Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

 

W  DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

 

(2004/2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp

 

Wychowanie to czynność nastawiona na zmianę postępowania drugiego człowieka oraz wszechstronny i ustawiczny jego rozwój.

Szkoła jest instytucją, mającą na celu tworzenie specyficznych warunków rozwoju młodych ludzi poprzez m.in.: modelowanie stosunków interpersonalnych na zasadzie porozumienia i współdziałania dwóch osobowości ucznia i nauczyciela, wyzwalanie aktywności twórczej, inspirowanie do rozwijania zainteresowań, kształcenie umiejętności postępowania w trudnych sytuacjach, uwrażliwienie na potrzeby innych, kontynuowanie tradycji szkolnych i narodowych.

                Aby zadania wynikające z założeń wychowania mogły być skutecznie realizowane konieczna jest współpraca: rodziców, nauczycieli, społeczności szkolnej oraz pracowników związanych z funkcjonowaniem szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.                    MISJA SZKOŁY

 

Jesteśmy Gimnazjum środowiskowym, opierającym się w pracy wychowawczej z młodzieżą na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich.

Mamy na uwadze rozwój osobowości uczniów poprzez integrowanie wiedzy               i umiejętności oraz kształtowania postaw opierając się na dwóch podstawowych funkcjach:

 

 1. FUNKCJA ZEWNĘTRZNA MISJI:

 

1.1 Wizerunek szkoły:

  - szkoła przyjazna dla ucznia i dobrze doposażona

  - pozwala na poznanie siebie ( słabych i mocnych stron)

  - umożliwia kształcenie i wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.

 

1.2        Promowanie uznawanych wartości:

  - promowanie chrześcijańskiego systemu wartości.

  - rozwój ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między

     rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkolną,

  - kształtowanie poglądu, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.

 

 

1.3        Stworzenie możliwości wszechstronnej edukacji poprzez

     -  pomoc wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,

     -  prowadząc  w szerokim zakresie działań lekcyjnych i pozalekcyjnych,

     -  równe szanse w procesie kształcenia poprzez pryzmat wrażliwości na

        sprawiedliwość społeczną.

 

 

 1. FUNKCJA WEWNĘTRZNA MISJI:

 

2.1 Kierunki pracy szkoły:

     - priorytetem jest dobre przystosowanie absolwenta naszego Gimnazjum

       do egzaminu końcowego, aby otworzyć mu drogę do dalszej edukacji,

     - promowanie zdrowego stylu życia

     - prowadzenie działań służących zapoznaniu się z dziedzictwem

       kulturowym i przyrodniczych regionu

 

2.2 Działania edukacyjne:

 

     - praca z dzieckiem zdolnym oraz posiadającym zaległości dydaktyczne

          - kształcenie     postaw  kulturowych  poprzez uczestnictwo w imprezach

            kulturalno – rozrywkowych,

          - próba ukierunkowania absolwenta do dalszej edukacji w celu ułatwienia

            wyboru właściwej szkoły ponad gimnazjalnej

 

     2.3 Integrowanie społeczności lokalnych:

        

A.        Rodzina

  -  rodzice są współgospodarzami szkoły,

  -wspierają wysiłki szkoły podejmowane na rzecz dzieci

  -wspomagają dzieci finansowo

 

B. Instytucje wspierające szkołę:

● Samorząd terytorialny, który:

 - wspiera działania dyrektora i Rady Pedagogicznej służące integrowaniu

   szkoły ze środowiskiem,

 - wspiera szkołę finansowo oraz poprawia warunki  pracy i nauki,

 - promuje szkołę,

 - rozwija poczucie przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny,

   społeczności europejskiej

 

●Poradnia pedagogiczno – psychologiczna, komisariat policji, ośrodek zdrowia, sąd rodzinny i inne placówki

 

 - działania szkoły, dotyczące prawidłowego rozwoju intelektualnego

    i emocjonalnego młodzieży gimnazjalnej,

 - przeciwdziałanie patologiom  społecznym (alkoholizm, nikotynizm itp.)

