Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROCEDURY SZKOLNE 

Metody postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych.

§1

 Zasady ogólne

1.  Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia,
powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia.

2.  Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących.

3.  Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowania praw ucznia
jest Dyrektor Szkoły.

4.  Uczniowie wykraczający poza normy i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą   sankcje przewidziane w Statucie Szkoły.

 §2

 Niepowodzenia szkolne ucznia

1.  Wobec uczniów, u których nauczyciele przedmiotowi zauważają narastające niepowodzenia szkolne,  wychowawca klasy   we współpracy z pedagogiem i nauczycielem przedmiotowym przygotowują propozycje pomocy uczniowi. Konsultują je z uczniem i jego rodzicami w trakcie indywidualnych spotkań. Za zgodą rodziców uczeń może korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie :
         -  dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia,
         - zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
         - zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych                oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
         - konsultacji i porad dla uczniów.           

 

§3

Wagary

1.  Realizację obowiązku szkolnego kontroluje Dyrektor szkoły. Nałożone przez niego zadania w tym   zakresie wykonują wychowawcy klas i pedagog szkolny.

Do dnia 5 każdego miesiąca wychowawcy klas przyjmują usprawiedliwienia nieobecności za poprzedni miesiąc.
Usprawiedliwienia wystawiają rodzice, prawni opiekunowie ucznia lub inne uprawnione osoby. Uczeń, który ukończył 18 rok życia może sam usprawiedliwiać swoje nieobecności. W gimnazjum przyjęta jest osobista, telefoniczna, pisemna i elektroniczna forma usprawiedliwienia nieobecności.
Wychowawca we współpracy z pedagogiem szkolnym podejmuje działania motywujące uczniów do uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.
W przypadku długotrwałej lub powtarzającej się nieusprawiedliwionej absencji ucznia, wychowawca samodzielnie lub we współpracy z pedagogiem szkolnym podejmuje kroki, by skontaktować się                z rodzicami. Wspólnie z uczniem i jego rodzicami ustalają przyczyny nieobecności i możliwości postępowania w celu mobilizacji ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne. Uczeń i rodzice otrzymują propozycje pomocy ze strony szkoły.
W sytuacji braku efektów działań bądź niemożności skontaktowania się z rodzicami, czy ich niechęci do podjęcia współpracy, wychowawcy klas przekazują pedagogowi szkolnemu wykaz uczniów, których nieobecności przekroczyły 10 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu.
Do rodziców tych uczniów dyrektor szkoły kieruje wezwanie do realizacji obowiązku szkolnego.
Przy braku efektów podjętych działań i trwającej nieobecności ucznia, dyrektor szkoły kieruje prośbę       o wgląd w sytuację rodziny i interwencję  do organu prowadzącego placówkę oraz może prosić                 o interwencję Policję. Organ prowadzący placówkę może podjąć czynności w celu ukarania grzywną rodziców ucznia.                                                                                                                                             2. Uczeń , który ukończył 18 lat i nie ukończył gimnazjum, może decyzją Dyrektora szkoły, zostać skreślony z listy uczniów. Skreślenie powinny poprzedzać następujące, udokumentowane  działania:
         - nieobecności nieusprawiedliwione uniemożliwiają ocenę postępów
           w nauce ucznia  w danym okresie,
         - nie przyjmuje pomocy i nie podejmuje prób zmiany swojej sytuacji ,

         - wizyty u rodziców i rozmowy z nimi nie przyniosły zmiany sytuacji,
         - Rada Pedagogiczna na swoim posiedzeniu pozytywnie opiniuje wniosek Dyrektora o skreślenie            z listy uczniów i podejmuje stosowną uchwałę.

§4

Agresja i przemoc rówieśnicza

1. Szkolne postępowanie wszczynane jest w sytuacji występowania agresji i przemocy  na terenie szkoły.
2. Sytuacje, w których należy podjąć postępowanie dotyczą:
         - zniszczenia i zawłaszczenia mienia prywatnego i szkolnego ( w tym także oszustwa i wyłudzenia),

         - naruszenie nietykalności fizycznej innych osób i swojej,
         - naruszenie godności osobistej innych osób (wulgaryzmy, przemoc psychiczna)
 Osoby, do których uczeń może zgłosić fakt wystąpienia sytuacji agresji to wszyscy pracownicy szkoły. Ich obowiązkiem jest podjęcie natychmiastowych działań w celu przerwania agresji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zdarzenia.
Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawcę klasy..
O udziale uczniów w zajściu, uzyskanych wyjaśnieniach  i podjętych przez szkołę krokach informowani są rodzice, w możliwie najkrótszym czasie.
Szczególną opieką pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy otoczona zostaje ofiara zajścia. Otrzymuje wsparcie psychologiczne, a także informacje o możliwościach dochodzenia praw poprzez indywidualne zgłoszenie zajścia na Policji.
 Sprawca zajścia ma możliwość wyjaśnienia powodów swego zachowania i  podjęcia działań w celu zakończenia sytuacji. Ma prawo do uzyskania pełnej informacji dotyczącej jego sytuacji. Jego pośrednikami mogą być: wychowawca klasy, pedagog szkolny, rodzic, prawny opiekun.

