Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Konkursy

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2017 r.

Działając na podstawie § 3 Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

z dniem 30 stycznia 2017 roku

 

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2017 r.

 

 

I. Informacje podstawowe

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu wynosi 100.000 zł.

Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem bądź złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu rozpocznie się od dnia podpisania umowy i trwać będzie do 31.12. 2017 roku.

 

II. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty przyjmowane są do dnia 21.02.2017 r. (włącznie - liczy się data wpływu)
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą do godz. 1530. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres klubu sportowego z adnotacją „Konkurs na realizację zadań
w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.

 

III. Termin i miejsce otwarcia ofert

 

Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert wskazanego w ogłoszeniu. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu
w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokona Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

IV. Koszty  które, mogą być dofinansowane:

 1. realizację programów szkolenia sportowego,
 2. zakup sprzętu sportowego,
 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach/rozgrywkach, między innymi ( koszty podróży dla zawodników oraz osób realizujących zadanie, koszty noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż 1 dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie, koszty obsługi sędziowskiej i medycznej, koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania , koszty szkoleń i treningów zawodników),
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego między innymi ( koszty mediów, czynszu, koszty administracyjne),
 5. koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów,

Dotacja nie będzie udzielana na:

a.remonty budynków,

b.zadania i zakupy inwestycyjne,

c.zakup nieruchomości,

d.działalność gospodarczą,

e.koszty promocji,

f.premie i diety dla zawodników,

g.pokrycie kosztów związanych z transferami,

h.pokrycie kosztów związanych z dojazdami na treningi.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

 1. złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane
  i kwalifikowane przez komisje konkursową.
 3. do oceny merytorycznej dopuszczone zostają oferty spełniające wymogi formalne.
 4. oceny/wyboru ofert członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnie.

Przy wyborze ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:

a.rodzaj i celowość zadania, znaczenie zadania dla Miasta i Gminy,

b.sposób realizacji zadania,

c.koszt realizacji zadania, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

d.możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych oraz rzeczowych,

e.liczbę osób objętych realizacją zadania,

f.dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu,

g.wyniki we współzawodnictwie, osiągnięcia,

h.dotychczasową współpracę z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zawartych umów i porozumień,

i.zgodność oferty z celem publicznym z zakresu sportu.

Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: 

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; 

2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia; 

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia; 

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

 

VI. Wymogi formalne, jakie winna spełniać oferta

Oferta powinna zawierać, co najmniej:

a.nazwę i siedzibę oferenta.

b.dokładny adres oferenta, numer telefonu, fax. oraz adres e-mail.

c.formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy.

d.numer NIP i REGON.

e.nazwę banku i numer rachunku bankowego.

f.rodzaj i cel zadania.

g.opis realizacji zadania.

h.kosztorys zawierający kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania
z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy.

i.wysokość wnioskowanej dotacji.

j.oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach informacje są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

k.podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.

Złożona oferta podlegać będzie odrzuceniu, jeżeli:

a. oferentem jest podmiot, który w minionym roku nie rozliczył się z udzielonej dotacji lub rozliczył po upływie określonego terminu,

b. oferent nie dołączył wymaganych załączników,

c. oferta została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie,

d. została sporządzona na druku innym niż wskazanym w ogłoszeniu,

e. jest niekompletna,

f. została złożona przez podmiot nieuprawniony,

g. została przesłana drogą elektroniczną,

h. jeżeli została podpisana przez osoby nie umocowane do reprezentacji.

Do oferty dołączyć należy, co najmniej:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert.
 2. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu klubu sportowego.
 3. merytoryczne sprawozdanie z działalności za 2016 r.

 

VII. Informacje dodatkowe

 

 • Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 • Nie dopuszcza się możliwości podzlecania realizacji zadania.
 • Po zakończeniu zadania od klubu wymaga się złożenia szczegółowego sprawozdania
  z wykonanego zadania na druku określonym przez Zleceniodawcę.
 • Wyniki konkursu zostaną doręczone wnioskodawcom oraz zostaną ogłoszone
  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na określonych drukach.
Druk oferty do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą p.3
 oraz na stronie internetowej http://www.bip.dobrzyn.pl - zakładka konkursy

drukuj (Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2017 r.)

 • autor informacji: Paweł Szymański
  data wytworzenia: 2017-01-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-30 14:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-30 14:48

Rejestr zmian

 • zmieniono 2017-01-30 14:34 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-01-30 14:46 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-01-30 14:48 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 52607
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-01 11:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4106856
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 13:03

Stopka strony