 - polepszenie warunków życia uczniów

 

C.      Instytucje kulturalne i naukowe:

  Współdziałanie szkoły z nimi w celu:

 - czynnego obcowania z dorobkiem kultury lokalnej, narodowej,

   europejskiej poprzez wycieczki turystyczno – krajoznawcze oraz

   wyjazdy na spotkania kulturalno – rozrywkowe

-  aktywna edukacja poprzez uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych

    np. „zielona szkoła”.

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                    

II.  PODSTAWY AKTÓW PRAWNYCH

 

 1. Konstytucja RP ( art. 48, 53, 54, 70, 72).
 2. Ustawa o systemie oświaty.
 3. Karta Nauczyciela.
 4. Program polityki parorodzinnej państwa.
 5. podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów (Dz. U. Nr 14/99).
 6. Konwencja Prawa Dziecka.
 7. Statut szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           III. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY.

 

 Program ten obejmuje:

 • Sylwetkę absolwenta,

 • Zadania i powinności wychowawcy klasy,

 • Zadania szkoły,

 • Powinności wychowawcze nauczycieli przedmiotów,

 • Zwyczaje i obyczaje szkoły,

 • Współpraca z organem prowadzącym i innymi instytucjami lokalnymi,

 • Współpraca  rodziców ze szkołą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZJA SZKOŁY

 

● JAKIEGO ABSOLWENTA GIMNAZJUM  PRAGNIEMY MIEĆ?:

 

 1. Umie dokonywać odpowiedzialnych wyborów:

1.1         Umie podejmować decyzję,

1.2         Zna skutki swoich decyzji ,

1.3         Wie dlaczego podejmuje działania ,

1.4         Jest w stanie ponieść konsekwencje swego działania,

1.5         Umie  krytycznie ocenić swoje możliwości,

1.6         Nazywa, analizuje i wyraża swoje uczucia,

1.7         Dba o harmonijny rozwój fizyczny.

 

 1. Współtworzy grupę społeczną:

2.1         W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega ich wysiłek oraz pracę,

2.2         Stara się być odpowiedzialny za innych,

2.3         Jest wrażliwy na cierpienie ból i krzywdę,

2.4         Cieszy się z sukcesów  swoich i drugiego człowieka.

 1. Zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce.
 2. Dostrzega urodę świata i potrafi w sposób odpowiedzialny korzystać              z zasobów środowiska naturalnego.
 3. Zna  i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe jest otwarty na europejskie  i światowe wartości kulturowe.

 

ABSOLWENT NASZ JEST SAMODZIELNY I ODPOWIEDZIALNY

 

 

 

● Wychowawca klasy, jego zadania i powinności.

 

 1. Zadania wychowawcy:

1.1.               Kierowanie zespołem pedagogicznym pracującym z klasą,

1.2.               Realizuje program zajęć wychowawczych lekcyjnych                                i pozalekcyjnych w tym komunikacji interpersonalnej profilaktyki uzależnień,

1.3.               Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę,

1.4.               Wspomaga zespół uczniowski w razie potrzeby inspiruje i kieruje realizację podjętych działań,

1.5.               Rozwiązuje bieżące potrzeby wychowawcze.

 

 1. Powinności wychowawcy

2.1            Prowadzi godziny do dyspozycji wychowawcy klasy wg ustalonej tematyki, zgodnej z ogólnymi zadaniami

2.2            Diagnozuje potrzeby i trudności uczniów, oraz procesy interpersonalne zachodzące w klasie,

2.3            Diagnozuje sytuacje rodzinne uczniów,

2.4            Integruje klasę i dba o utrzymanie w niej dobrej atmosfery pracy,

2.5            Udziela uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych lub szkolnych,

2.6            Obserwuje, notuje i ocenia zachowania uczniów,

2.7            Organizuje sytuacje wychowawcze (imprezy klasowe, wycieczki, wspólne wyjścia do kina, teatru itp.) stwarzające możliwość integrowania klasy, kształtowania kultury osobistej uczniów, wdrażania do współdziałania, poszerzania zainteresowań,

2.8            Organizuje (w miarę możliwości) różne formy pomocy dla uczniów np. pomocy koleżeńskiej w nauce, pomocy materialnej itp.