Wychowawca klasy i pedagog szkolny planują i przeprowadzają działania mające na celu zmianę sposobu zachowania ucznia na akceptowane społecznie.

W sytuacji aktów powtarzającej się agresji lub czynów rozmyślnych, ze szczególną brutalnością szkoła zwraca się z prośba o interwencję do Policji, Sadu Rejonowego.

3. Szkoła bierze udział w wyjaśnianiu spraw z udziałem uczniów, dziejących się poza terenem szkoły, po otrzymaniu prośby uczniów lub rodziców o pomoc.

 

 

 

 §5

Palenie papierosów

1.  Wobec ucznia, który pali w szkole papierosy, podejmowane są następujące kroki:
         -  o sytuacji palenia i podjętych działaniach  informowani są rodzice ucznia,
         -  wychowawca lub pedagog szkolny prowadzi działania indywidualne mające na celu zmianę                      postawy  ucznia,
         -  uczeń otrzymuje informacje o szkodliwości palenia,  możliwościach i miejscach zaprzestania                palenia

 §6

 Alkohol  i  narkotyki

1.  Postępowanie z uczniem podejrzanym o spożycie alkoholu lub narkotyków:

a)     najszybciej, jak tylko sytuacja pozwala kontaktujemy się z rodzicami ucznia, informując                  o prawdopodobnym spożyciu alkoholu lub narkotyków,

b)       wspólnie z rodzicami podejmujemy dalsze działania:

-  spotkanie z uczniem, wyjaśnienie zaistniałej sytuacji,

-  określenie oczekiwań ucznia i rodziców,

-  określenie możliwości pomocy ze strony szkoły,

- przekazanie informacji o konsekwencjach w razie powtórzenia sytuacji i potwierdzenia faktu        użycia alkoholu lub narkotyków (z powiadomieniem policji włącznie).

2.      Postępowanie z uczniem będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły lub        w trakcie imprez organizowanych przez szkołę:

   -  zapewnienie dziecku bezpiecznego  miejsca w celu odizolowania ucznia od osób postronnych           i  zapewnienie mu opieki (pielęgniarka, lekarz, nauczyciel, pedagog szkolny),

   -  w sytuacjach zagrożenia zdrowia ucznia, wzywanie  lekarza,

   -  bezzwłoczne poinformowanie o sytuacji i podjętych krokach  rodziców ucznia,

   -  wezwanie  Policji i przekazanie  ucznia celem określenia jego stanu, w sytuacjach trudnych                     i powtarzających się,

   -  zorganizowanie  spotkania (w możliwie najbliższym dniu ) uczeń, rodzice, wychowawca klasy,           dyrektor gimnazjum, pedagog szkolny w celu ustalenia przyczyn postępowania ucznia oraz             ustalanie możliwości i formy pomocy uczniowi, we współpracy rodzice – uczeń – szkoła,

3.   Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń posiada alkohol lub substancję przypominającą            narkotyk należy podjąć następujące kroki:

   - Nauczyciel / wychowawca, pedagog, dyrektor/ ma prawo żądać , by uczeń przekazał mu tę         substancję, pokazał zawartość torby,  kieszeni,

   -  Osoby te nie mogą samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani teczki ucznia – czynności tej           może dokonać wyłącznie funkcjonariusz Policji.

4.      Postępowanie w sytuacji znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk:

   - osoba, która znalazła substancję mogącą być narkotykiem zabezpiecza ją przed dostępem osób         niepowołanych i ewentualnym zniszczeniem, w miarę możliwości próbuje uzyskać informacje            o pochodzeniu i właścicielu substancji,

   -  zawiadamia Dyrektora szkoły, przekazuje mu substancję,

   -  Dyrektor wzywa Policję i przekazuje jej substancję oraz uzyskane informacje.

§7

 Fałszerstwo

1.  Sytuacje fałszerstwa w szkole:

         -  dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwane ocen,         usprawiedliwianie nieobecności),
   -  przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców,
   -  podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich,
   -  podkładanie  prac innych  uczniów jako własnych oraz udowodnione przez nauczyciela ściąganie,
   -   inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce itp.).

