnego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu płacowym dla I Kategorii zaszeregowania.

§ 8

Nagrody przyznaje się pracownikom wyróżniającym się w pracy zawodowej szczególnie za:

a)        podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy funkcjonowania szkoły,

b)        podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

c)         wydajność i operatywność w pracy,

d)        w zakresie odpowiedzialności materialnej za dbałość o powierzone mienie oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami,

e)        stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań,

f)           dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań zawodowych nie mieszczących się w zakresie obowiązków pracownika.

§ 9

1.      Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także w innych terminach.

2.      O przyznaniu nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracownik jest zawiadamiany na piśmie.

3.      Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody przekazywany jest do akt osobowych pracownika.

 

 

§ 10

1. Pracownikowi, któremu pracodawca okresowo zwiększa obowiązki służbowe lub powierza dodatkowe zadania, jest przyznawany dodatek specjalny w wysokości do 50 % przysługującego mu wynagrodzenia zasadniczego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wyższej wysokości niż wysokość określona w ust. 1.

§ 11

1)     W razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna.

2)     Wysokość odprawy zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi równowartość:

a)      1-miesięcznego wynagrodzenia – przy stażu nieprzekraczającym 3 lat,

b)      2-miesięcznego wynagrodzenia – przy stażu wynoszącym co najmniej 3lata,

c)       3-miesięcznego wynagrodzenia – przy stażu wynoszącym co najmniej 10 lat.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem : Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia płacowego.

1.      Pracodawca zawiadamia pracowników o wejściu w życie regulaminu i o jego zmianach.

2.      Zawiadomienie o którym mowa w ust. 1 dokonuje się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia treści regulaminu na internetowej stronie szkoły

§ 13

1.      Zmiany w regulaminie wprowadza się w trybie właściwym do jego wprowadzania.

2.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia wywieszenia go na tablicy ogłoszeń.

 

......................................................................

                   (podpis i pieczęć pracodawcy)

         Uzgodniono:

 

.......................................................

  (zakładowa organizacja związkowa)

 

 

.......................................................

  (zakładowa organizacja związkowa)

 

 

.......................................................

  (zakładowa organizacja związkowa)

Załącznik nr 1.

Tabela wynagrodzenia zasadniczego:

 

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota

w zł

Maksymalna kwota w %

od najniższego wynagrodzenia

I

1 100,00

170%

II

1 120,00

180%

III

1 140,00

190%

IV

1 160,00

200%

V

1 180,00

210%

VI

1 200,00

220%

VII

1 220,00

230%

VIII

1 240,00

240%

IX

1 260,00

250%

X

1 280,00

260%

XI

1 300,00

270%

XII

1 350,00

280%

XIII

1 400,00

290%

XIV

1 450,00

300%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2.

Wykaz stanowisk pracowników administracji i obsługi:

Lp.

Stanowisko

Minimalna  grupa wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie oraz

umiejętności

zawodowe

Staż pracy

(w latach)

1.

Sekretarz szkoły

XII/XIV

1350 - 1450

średnie

5

7.

Woźny

II/IV

1120 - 1160

podstawowe

-

8.

Sprzątaczka

I/III

1100 - 1140

podstawowe

-

 

 

 

 

  • opublikował: root
    data publikacji: 2011-11-02 11:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1102
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-02 11:40

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4254882
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-13 14:05

Stopka strony