2.9            Utrzymuje partnerską współpracę z rodzicami uczniów,  wspieranie ich w wychowaniu dzieci,

2.10         W szczególnych sytuacjach pełni rolę mediatora pomiędzy uczniem a rodzicami, uczniem a nauczycielem.

 

 

    ● ZADANIA SZKOŁY.

 1. Zadania ponadprzedmiotowe, które ucznia wyposażają w:

1.1.               Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się w celu kierowania własnym rozwojem,

1.2.               Skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach z drugim człowiekiem,

1.3.               Efektywne współdziałanie w grupie (zespole),

1.4.               Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób poprzez wykorzystywanie treści przedmiotowych do kształcenia aktywnej      i twórczej postawy,

1.5.               Sprawne posługiwanie się technologią informatyczną w celu umiejętnego gromadzenia, przetworzenia i wykorzystywania środków informacyjnych.

 

 1. Zadania przedmiotowe Gimnazjum:

1.1        Poznawanie siebie (słabych i mocnych stron), własnej  indywidualności i określenie roli w grupie,                                                                        

1.2        Poznawanie zasad obowiązujących w relacjach międzyludzkich,    rozwijanie  wrażliwości na problemy innych ludzi,

1.3        Zapoznanie z procesem podejmowania decyzji i przewidywanie ich   skutków,

1.4        Prowadzenie profilaktyki społecznej,

1.5        Prowadzenie orientacji zawodowej,

1.6        Przygotowanie młodzieży do odpowiedzialnego rodzicielstwa,

1.7        Stwarzanie warunków do poznania przyrody oraz odpowiedzialnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego,

1.8       Wprowadzenie  poszanowania  do tradycji i dokonań własnego regionu, ojczyzny, Europy i świata  oraz ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW

                Nauczyciele poszczególnych przedmiotów organizują szkolne zajęcia pozalekcyjne umożliwiające rozwój talentów, zainteresowań, postaw                       i umiejętności społeczno – organizatorskich:

1.        Samorząd Szkolny.

2.        Kółko  teatralno – recytatorskie.

3.        Kółko matematyczne.

4.        Kółko dziennikarskie.

5.        Kółka językowe (język francuski, język angielski).

6.        Kółko wokalno – instrumentalne.

7.        Kółko  biologiczno – chemiczne.

8.         Sekcja  PCK

9.          Szkolne Kółko Sportowe SKS.

10.     Kółko informatyczne.

11.     Harcerstwo ZHP.

 

 Kółko teatralno – recytatorskie:

1.        Rozbudzanie zainteresowań teatrem, rodzimą poezją,

2.        Budzenie aktywności twórczej dzieci,

3.        Odkrywanie własnych możliwości i umiejętności,

4.        Podniesienie sprawności dykcji, intonacji i interpretacji głosowej,

5.        Poznanie oczekiwań i możliwości dzieci, przełamanie zahamowań,

6.        Poznanie własnych i cudzych odczuć i możliwości.

 

  Kółko dziennikarskie

 1. Uczy systematyczności i dyscypliny,
 2. Uczy różnych form dziennikarskiej prezentacji (informacje, reportaż, artykuł publicystyczny, dyskusja, wywiad),
 3. Uczy technik merytorycznej dyskusji i planowania oraz podstawowych technik zbiorowego działania,
 4. Uczy technik zbierania i sprawdzania informacji (ocena, poszukiwanie, badanie dokumentów),
 5. Rozwija zmysł obserwacji, uwrażliwia na problemy społeczności lokalnej,
 6. Budzi zainteresowanie światem przyrody.

 

Kółko językowe (Język francuski, język angielski)

 1. Poszerza wiedzę językową, a w szczególnie umiejętność porozumiewania się,
 2. Rozbudza zainteresowanie językiem obcym, kulturą i zwyczajami innych krajów i ludzi,
 3. Uczy tolerancji w stosunku do ludzi, różnych narodowości, ras  i wyznań.