2.  Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania:
         -  wychowawca klasy,
         -   nauczyciel przedmiotu,
         -   pedagog szkolny,
         -   zespół wychowawczy,
         -   dyrektor gimnazjum.

3.  Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa:
   -   powiadomienie rodziców ucznia,
   -    spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa,
   -    podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców.

4.  W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje informację i prośbę o interwencję  do Policji.

 § 8

 Kradzież i zniszczenia

1. Postępowanie w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego, dokonanego        na terenie szkoły przez uczniów gimnazjum:
         -  w przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia sprawą zajmuje się pracownik pedagogiczny,               któremu kradzież lub zniszczenie zgłoszono,

         -  o fakcie kradzieży lub zniszczenia bezzwłocznie powiadamiany jest dyrektor gimnazjum,

         -  Dyrektor, po przyjęciu zawiadomienia, może przekazać prowadzenie wyjaśnień innej osobie.

         -  Dyrektor gimnazjum lub wyznaczona przez niego osoba bezzwłocznie zawiadamia rodziców              ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia – o podjętych               przez pracownika działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy.

         -  w przypadku, gdy wartość kradzieży lub zniszczenia przekracza 50 PLN / lub kwoty zgodnej                       z  aktualnym stanem prawnym/ sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana do Policji.

         - za udowodniona kradzież lub zniszczenie mienia przez ucznia odpowiadaja jego rodzice, prawni opiekunowie i oni pokrywaja koszty zwiazane z odkupieniem lub naprawa mienia.

§ 9

 Zagrożenie demoralizacją ucznia

1.  Wobec uczniów, u których zauważa się przejawy demoralizacji społecznej w postaci m.in.:
         -  używania i propagowania  wulgaryzmów, słów i gestów obrażających godność innych,
         -  używania lub rozprowadzania substancji psychoaktywnych, alkoholu, papierosów,
            wagarów,
         -  udziału w kradzieżach i zniszczeniach na terenie szkoły,
         -  powtarzających się zachowań agresywnych,
         - prowokowania powstawania sytuacji konfliktowych,
         -  przyniesienia na teren szkoły substancji i przedmiotów zagrażającej życiu lub zdrowiu innych               uczniów,

wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym planuje wspólnie z rodzicami ucznia działania mające na celu zmianę jego postawy.

2.  Działania te mogą mieć formę:
         -   indywidualnych rozmów z uczniem,
         -  rozmów z uczniem w obecności rodzica,
         -  podpisania kontraktu przewidującego pożądany typ zachowań ucznia, ofertę pomocy szkolnej,               formy pomocy i kontroli ze strony rodziców oraz konsekwencje w razie powtarzania zachowań               niepożądanych,
         -  udziału w zajęciach terapeutycznych – indywidualnych lub grupowych zmiany klasy na                równorzędną, za zgodą Dyrektora szkoły.

3.  W przypadku braku pożądanych zmian zachowania ucznia, Dyrektor szkoły
zwraca się prośbą do instytucji wspierających działania wychowawcze szkoły tj.:
         -  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
         -  Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,
         -  Komendy Powiatowej policji – Wydziału Prewencji,
            i innych w zależności od potrzeb.

 

 

 

 

 

 

 § 10

 Nieobecność rodziców ucznia

1.  Rodzice lub prawni opiekunowie  ucznia opuszczający  miejsce zamieszkania powinni poinformować dyrekcję szkoły  o osobie, której powierzają pełnienie opieki nad dzieckiem. Informacja powinna mieć formę pisemną i zostać złożona w sekretariacie szkoły.

2.  Wychowawca klasy, który otrzymał informację o nieobecności rodziców lub prawnych opiekunów ucznia zobowiązany jest przekazać  ją dyrekcji szkoły.

3. Dyrekcja szkoły zgłasza fakt pozostawienia dziecka bez opieki osoby dorosłej do Komendy Powiatowej Policji.

§ 11

Dojeżdżający uczeń w drodze do szkoły

1.  W drodze do szkoły uczeń znajduje się pod opieką wyznaczonej przez organ prowadzący osoby. Odpowiada ona za bezpieczeństwo uczniów w gimbusie.
2.  Sytuacje nieprawidłowego zachowania uczniów opiekun zgłasza w możliwie najkrótszym czasie do dyrekcji szkoły. Dyrekcja wspólnie z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym podejmuje działania w celu zmiany zachowania ucznia. Informuje o sytuacji jego rodziców, w razie braku zmiany postawy podejmuje dalsze działania we współpracy   z   rodzicami.                                                                                                     3.  Zastrzeżenia wobec zachowania opiekuna, uczniowie oraz ich rodzice powinni zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego do dyrekcji szkoły. Dyrekcja szkoły podejmuje kroki w celu wyjaśnienia zarzutów i zmiany sytuacji w trakcie spotkania z opiekunem, informuje o nich zainteresowanych.

