Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Konkursy

Treść strony

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

I. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1,

wymiar etatu: 1 pełny etat.

 

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe, preferowany kierunek studiów: ochrona środowiska, gospodarka odpadami,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe umyślne,

 5. umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz poczty elektronicznej
  i internetu,

 6. gotowość pracy w terenie,

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 8. znajomość zagadnień i przepisów z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o odpadach, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych,

 2. umiejętność planowania i organizacji własnej pracy,

 3. obowiązkowość, dokładność i dyspozycyjność,

 4. mile widziany staż pracy w strukturach samorządowych lub w spółkach komunalnych bądź w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami, w tym na stanowisku związanym z ochroną środowiska.

 

 

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Do głównych zadań pracownika będzie należało prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

 2. obsługa systemu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych,

 3. utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,

 4. opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,

 5. współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

 6. przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,

 7. kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

 8. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

 9. planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

 10. realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

 11. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

 12. przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

 13. sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

 14. prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów,

 15. przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie należności z tytułu opłat za odpady komunalne.

 16. kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

 6. czytelnie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwa skarbowe;

 7. czytelnie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie
  na wskazanym stanowisku;

 8. czytelnie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, póz. 926 z późniejszymi zmianami).

Osoba, wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia oryginału aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska, wystawione przez lekarza medycyny pracy nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

Osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą, sekretariat
(pok. Nr 16
), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2013 roku.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko urzędnicze: Referent ds. gospodarki odpadami
w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

V. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I – etap konkursu – sprawdzanie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów. Złożone oferty będą badane pod kątem kompletności i spełnienia wymagań formalnych niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze.

II – etap konkursu – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

Kandydatów zawiadamia się telefonicznie o terminie i miejscu drugiego etapu.

Informację o wynikach naboru wraz z uzasadnieniem upowszechnia się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia postępowania konkursowego, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 17.05.2013r.                             Burmistrz Miasta i Gminy

drukuj ()

Rejestr zmian

 • zmieniono 2013-05-20 11:53 przez Rafał Opalczewski

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 52605
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-01 11:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4106840
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 13:03

Stopka strony