Kółko matematyczne

 1. Zapoznaje z nowoczesną technologią (komputery, Internet),
 2. Rozwija umiejętności logicznego myślenia z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki i innych,
 3. Umożliwia zdobycie umiejętności pracy w grupie (problemy wieloetapowe, gry dydaktyczne),
 4. Rozbudza zainteresowanie matematyką poprzez rozwiązywanie ciekawych problemów   i uczestnictwo  w konkursach matematycznych.

 

Kółko wokalno – instrumentalne:

 1. Rozwija umiejętności wokalne i instrumentalne,
 2. Kształtuje  kulturę muzyczną – umiejętności włączania sztuki muzycznej we własne życie,
 3. Umożliwianie uczniom różnorodnych przeżyć muzycznych,
 4. Wyposaża uczniów  w niezbędne umiejętności muzyczne, rozwijanie ich zdolności oraz estetycznej wrażliwości na muzykę.

 

Kółko biologiczno – chemiczne:

 1. Poszerza informacje o ekologii i ochronie środowiska,
 2. Uwrażliwienie na piękno własnego otoczenia,
 3. Rozbudza potrzeby ochrony środowiska i możliwości technologicznych tej dziedzinie,
 4. Rozwija zmysł obserwacji, prowadzenie hodowli, interpretacji.

 

PCK:

 1. Pokazuje  możliwości pomocy ludziom potrzebującym poprzez: zbieranie pieniędzy, odzieży, żywności,
 2. Ukazuje problemy związane  z paleniem papierosów, AIDS,  piciem alkoholu,
 3. Rozwija możliwości, pogłębienie wiedzy z zakresu pracy, organizacji PCK, prawa humanitarnego.

 

     SKS:

 1. Dąży do harmonijnego rozwoju fizycznego ucznia,
 2. Kształtuje psychomotorykę oraz pożądane postawy w działaniu indywidualnym i zespołowym,
 3. Propaguje aktywność ruchową – rekreacyjną zdrowotną i sportową,
 4. Kształtuje  estetykę  ruchu,
 5. Wyposaża uczniów  w niezbędny zasób wiedzy o kulturze fizycznej,
 6. Opiekuje się uzdolnioną młodzieżą następnie umożliwia starty                       w zawodach różnych szczebli.

 

 

KÓŁKO INFORMATYCZNE:

Popularyzacja informatyki wśród uczniów poprzez:

 1. rozwijanie i pogłębianie zainteresowań informatyką poprzez pokazywanie jej praktycznego zastosowania,
 2. popularyzacja informatyki wśród uczniów,
 3. poszerzenie wiadomości zdobytych na lekcjach informatyki,
 4. korzystanie z niekonwencjonalnych źródeł informacji: multimedia, internet,
 5. wykształcenie umiejętności dostrzegania możliwości zastosowania komputera w różnych dziedzinach życia.

 

HARCERSTWO:

Główne cele działalności naszej drużyny są określone poprzez Statut Związku Harcerstwa Polskiego i realizowane poprzez:

1.       Rozwój duchowy- realizowany między innymi poprzez:

-        życie religijne, rozumiane jako dialog z Bogiem,

-        pokonywanie własnych słabości

-        rozwijanie swoich zdolności i doskonalenie samego siebie (kontakt z przyrodą)

-        służbę innym.

2.       Rozwój intelektualny– można realizować w harcerstwie między innymi poprzez:

-        kształtowanie indywidualności,

-        uczestniczenie w życiu kulturalnym,

-        rozbudzanie zainteresowań.

3.       Rozwój społeczny– można realizować w harcerstwie między innymi poprzez:

-        budowanie braterstwa i przyjaźni,

-        służbę innym,

-        wyrabianie postawy obywatelskiej,

-        poznawanie dziedzictwa tradycji, kultury i cywilizacji Polski, Europy, świata.

4.       Rozwój fizyczny– można realizować w harcerstwie między innymi poprzez:

-        dbałość o sprawność fizyczną poprzez uprawianie sportu i turystyki,

-        poznanie zasad zdrowego trybu życia – popularyzowanie i przestrzeganie zasad higieny,

-        walkę z nałogami.

Główne zasady harcerskiego wychowania, którymi się kierujemy to:

Służba– czynna, pozytywna postawa wobec świata i drugiego człowieka, służba Bogu, Polsce i bliźnim;

Braterstwo – przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych;

Praca nad sobą – nieustanne kształtowanie i doskonalenie własnej osobowości.