&12

Uczennica w ciąży

1.  Wobec uczennicy w ciąży zespół w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca klasowy, nauczyciele przedmiotowi w porozumieniu z rodzicami  przygotowują program pomocy niezbędnej do  uzyskania  sukcesu edukacyjnego.
2.  Uczennica może korzystać z następujących form pomocy:
         -   dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i sytuacji pozaszkolnej               uczennicy,
         -   indywidualnych konsultacji przedmiotowych,
         -    indywidualizacji toku nauczania i oceniania wiadomości,
         -    dodatkowych egzaminów klasyfikacyjnych bądź poprawkowych w terminie dogodnym dla                uczennicy / nie później niż do 6 miesięcy od  pierwszego ustalonego terminu.
3.  Pedagog szkolny przygotowuje plan wsparcia psychologicznego uczennicy do wspólnej realizacji z jej rodzicami i nauczycielami przedmiotowymi.
4.  W razie potrzeby szkoła podejmuje kroki w celu wsparcia materialnego uczennicy / m.in. współpraca   z OPS, instytucjami charytatywnymi, sponsorami /.

 

 §13

Osoba obca na terenie szkoły


 Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą obcą

1.  Postępowanie wobec osób obcych przebywających na terenie szkoły:
         -   każdy pracownik szkoły ma prawo i obowiązek żądać informacji o celu pobytu,
         -   w przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, należy skierować ją                   w pobliże pokoju nauczycielskiego i poinformować o godzinie rozpoczęcia najbliższej przerwy             śródlekcyjnej,
         -   w  innych wypadkach należy kierować do dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego lub pracownika                administracyjnego,
         -   w przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź                stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej                          z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. O sytuacji niezwłocznie powinna               zostać poinformowana dyrekcja szkoły.

 

 

§14

Sprawy sporne i konflikty

1.   Sporne sprawy i konflikty na terenie gimnazjum rozwiązuje się następująco:

a)       konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy, rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą służy mu  pedagog szkolny. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział         w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów,

b)       konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny we współpracy     z wychowawcami klas. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział                w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów,

c)       konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga dyrektor  gimnazjum wspólnie  z pedagogiem szkolnym i wychowawcą ucznia. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice ucznia,

d)       konflikt między nauczycielami – rozstrzyga dyrektor gimnazjum, a w ostateczności Rada Pedagogiczna,

e)       konflikt między nauczycielem, a dyrektorem gimnazjum rozstrzyga Rada Pedagogiczna, a w konieczności organ nadzorujący gimnazjum,

f)        konflikt między nauczycielem, a rodzicami ucznia – rozstrzyga dyrektor gimnazjum,     a w razie konieczności Rada Pedagogiczna przy czym rodzic ma prawo odwołać się do organu nadzorującego gimnazjum.

 

2.  Spory rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu z udziałem stron, którego posiedzenie dotyczy
3.  Termin posiedzenia ustalany jest wspólnie przez zainteresowane strony.
4.  Z polubownego posiedzenia sporządzany jest protokół, przechowywany u dyrektora gimnazjum.
5.  Stronom wymienionym w ust 1 pkt a – e przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od daty polubownego posiedzenia odpowiednio:

         a)    stronom wymienionym w ust. 1 pkt a,b,c,f
                 – do dyrektora szkoły,

         b)    stronom wymienionym w ust. 1 pkt d – e                                     
                 – do organu nadzoru pedagogicznego.

 

Procedury opracowano na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. Nr.26, poz.226).
  2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr.35, poz.230 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 1982r. Nr.35, poz.228 z późn. zm. – tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr.11, poz.109, oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą).
  4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2003r. Nr.24, poz.198).
  5. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr.67, poz.329 z późn. zm.).
  6. Statut Publicznego Gimnazjum im. A.A. Kochańskiego w Dobrzyniu nad Wisłą ( nowelizacja z dnia 28 września 2006r. ).

 

 

Procedury zostały przyjęte na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

  • opublikował: root
    data publikacji: 2011-11-02 11:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 969
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-02 11:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4254112
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-13 14:05

Stopka strony