Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Konkursy

Treść strony

Konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2013roku

Działając na podstawie § 3 Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

OGŁASZA

 

z dniem 19.02.2013r.

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2013 r.

 

 

I. Informacje podstawowe

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu wynosi 80.000 zł.

Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem bądź złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu rozpocznie się od dnia podpisania umowy i trwać będzie do 31.12. 2013 roku.

 

II. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty przyjmowane są do dnia 12.03.2013 r. (włącznie - liczy się data wpływu)
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą do godz. 1530. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres klubu sportowego z adnotacją „Konkurs na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.

 

III. Termin i miejsce otwarcia ofert

 

Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert wskazanego w ogłoszeniu. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokona Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

IV. Koszty  które, mogą być dofinansowane:

 1. realizację programów szkolenia sportowego,
 2. zakup sprzętu sportowego,
 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach/rozgrywkach, między innymi ( koszty podróży dla zawodników oraz osób realizujących zadanie, koszty noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż 1 dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie, koszty obsługi sędziowskiej i medycznej, koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania , koszty szkoleń i treningów zawodników),
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego między innymi ( koszty mediów, czynszu, koszty administracyjne),
 5. koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów,

Dotacja nie będzie udzielana na:

 1. remonty budynków,
 2. zadania i zakupy inwestycyjne,
 3. zakup nieruchomości,
 4. działalność gospodarczą,
 5. koszty promocji,
 6. premie i diety dla zawodników,
 7. pokrycie kosztów związanych z transferami,
 8. pokrycie kosztów związanych z dojazdami na treningi.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

 1. złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez komisje konkursową.
 3. do oceny merytorycznej dopuszczone zostają oferty spełniające wymogi formalne.
 4. oceny/wyboru ofert członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnie.

Przy wyborze ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:

 1. rodzaj i celowość zadania, znaczenie zadania dla Miasta i Gminy,
 2. sposób realizacji zadania,
 3. koszt realizacji zadania, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
 4. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych oraz rzeczowych,
 5. liczbę osób objętych realizacją zadania,
 6. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu,
 7. wyniki we współzawodnictwie, osiągnięcia,
 8. dotychczasową współpracę z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się
  z zawartych umów i porozumień,
 9. zgodność oferty z celem publicznym z zakresu sportu.

Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: 

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; 
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia; 
4) promocję sportu i aktywnego stylu życia; 
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

 

VI. Wymogi formalne, jakie winna spełniać oferta

Oferta powinna zawierać, co najmniej:

 1. nazwę i siedzibę oferenta.
 2. dokładny adres oferenta, numer telefonu, fax. oraz adres e-mail.
 3. formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy.
 4. numer NIP i REGON.
 5. nazwę banku i numer rachunku bankowego.
 6. rodzaj i cel zadania.
 7. opis realizacji zadania.
 8. kosztorys zawierający kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania
  z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy.
 9. wysokość wnioskowanej dotacji.
 10. oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach informacje są zgodne
  z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
 11. podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.

Złożona oferta podlegać będzie odrzuceniu, jeżeli:

a. oferentem jest podmiot, który w minionym roku nie rozliczył się z udzielonej dotacji lub rozliczył po upływie określonego terminu,
b. oferent nie dołączył wymaganych załączników,
c. oferta została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie,
d. została sporządzona na druku innym niż wskazanym w ogłoszeniu,
e. jest niekompletna,
f. została złożona przez podmiot nieuprawniony,
g. została przesłana drogą elektroniczną,
h. jeżeli została podpisana przez osoby nie umocowane do reprezentacji.

Do oferty dołączyć należy, co najmniej:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert.
 2. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu klubu sportowego.
 3. merytoryczne sprawozdanie z działalności za 2012 r.

 

VII. Informacje dodatkowe

 

 • Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 • Nie dopuszcza się możliwości realizacji tego zadania przez kilka podmiotów oraz jego podzlecania.
 • Po zakończeniu zadania od klubu wymaga się złożenia szczegółowego sprawozdania
  z wykonanego zadania na druku określonym przez Zleceniodawcę.
 • Wyniki konkursu zostaną doręczone wnioskodawcom oraz zostaną ogłoszone
  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na określonych drukach.
Druk oferty do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą p.19
 oraz na stronie internetowej http://www.bip.dobrzyn.pl - zakładka konkursy

Burmistrz Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

drukuj (Konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2013roku)

Rejestr zmian

 • zmieniono 2013-02-19 10:33 przez Agnieszka Zaborowska
 • zmieniono 2013-02-19 10:34 przez Agnieszka Zaborowska
 • zmieniono 2013-02-19 10:34 przez Agnieszka Zaborowska
 • zmieniono 2013-02-19 10:39 przez Agnieszka Zaborowska
 • zmieniono 2013-02-19 10:41 przez Agnieszka Zaborowska
 • zmieniono 2013-02-19 10:41 przez Agnieszka Zaborowska

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 52606
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-01 11:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4106845
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 13:03

Stopka strony