Sprawozdania z działalności kółek i organizacji będą przedstawiane raz w roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny.

● ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKOŁY

a)       Prowadzenie kroniki szkolnej.

b)       Organizowanie ślubowania klas pierwszych.

c)       Organizacja apeli szkolnych.

d)       Organizowanie dnia ekologii szkolnej – udział w akcji sprzątania świata.

e)       Organizowanie dnia tygodnia europejskiego.

f)        Organizacja zabaw, dyskotek klasowych i szkolnych.

g)       Organizacja cyklicznych uroczystości szkolnych i klasowych (Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Święto Wiosny, tydzień sportu i Dzień Dziecka, wycieczki i biwak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy).

h)       Organizowanie Dnia Samorządności w szkole (wybory do samorządu, opracowanie regulaminu samorządu i planu pracy).

      i) Organizowanie pomocy w nauce przez nauczycieli i wychowawców oraz 

          uczniów .

  j) Kontakty i współpraca z rodzicami.

 k) Współpraca ze społecznością lokalną.

 

●WSPÓŁPRACA Z ORGANEM PROWADZĄCYM ORAZ                                                                       INSTYTUCJAMI   LOKALNYMI

 

 1. Władze samorządowe:

1.1         nawiązanie kontaktów z władzami lokalnymi poprzez kontakty          z dyrektorem, nauczycielami, uczniami, poprzez uczestnictwo              w uroczystościach szkolnych,

1.2         zapoznanie uczniów z pracą urzędu i wyboru władz samorządowych (udział w  sesjach samorządowych - klasy trzecie),

1.3         udział w zajęciach prowadzonych przez policję na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przeciwdziałanie agresji                i przestępczości.

 

 1. Placówki oświatowo – opiekuńcze oraz kulturalno – oświatowe:

 

2.1         pomoc  uczniom przejawiającym trudności w nauce i zachowaniu np. poprzez kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

2.2         pomoc dzieciom z rodzin patologicznych (współpraca z kuratorem rodzinnym i sądowym),

2.3         udzielenie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (w miarę możliwości szkoły),

2.4         uczestnictwo w wyjazdach do teatru, kina, muzeum.

 

● WSPÓŁPRACA RODZICÓW ZE SZKOŁĄ.

                Najważniejszym elementem programu wychowawczego jest współpraca    z rodzicami. Zgodnie z Konstytucją RP rodzice są głównymi wychowawcami dzieci,  a szkoła winna wspierać rodzinę w procesie wychowawczym, kultywowaniu uniwersalnych wartości i pielęgnowaniu tradycji. Dlatego też rodzice  winni być  partnerami w pracy wychowawczej.

Oto możliwości współpracy rodzice – szkoła w oddziaływaniach wychowawczych:

1.          Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów informują systematycznie o postępach w nauce i zachowaniu dzieci na wywiadówkach okresowych           i semestralnych,

2.          Przekazują informacje w dzienniczkach ucznia  lub  listownie,

3.          Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów zapoznają rodziców na zebraniach:

a)            ze szkolnym programem wychowawczym,

b)            z planem pracy wychowawcy klasy,

c)            z wewnętrznym systemem oceniania,

d)            przedmiotowym systemem oceniania.

4.          Rodzice klas pierwszych przed  rozpoczęciem  roku szkolnego zapoznają się ze statutem szkoły i potwierdzają to swoim podpisem.

5.          Badanie opinii rodziców prowadzone w zależności od potrzeb szkoły.

6.          Rodzice w pracy opiekuńczej i wychowawczej powinni uzyskać wsparcie poprzez:

a)            pedagogizację rodziców – krótkie prelekcje wychowawcy lub pedagoga w zebraniu z rodzicami,

b)            udzielenie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych lub rodzinnych na życzenie rodziców, przez pedagoga, wychowawcę klasy,

c)            skierowanie dzieci (w poszczególnych przypadkach) na badanie lub konsultacje do poradni  psychologiczno – pedagogicznych, logopedy,

d)            udzielenie pomocy rodzinom potrzebującym pomocy (patologicznym, niewydolnym wychowawczo, ubogim),

7.          Zaproszenie rodziców do wspólnych działań na rzecz uczniów szkoły;

a)            udział w imprezach klasowych i szkolnych,

b)            współorganizowanie wycieczek,

c)            udział w drobnych remontach i upiększaniu klasy, budynku szkolnego itp.

