Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • Wysokości podatków

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVIII/173/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009 roku.

UCHWAŁA Nr XXVIII/173/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009 roku.

w sprawie:    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1i art.42 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust.1 oraz art. 7 ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006roku Dz. U. Nr 121,poz. 844 ze zmianami) oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. ( Monitor Polski z 18 sierpnia 2008r. Nr 52 poz. 742 )
uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa sie wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2010, w następującej wysokości:

1. od budynków lub ich części:
a)    mieszkalnych - 0,44 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14.00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,93 zł od m2 powierzchni użytkowej
d)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3.78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

2 od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt3 i ust. 3-7

3. od gruntów :
a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,55 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni  wodnych - 2,93 zł od 1 ha powierzchni
c)    pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,20 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i grunty gminne wykorzystywane na cele kulturalno – oświatowe, sportowe, grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony pożarowej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

§ 3

Pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna Uchwała Rady Miejskiej.

§ 4

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVIII/127/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.    


Opracowała: Grażyna Kiembłowska

  • opublikował: root
    data publikacji: 2010-01-15 12:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10385
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-23 12:45

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4106824
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 13:03

Stopka strony