 

Kierunek działalności wychowawczej szkoły nie może być w żaden sposób sprzeczny  z wolą i przekonaniami rodziców.

Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za umyślne zniszczenie i kradzieże dokonane w szkole przez ich dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  PLAN   PRACY NA ROK SZKOLNY 2004/2005.

Metody pracy:

 1. Gry zabawy.
 2. Dyskusja na forum grupy.
 3. Twórczość  plastyczna , techniczna  i artystyczna.
 4. Konkursy.
 5. Trening umiejętności.
 6. Warsztaty poznawczo – doskonalące.
 7. Wycieczki tematyczne turystyczno – krajoznawcze.
 8. Uroczystości szkolne, środowiskowe.

 

Formy pracy:

 1. praca w zespołach zadaniowych,
 2. praca w grupach,
 3. praca indywidualna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele operacyjne

 

Treść realizowanego zadania

Osoba odpowiedzialna i termin realizacji

 

Kształtujemy postawy patriotyczne oraz wpajamy szacunek dla polskiej historii                   i symboli narodowych.

 

 

 

 

 

 

 

Uczymy szacunku dla dobra wspólnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultywujemy zwyczaje i obyczaje szkolne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie postawy wrażliwej            i solidarnej wobec drugich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dbamy                                o wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym                           i duchowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo wokół i na terenie budynku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrażamy ucznia do rzetelnej pracy w celu osiągnięcia celów życiowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa i obowiązki ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

Dbałość o czystość języka polskiego                    i kulturę słowa oraz obcowania z kulturą                 i sztuką

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocja szkoły na zewnątrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 65 rocznica wybuchu II wojny światowej, (apel, gazetki).

 

 1. Obchody 86 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę:

- akademia i gazetki

- Bieg Niepodległości.

 

 1. Opiekujemy się miejscem pamięci narodowej na miejscowym cmentarzu.

 

 

 1. Wszyscy dbamy o budynek szkoły                i jego obejście:

           - urządzenie i udekorowanie klasy,

           - drobne naprawy i konserwacje pomocy

  naukowych,

           - sprzątanie przydzielonych terenów przy

             szkole,

          - opieka nad gazetkami klasowymi.

 1. Udział w akcji sprzątania świata.
 2. Udział w gminnej uroczystości w dniu  8 maja z okazji 60 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem

- apel,

- złożenie kwiatów,

- gazetki klasowe.

 

 1. Poznajemy sylwetki wielkich Polaków

 

 

 

 

 

 1. Wycieczki do muzeów, skansenów,

wycieczki krajoznawcze i przedmiotowe

 

 

 1. Ślubowanie klas I.
 2. Dzień Nauczyciela.
 3. Andrzejki.
 4. Sportowy zlot niepodległościowy.
 5. Wigilia.
 6. Choinka Noworoczna.
 7. Dzień Kobiet.
 8. Obchody Dnia Wiosny.
 9. Dzień Matki.
 10. Tydzień sportu i Dzień Dziecka.
 11. Pożegnanie absolwentów.
 12. Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
 13. Prowadzimy kronikę szkoły.
 14. Tydzień Europejski

 

1.          Przygotowujemy jasełkę przed Bożym Narodzeniem.

2.          Organizujemy opłatek w szkole.

 

3.          Uczestniczymy w rekolekcjach wielkopostnych,

4.          Uczestnictwo w Sympozjum Naukowym w Zespole Szkół                       w Dobrzyniu nad Wisłą

5.          Organizujemy pomoc potrzebującym

6.          Działamy w wolontariacie WOŚP

7.          Akcja „Góra Grosza”

8.          Zbiórka pieniężna i akcja na  rzecz Domu Dziecka na  ul. Żytniej we Włocławku

 

 1. Organizujemy konkursy

-          ortograficzny

-          recytatorski

-          plastyczny

-          ekologiczny

-          czytelniczy

-          przedmiotowe zgodnie z wykazem kuratorium

-          matematyczny                                    im. A.A. Kochańskiego

-          biblijny

-          historyczny

-          poetycki  o Kochańskim

-          twórczości

-          szkolnego Mistrza Klawiatury

-          wiedzy o Unii Europejskiej

-          wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego

-          Ogólnopolska Olimpiada zdrowego stylu życia

-          Kangur Europejski

-          Euro quiz

-           

 1. Startujemy w olimpiadach szkolnych i międzyszkolnych

 

 

 

 1. Moje hobby:

- wystawki klas,

- uczestnictwo w zajęciach

  kół zainteresowań:

§         Samorząd Uczniowski,

§         PCK,

§         ZHR,

§         K. Informatyczne,

§         K. Biologiczno-chemiczne

§         K. Recytatorskie,

§         K. Dziennikarskie,

§         K. Wiedzy o Unii Europejskiej

§         K. Matematyczne,

§         Chór

§         Zespół wokalno – instrumentalny,

§         SKS

§         K. Taneczne

 1. Spotkanie z terapeutą Panem Mariuszem Błażewiczem

 

 1. Sugerujemy rodzicom uczniów                                      z trudnościami dydaktycznymi                                                    i wychowawczymi  badania  w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

 1. Udzielamy uczniom pomocy                       w zespołach dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych.
 2. Udzielamy pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej:

- bezpłatne obiady,

- zasiłki, stypendia,

- bezpłatne podręczniki.

-          bezpłatny wyjazd na zimowiska            w góry

-          bezpłatny wyjazd na obóz letni nad morze

 

 1. Organizujemy opiekę zdrowotną nad

          uczniami:

1.        apel poświęcony walce z nałogiem

          - przeglądy czystości (konkurs czystości

2.        z okazji MK Zdrowotnej),

          - pogadanki na temat BHP w szkole, na

             ulicy, w drodze do i ze szkoły,

          - projekcja filmów,

          - przeglądy, leczenie zębów,

-          zajęcia profilaktyczne.

 

 1. Nagradzamy uczniów za najlepsze osiągnięcia w szkolne

-          dyplomy za sport,

-          listy gratulacyjne,

-          nagrody książkowe,

-          wyjazd na bezpłatną wycieczkę za najlepszą średnią ocen (5 osób).

 

 1. Poprawiamy  tężyznę fizyczną:

-          zawody  wewnątrzszkolne,

-          tydzień sportu,

-          rozgrywki klasowe,

-          udział w zawodach międzyszkolnych na różnych szczeblach

 1. Organizowanie aktywnego wypoczynku i rozwoju

-          zimowisko szkolne,

-          letni obóz siatkarski

-          bieg na orientację

-          biwak harcerski

-          kulig harcerski

-          wycieczki rowerowe

 

 1. Zapoznanie z regulaminami pracowni.
 2. Dyżury w klasie.
 3. „Jak się bronić przed przemocą” – pogadanki, ankiety.

 

 

 1. Apele na temat przemocy i zachowania uczniów (w miarę potrzeb).
 2. Rzetelne pełnienie dyżurów przez nauczycieli na terenie szkoły i wokół.

 

 1. Poznajemy pracę ludzi różnych zawodów przez:

-          wycieczki do zakładów pracy,

-          spotkanie z ludźmi różnych zawodów,

-          realizacje tematyki – wyboru zawodu.

 

 1. Konkurs przedsiębiorczości.

 

 1. Sylabusy dla klas II

 

 

 1. Wyjazd do Rejonowego Urzędu Pracy w Lipnie.
 2. Prezentacja szkół średnich w naszej szkole

 

 1. Gazetka o szkołach średnich

 

 

1.         Zapoznanie i upowszechnienie praw         i obowiązków ucznia zawartych                 w statucie szkoły.

2.         Zrozumienie swojej przynależności do środowiska lokalnego.

3.         Przygotowanie do życia w społeczności lokalnej:

-          udział w sesjach Rady Miejskiej

   

 1. Czuwanie nad poprawnością                        i czystością  języka polskiego podczas lekcji, przerw, wycieczek.

 

 1. Obcowanie z kulturą i sztuką.

-          wyjazdy do kina

-          udział w przedstawieniach

 

 1. Korzystanie z biblioteki szkolnej oraz publicznej

 

 1. Korzystanie z biblioteki szkolnej oraz publicznej.
 2. Występy uczniów dla innych środowisk:

-          pokazy gimnastyczne i muzyczne,

-          udziały młodzieży we wszystkich konkursach pozaszkolnych,

-          udział w wolontariacie WOŚP,

-          udział w zlocie w Borach Tucholskich

-          udział młodzieży we wszystkich konkursach, zawodach, zlotach, przeglądach, uroczystościach państwowych i środowiskowych występach i innych imprezach pozaszkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

Joanna Antonowicz

- wychowawcy, nauczyciele            w-f  - XI

 

 

nauczyciel  historii,

harcerze

 

 

 

dyrektor, wychowawcy             i nauczyciele przedmiotowi oraz uczniowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor, opiekun samorządu szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

języka polskiego, historii                      i wychowawcy klas

 

 

wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

 

 

 

Dyrektor, wychowawcy            i nauczyciele przedmiotowi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

katechetki,               i x.R. Dąbrowski

 

katechetki,               i x.R. Dąbrowski

 

nauczyciele przedmiotowi.

 

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny

 

ZHR

 

wychowawcy klas, pedagog szkolny, opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

nauczyciele przedmiotowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy                i nauczyciele przedmiotowi

 

 

 

 

wychowawcy klas                            

 

 

 

 

J. Antonowicz

H. Przybytek

A.Masztakowska

A.Masztakowska

 

H. Przybytek

E. Wysocka,

E. Wierzbicka

 

E. Siwkowska

 

 

T. Pszczoła

J. Antonowicz

 

J. Antonowicz

 

 

P. Bielicki

B. Nowakowska

 

pedagog, wychowawcy           kl. III

 

 

wychowawcy, pedagog szkolny

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

 

 

 

Dyrektor, wychowawcy, pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, pielęgniarka szkolna, PCK

 

 

 

 

 

 

stomatolog

 

 

 

 

dyrektor, Rada Rodziców, wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

 

 

nauczyciele w-f     i opiekun ZHR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, policja miejscowego posterunku

 

 

dyrektor, SU

 

 

dyrektor

 

 

 

wychowawcy klas trzecich

 

 

 

 

 

 

E. Wierzbicka

A.Masztakowska

 

nauczyciele przewodniczący bloków przedmiotowych

 

wychowawcy klas III

 

dyrektor, pedagog, wychowawcy     kl. III

 

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

opiekun samorządu                  i wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor, wszyscy nauczyciele                   i personel szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy pracownicy szkoły

 

 

 

 

 

 

Plan pracy  zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

w dniu ...........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

 

                Ewaluacji szkolnego programu wychowawczego dokonamy po upływie roku czasu od chwili zatwierdzenia. Z uwzględnieniem poprawek i aneksów.

                W ewaluacji uwzględniać będziemy poprawki na wniosek uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników samorządowych, nadzoru itp.

                Stosowane będą następujące sposoby ewaluacji:

- ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli, rodziców

- badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu

   uczniowskiego,

- wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach rad pedagogicznych

- opinie samorządu i nadzoru pedagogicznego przekazane ustnie lub na piśmie

                Przewidywany czas końcowej ewaluacji – czerwiec 2007 r. przez przeprowadzenie ankiet wśród nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Program WychowawczyPublicznego Gimnazjum im. Adama Adamandego Kochańskiego w Dobrzyniu nad Wisłą został przyjęty na posiedzeniu                   Rady Pedagogicznej

 

        w dniu.....................................................................................................

 

 

 

 

Przedstawiony i zaakceptowany na zebraniu Rady Rodziców

    

 • opublikował: root
  data publikacji: 2011-11-02 11:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 957
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-02 11:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4274752
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 15:24

Stopka strony